JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset
8.1.2021 6.00

Kirkko­sun­nuntai edelleen elossa

Tätä on voi­vo­tel­tu jo pit­kään: kir­kot ei­vät täy­ty sa­nan­kuu­li­jois­ta sun­nun­tai­aa­mui­sin, kun seu­ra­kun­tien viik­ko-oh­jel­mas­sa on pe­rin­tei­nen ju­ma­lan­pal­ve­lus. Voi vain miet­tiä, mil­lai­set ovat pa­pin ja kant­to­rin tun­nel­mat, kun epä­mu­ka­viin kirk­ko­penk­kei­hin is­tah­taa vain muu­ta­mia seu­ra­kun­ta­lai­sia.

Ko­ro­na on va­jaan vuo­den ai­ka­na vai­kut­ta­nut kaik­keen toi­min­taan. Myös kirk­ko-ovet sul­keu­tui­vat ke­vääl­lä ja lop­pu­vuo­des­ta niin, et­tä ju­ma­lan­pal­ve­luk­sia on jou­dut­tu jär­jes­tä­mään il­man li­vey­lei­söä. Mo­nien mui­den toi­mi­joi­den ta­voin seu­ra­kun­nat osoit­ti­vat puo­li­pak­ko­ti­lan­tees­sa ket­te­ryy­ten­sä ot­ta­mal­la sen pal­jon pu­hu­tun di­gi­loi­kan, jos­sa ju­ma­lan­pal­ve­luk­sia ryh­dyt­tiin strii­maa­maan kir­kois­ta ko­ti­kat­so­moi­hin.

Kat­so­ja­lu­vut ovat osoit­ta­neet, et­tei ju­ma­lan­pal­ve­lus ole hii­pu­nees­ta suo­si­os­taan huo­li­mat­ta suin­kaan men­nyt­tä his­to­ri­aa, vaan kirk­ko­sun­nun­tai on edel­leen elos­sa. Täs­tä voi ve­tää näp­pi­tun­tu­mal­la muu­ta­mia pää­tel­miä tai lä­hin­nä ar­vai­lu­ja. Eh­kä rau­hal­li­nen sun­nun­tai­aa­mu on sel­lai­nen, et­tei vain tule läh­det­tyä kirk­ko­reis­sul­le. Sen si­jaan ko­ti­ko­neel­ta ta­pah­tu­maa on vai­va­ton­ta seu­ra­ta. Voi­si ku­vi­tel­la, et­tä esi­mer­kik­si lap­si­per­heis­sä py­hä­aa­mu ha­lu­taan py­hit­tää kii­reet­tö­mäl­le yh­des­sä­o­lol­le.

Uut­ta us­koa ju­ma­lan­pal­ve­luk­sen tu­le­vai­suu­teen va­laa Nou­si­ais­ten seu­ra­kun­nan uu­si kirk­ko­her­ra Ou­ti Nii­ni­a­ho, joka luot­sa­si ai­em­min Tar­vas­jo­en seu­ra­kun­taa 12 vuot­ta. Nii­ni­a­ho to­te­si (V-SS 31.12.), et­tä al­le 2000 asuk­kaan pik­ku­kun­nas­sa ju­ma­lan­pal­ve­luk­sis­sa oli kes­ki­mää­rin 75 osal­lis­tu­jaa. Sa­man las­ken­ta­kaa­van mu­kaan Py­hän Hen­ri­kin kir­kos­sa pi­täi­si ju­ma­lan­pal­ve­luk­sen ai­kaan ol­la reip­paas­ti yli 150 nou­si­ais­lais­ta.

Nii­ni­a­hon mu­kaan Tar­vas­jo­el­la ei ryh­dyt­ty temp­pui­le­mal­la li­sää­mään ju­ma­lan­pal­ve­lus­kiin­nos­tus­ta. Me­to­di tii­vis­tyi kol­meen sa­naan: in­hi­mil­li­syys, läm­pö ja lä­hei­syys. To­den­nä­köi­ses­ti seu­ra­kun­ta­lai­set ovat laa­jas­ti sitä miel­tä, et­tä sa­na­tii­vis­tel­män pi­täi­si nä­kyä kai­kes­sa kir­kon toi­min­nas­sa. Re­sep­ti kuu­los­taa yk­sin­ker­tai­sel­ta, mut­ta eri asia lie­nee se, mi­ten kau­niit sa­nat saa­daan vä­lit­ty­mään kuu­li­joil­le.

Jot­kut voi­vat pi­tää ju­ma­lan­pal­ve­lus­ta lii­an kaa­va­mai­se­na ja jopa niin va­ka­vail­mei­se­nä ta­pah­tu­ma­na, et­tei ilo­sa­no­ma pää­se kun­nol­la esil­le. Toi­sil­le taas tois­to saat­taa ol­la juu­ri se tur­val­li­nen jat­ku­mo, jota sun­nun­tai­sin aa­mu­kym­me­nel­tä ha­lu­taan.