JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset
26.11.2021 6.00

Korona tekee tilaa kalenteriin

Edel­leen pa­he­ne­van ko­ro­na­ti­lan­teen joh­dos­ta jou­lu­val­mis­te­lut ete­ne­vät nyt epä­var­muu­den kes­kel­lä. Nyt näyt­tää ikä­väs­ti sil­tä, et­tä ko­ro­nan pa­kot­ta­ma­na suo­ma­lais­ko­deis­sa jou­lua juh­li­taan jäl­leen pe­rin­teis­tä poik­ke­a­vin me­noin.

Tu­le­vai­suut­ta ei tie­ten­kään voi en­nus­taa. No­pe­as­ti muut­tu­vat ko­ro­na­ra­joi­tuk­set te­ke­vät en­na­koin­nis­ta en­tis­tä vai­ke­am­paa. Tä­män päi­vän to­tuus voi huo­men­na ol­la van­haa tie­toa. Vak­ka-Suo­men Sa­no­mien kes­ki­viik­ko­na (24.11.) il­mes­ty­neen jou­lu­leh­den ta­pah­tu­ma­ka­len­te­rin me­nois­ta toi­vot­ta­vas­ti moni kui­ten­kin to­teu­tuu.

Yh­dis­tyk­sien ta­pah­tu­ma­toi­mi­kun­nis­sa ko­ro­na­ti­lan­teen ke­hit­ty­mis­tä seu­ra­taan var­mas­ti poik­keuk­sel­li­sen jän­ni­tyk­sen val­las­sa. Ta­pah­tu­mia val­mis­tel­les­sa ko­ron­toi­mil­le on var­mas­ti uh­rat­tu aja­tus jos toi­nen­kin.

Täs­sä ajas­sa on re­a­goi­ta­va no­pe­as­ti. Moni ta­pah­tu­ma osoit­ti ko­ro­na­pas­sin no­pe­al­la käyt­töö­no­tol­la te­hok­kuu­ten­sa ja se­lät­ti yl­lät­tä­en eteen tul­leen on­gel­man pi­kai­ses­ti.

Hyvä val­mis­tau­tu­mi­nen ja no­pea re­a­goin­ti­kaan ei vält­tä­mät­tä ta­kaa ta­pah­tu­man on­nis­tu­mis­ta. Vii­mei­sin osoi­tus ko­ro­na­vi­ruk­sen mah­dis­ta saa­tiin tors­tai­na pre­si­den­tin­kans­li­an tie­dot­ta­es­sa it­se­näi­syys­päi­vän juh­la­vas­taa­no­ton pe­ruun­tu­mi­ses­ta.

It­se­näi­sen Suo­men yk­kös­pip­pa­loi­den pe­ruun­tu­mi­nen on har­vi­nais­ta. It­se­näi­syys­päi­vän juh­la­pe­rin­ne sai al­kun­sa 1919 K. J. Ståhl­ber­gin toi­mies­sa pre­si­dent­ti­nä. Tä­män jäl­keen epä­vi­ral­li­ses­ti Lin­nan juh­li­na tun­net­tu juh­la­vas­taa­not­to on jää­nyt jär­jes­tä­mät­tä 13 ker­taa.

Ko­ro­na­vi­rus­pan­de­mia es­ti it­se­näi­syys­päi­vän juh­lan myös vii­me vuon­na. Sen myö­tä juh­la­pe­rin­tee­seen tu­lee pi­sin kat­kos sit­ten vuo­den 1945. Toi­sen maa­il­man­so­dan ai­ka­na juh­lat jäi­vät vä­liin seit­se­mä­nä vuo­te­na pe­räk­käin.

Voi ol­la, et­tä jou­lu­miel­tä pi­tää tänä vuon­na et­siä jou­lu­to­rien ja kirk­ko­kon­sert­tien si­jaan muis­ta asi­ois­ta.

Se mei­dän pi­tää vain hy­väk­syä. Ta­pah­tu­mien pe­ruun­tu­mi­sil­le on tur­ha et­siä syyl­li­siä, ai­na­kaan jär­jes­tä­jis­tä.

Kri­tii­kin ja kiu­kun si­jaan ta­pah­tu­ma­jär­jes­tä­jil­le kuu­lui­si kii­tos. Kii­tos sii­tä, et­tä yhä yri­tät­te jär­jes­tää.

Jes­se Ran­ta