JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset
20.11.2020 6.00

Koronavuosi

olikin helpompi

Kun­nil­la on ol­lut vii­me vuo­si­na tiuk­kaa. Val­ti­o­no­suuk­sia on lei­kat­tu ja teh­tä­viä on vain li­sät­ty. Il­man­kos moni kun­nan­joh­ta­ja on har­maan­tu­nut tai jou­tu­nut vär­jää­mään tuk­kaan­sa.

Nyt yl­lät­tä­en kun­nan­joh­ta­jil­ta kuu­luu­kin ai­van toi­sen­lai­sia kom­ment­te­ja. Va­kan ky­se­lys­sä kun­nis­sa ol­tiin hy­vin­kin tyy­ty­väi­siä val­ti­on ko­ro­na­tu­kiin (V-SS 13.11.). Naan­ta­lin ta­lous­joh­ta­ja Heli Läh­teen­mä­ki äi­tyi jopa ke­hu­maan, et­tä ko­ro­na­tu­kien avul­la kau­pun­ki te­kee huo­mat­ta­vas­ti pa­rem­man tu­lok­sen kuin ta­lou­sar­vi­os­sa oli aja­tel­tu.

Tyy­ty­väi­syys ti­lan­tee­seen on roh­kais­sut myös ve­rop­ro­sent­ti­pää­tök­sis­sä. Va­kan alu­eel­la yk­si­kään kun­ta ei nos­ta kun­nal­lis­ve­ro­aan, Tai­vas­sa­lo jopa rei­vaa tu­lo­ve­rop­ro­sent­tia alas­päin.

Sa­man­lai­sel­ta meno näyt­tää kun­ta­ken­täl­lä koko maas­sa. Kun­ta­lii­ton mu­kaan kun­nal­lis­ve­ro nou­see en­si vuon­na vain 39 kun­nas­sa. 266 kun­taa pi­tää tu­lo­ve­rop­ro­sen­tin en­nal­laan. Nel­jä kun­taa las­kee kun­nal­lis­ve­roa. Ku­ten Kun­ta­lii­ton va­ra­toi­mi­tus­joh­ta­ja Timo Rei­na kes­ki­viik­ko­na to­te­si, ve­rop­ro­sent­ti­pää­tös­ten vies­ti on, et­tä val­ti­on ko­ro­na­tu­et pa­to­si­vat pai­net­ta kun­ta­ve­ro­jen ko­ro­tuk­siin.

Tämä nä­kyi hy­vin Nou­si­ai­sis­sa, jos­sa jo suun­ni­tel­tiin kun­nal­lis­ve­ron ko­rot­ta­mis­ta. Pää­tös tu­lo­ve­rop­ro­sen­tis­ta sai maa­nan­tai­na val­tuus­tos­sa uu­den kään­teen, tu­lo­ve­rop­ro­sent­ti pää­tet­tiin sit­ten­kin pi­tää en­nal­laan. Val­tuus­ton rat­kai­suun vai­kut­ti kun­nan­hal­li­tuk­sen ko­kouk­sen jäl­keen tul­lut tie­to, et­tä kun­ta saa val­ti­ol­ta yli mil­joo­nan eu­ron ko­ro­na­tu­en.

Yleen­sä kan­nat­taa juh­lia sil­loin, kun ai­het­ta on, mut­ta juh­lia voi seu­ra­ta myös kra­pu­la.

Kus­ta­vin kun­ta on las­ke­nut tu­lo­ve­rop­ro­sent­tia nel­jä vuot­ta pe­räk­käin. Osa val­tuu­te­tuis­ta oli sitä miel­tä, et­tä kun­ta voi­si jat­kaa sil­lä lin­jal­la. Vaik­ka kun­nal­la on jo maa­kun­nan al­hai­sin tu­lo­ve­rop­ro­sent­ti, 18,25, ve­rop­ro­sent­tia oli­si ha­lut­tu hi­la­ta vie­lä alas­päin 0,25:lla. Val­tuus­ton ää­nes­tyk­ses­sä voit­ti kui­ten­kin kun­nan­hal­li­tuk­sen kan­ta, et­tei tu­lo­ve­rop­ro­sent­tia enää las­ke­ta. Myös kun­nan­joh­ta­ja Vei­jo Ka­ta­ra top­puut­te­li ve­ro­a­lein­nos­tus­ta.

Kun­ta­ken­täl­lä saat­taa ni­mit­täin ol­la en­si vuon­na pa­luu an­keu­teen. Val­tio ei lu­pai­le enää mo­jo­via ko­ro­na­tu­kia. Kun­tien ti­lan­ne on kiin­ni mo­nes­ta asi­as­ta: mi­ten alu­een yri­tyk­set sel­vi­ä­vät täs­tä ajas­ta, mi­ten pal­jon työt­tö­myys li­sään­tyy ja kuin­ka raju hoi­to­vel­ka ko­ro­nan ai­ka­na on eh­ti­nyt ker­tyä.

En­si vuot­ta lei­maa epä­var­muus.