JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset
23.9.2022 6.00

Kriisiin kannattaa ja voi varautua

Pe­rin­tei­nen lä­hes­ty­vän syys- ja lo­ka­kuun vaih­teen merk­ki on ka­dun­kul­mis­sa, ky­lil­lä ja to­reil­la liik­ku­vat pu­na­lii­vi­set SPR:n Näl­kä­päi­vä­ke­rää­jät. Näl­kä­päi­vä­ke­räyk­sel­lä ke­rä­tään va­ro­ja sekä ko­ti­maas­sa ta­pah­tu­via äkil­li­siä on­net­to­muus­ti­lan­tei­ta et­tä ul­ko­mail­la luon­non­ka­tast­ro­fien ja konf­lik­tien uh­rien aut­ta­mis­ta var­ten.

Ke­räyk­seen osal­lis­tu­mal­la voi jo­kai­nen ha­lu­kas aut­taa, vaik­ka ei oli­si­kaan lää­kä­ri, joka läh­tee krii­si­a­lu­een kli­ni­kal­le tai so­ta­toi­mi­a­lu­eel­le to­si­toi­miin.

Syk­syl­lä on to­teu­tet­tu myös ve­te­raa­ni­ke­räys. My­nä­mä­es­sä ke­rää­jät ovat jo kier­tä­neet, Tai­vas­sa­los­sa kier­re­tään en­si vii­kol­la.

Kum­pi­kin ke­räys saa ihan uu­den mer­ki­tyk­sen, kun kat­se­lee itä­naa­pu­ris­ta kan­tau­tu­via uu­ti­sia lii­ke­kan­nal­le­pa­nos­ta ja lu­kee Au­ro­ra 22 -val­mius­har­joi­tuk­ses­ta Va­kan alu­een kun­nis­sa.

Pel­koa ja pa­niik­kia on tur­ha liet­soa, mut­ta krii­siin va­rau­tu­mi­nen ei ole kos­kaan tur­haa. Ko­ro­na osoit­ti, et­tä mitä vaan saat­taa tul­la eteen.

Yk­sit­täi­nen kun­ta­lai­nen­kin voi va­rau­tua yl­lät­tä­viin ti­lan­tei­siin. Lä­hes joka kun­nas­sa on jär­jes­tet­ty tai jär­jes­te­tään krii­siin va­rau­tu­mi­sen kurs­se­ja, jos­sa tie­to­jaan voi päi­vit­tää ihan yk­sin­ker­tai­sil­la asi­oil­la. Kus­ta­vis­sa pe­reh­dy­tään lo­ka­kuun al­ku­puo­lel­la muun mu­as­sa al­ku­sam­mu­tuk­seen ja avun hä­lyt­tä­mi­seen, mut­ta myös ky­ber­tur­val­li­suu­teen.

Ku­kaan ei en­nak­koon tie­dä, mikä krii­si saat­taa it­sel­le sat­tua eteen ja mil­lai­ses­sa ti­lan­tees­sa pi­täi­si osa­ta toi­mia. Si­tä­kään ei tie­dä, mi­ten yl­lät­tä­väs­sä ti­lan­tees­sa re­a­goi, mut­ta har­joit­te­le­mi­nen tus­kin ai­na­kaan pa­hen­taa ti­lan­net­ta.

Au­ro­ra 22 -val­mius­har­joi­tuk­ses­ta sa­no­taan, et­tä tar­koi­tuk­se­na ei ole teh­dä uu­sia suun­ni­tel­mia vaan har­joi­tel­la toi­mi­mis­ta yh­des­sä.

Ih­mi­set ovat kuin kun­tia, jois­ta val­mius­har­joi­tuk­ses­sa to­det­tiin, et­tä taso on kir­ja­va. Va­rau­tu­mi­nen en­nak­koon ja har­joit­te­lu ei ole tur­haa ajan­käyt­töä kum­mal­le­kaan. Sii­nä mis­sä vi­ra­no­mai­set har­joit­te­le­vat suur­ten jouk­ko­jen eva­kuo­i­mis­ta, kan­sa­lai­nen voi har­joi­tel­la al­ku­sam­mu­tus­ta tai en­si­a­pua.

Heli Mäki-Lau­ri­la