JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset
27.8.2021 6.00

Kopiointi sallittu

Viik­ko sit­ten Vak­ka aloit­ti leh­den my­nä­mä­ke­läi­sit­täin ko­me­al­la ot­si­kol­la "Kesä My­nä­mä­es­sä on kuin lot­to­voit­to". Lot­to­voi­tok­si ko­ke­muk­sen­sa ris­ti hel­sin­ki­läi­nen ke­sä­a­su­kas, joka viet­ti lap­si­neen paik­ka­kun­nal­la ju­han­nus­vii­kon osa­na Ke­säk­si My­nä­mä­keen -kam­pan­jaa. Ma­ja­paik­ka oli yk­si­tyis­per­heen vuok­ral­le tar­jo­a­ma ke­sä­ko­ti kan­to­ve­si­neen.

Ot­si­kos­sa pai­kan­ni­men ti­lal­le voi­si hy­vin ku­vi­tel­la le­vik­ki­a­lu­eel­ta ihan min­kä vain kun­nan. Sa­man­tyyp­pi­siä va­jaa­käy­töl­lä ole­via mök­ke­jä ja si­vu­ra­ken­nuk­sia on muis­sa­kin kun­nis­sa, ja nii­tä kau­pun­ki­lai­set saat­tai­si­vat hy­vin­kin ryh­tyä vuo­laas­ti ke­hu­maan ke­sä­ko­ke­mus­ten pe­rus­teel­la. Kau­pun­ki­lai­sen en­nak­ko-odo­tuk­set maa­seu­tu­kun­tien pal­ve­lun­tar­jon­nas­ta voi­si­vat ylit­tyä yl­lät­tä­vän no­pe­as­ti muis­sa­kin kun­nis­sa.

My­nä­mä­en kam­pan­ja sai ko­vas­ti nä­ky­vyyt­tä niin­kin aral­la alus­tal­la kuin some, jos­sa vä­ki­sin tuo­tet­tu mark­ki­noin­ti­si­säl­tö tai os­tet­tu ta­voi­tet­ta­vuus ei pure. Päi­vi­tys­tä ja­et­tiin 60 ker­taa ja se ta­voit­ti yli 40 000 käyt­tä­jää.

My­nä­mä­keä en­nen ke­sä­a­su­kas­kam­pan­jan to­teut­ti Pöy­tyä, jos­sa se jär­jes­tet­tiin ku­lu­nee­na ke­sä­nä toi­sen ker­ran. Mui­ta ide­as­ta in­nos­tu­nei­ta oli­vat ai­na­kin Juva ja Sä­ky­lä.

To­teu­tus­ta­vat vaih­te­li­vat. Myös Pöy­ty­äl­lä asun­not löy­tyi­vät yk­si­tyis­hen­ki­löil­tä, mut­ta Sä­ky­läs­sä tar­jol­la oli yk­si kun­nan omis­ta­ma vuok­ra-asun­to ker­ros­ta­los­sa.

Hö­ve­lein kun­ta oli Juva, joka tar­jo­si useis­sa eri per­he­kool­le so­pi­vis­sa, ka­lus­te­tuis­sa asun­nois­sa 200 eu­ron vuok­raa vas­taan kuu­kau­den asu­mi­sen, jo­hon si­säl­tyi me­lon­ta-, maas­to­pyö­räi­ly- ja rat­sas­tus­ret­ki sekä vie­rai­lu ko­tie­läin­puis­tos­sa.

Jos­kus mat­ki­mi­nen on vä­hän no­loa, mut­ta nyt ei. Tie­toi­suu­den li­sään­ty­mi­nen tä­män maa­il­man­kol­kan ve­to­voi­mai­suu­des­ta sa­taa joka kun­nan laa­riin.

Jos joku ha­lu­aa vie­dä kam­pan­jan pi­dem­mäl­le, mi­ten oli­si tar­jo­ta etä­työ­tä te­ke­väl­le lap­si­per­heel­le koti ja kou­lu­paik­ka pa­rik­si vii­kok­si myös tal­vi­ai­kaan? Kou­lu­vaih­dok­kuu­den to­teut­ta­mi­ses­ta voi ky­syä ai­na­kin Utös­tä tai Sir­kan kou­lus­ta Le­vil­tä. Näis­sä on käy­nyt se­son­ki­op­pi­lai­ta Va­kan­kin alu­eel­ta.

Saa­ra Huo­vi­nen