JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset
18.6.2024 4.00

Kouluista on huolehdittava

Myös Va­kan alu­een le­vik­ki­kun­nis­sa on tut­tua puu­haa se, et­tä huo­noon kun­toon ku­lah­ta­nei­ta kou­lu­ja jy­rä­tään maan ta­sal­le uu­dis­ra­ken­nus­ten tiel­tä. Täl­lai­set rat­kai­sut ovat sii­nä mie­les­sä var­mo­ja va­lin­to­ja, et­tä uu­si on ai­na uut­ta.

Kun van­ho­jen kou­lu­ti­lo­jen re­mon­toi­mi­nen on kal­lis­ta lys­tiä, niin hel­pos­ti päät­tä­jien mie­leen saat­taa juo­lah­taa aja­tus sii­tä, et­tä uu­den ra­ken­ta­mi­nen voi­si ol­la pa­rem­pi vaih­to­eh­to. Toki uu­si opi­nah­jo saat­taa ol­la hin­ta­vam­pi rat­kai­su, mut­ta uu­dis­ra­ken­ta­mi­sen tu­le­vai­suu­sen­nus­teet ovat pa­rem­mat kuin van­ho­jen pöm­pe­lien pe­rus­kor­jaus­hank­keis­sa.

Va­kan alu­eel­la kou­lu­ja on la­nat­tu nu­rin vii­me vuo­si­na ai­na­kin Mas­kus­sa, Veh­maal­la, Nou­si­ai­sis­sa ja nyt myös Uu­des­sa­kau­pun­gis­sa. Jois­sa­kin kun­nis­sa tut­tua puu­haa on val­ta­kun­nal­li­sen tren­din mu­kai­ses­ti myös se, et­tä pien­ten ky­lä­kou­lu­jen ovet sul­je­taan lo­pul­li­ses­ti.

Alu­eel­la on teh­ty myös muo­ti­vir­tauk­ses­ta poik­ke­a­via kou­lu­pää­tök­siä. Nou­si­ai­nen ra­ken­si taan­noin Valp­pe­rin pik­ku­ky­lään uu­den ala­kou­lun. Sa­moin teki Naan­ta­li Vel­ku­an saa­ris­to­mi­ni­ky­läs­sä.

Kun kun­nat pyr­ki­vät hou­kut­te­le­maan uu­sia asuk­kai­ta, niin useim­mi­ten muut­ta­jat ovat nuo­ria lap­si­per­hei­tä. Jos maa­seu­tu­kun­nan päi­vä­hoi­to- ja kou­lu­pal­ve­lut ovat hei­kos­sa ja­mas­sa, niin hou­kut­te­le­vuus muut­toon vä­he­nee.

Suo­ma­lais­ten kiin­nos­tus las­ten han­kin­taan jat­kaa ala­mä­ki­lui­sua. Kun vau­vo­ja ja tu­le­via kou­lu­lai­sia syn­tyy yhä vä­hem­män, niin tämä joh­taa au­to­maat­ti­ses­ti sii­hen, et­tä kun­nis­sa jou­du­taan yhä har­kit­se­maan ky­lä­kou­lu­ver­kos­ton har­ven­ta­mis­ta.

Asia nou­si esil­le vii­me vii­kol­la Mas­kun val­tuus­tos­sa, jos­sa muu­ta­mas­sa kom­men­tis­sa oli huol­ta As­kais­ten kou­lun tu­le­vai­suu­des­ta. Se on sel­vää, et­tä As­kais­ten kou­lun mah­dol­li­nen lak­kaut­ta­mi­nen oli­si mel­koi­nen kuo­li­nis­ku Mas­kuun liit­ty­neel­le ex-kun­nal­le.

Vaik­ka kou­lu­verk­ko saat­taa yhä su­pis­tua, niin Var­si­nais-Suo­mes­sa voi loh­dut­tau­tua sil­lä, et­tä vä­li­mat­kat ovat mi­ni­maa­li­sia ver­rat­tu­na mo­neen muu­hun Suo­men kolk­kaan. Kul­je­tus mak­saa, mut­ta sii­tä sel­vi­ää ra­hal­la.

Vesa Pent­ti­lä

Näköislehdet


Kesälehti

Kysely