JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset
12.9.2023 6.00

Kesäkier­tu­eelta lehti­pa­lau­tetta

Vak­ka-Suo­men Sa­no­mien ke­sä­mark­ki­na­kier­tue päät­tyi lau­an­tai­na Le­must leip­pä -ta­pah­tu­maan. Leh­del­lä oli ke­sän ai­ka­na oma koju kai­kis­sa le­vik­ki­a­lu­een kun­nis­sa: en­nen Mas­kua ke­sä­kuus­sa Hy­vää Veh­maal­ta -ta­pah­tu­mas­sa ja Tai­vas­sa­lon Si­lak­ry­säyk­ses­sä, hei­nä­kuus­sa Män­näis­ten to­ril­la Uu­den­kau­pun­gin Ka­lan­nis­sa ja Vel­kua-päi­vil­lä Naan­ta­lis­sa sekä elo­kuus­sa Lo­hi­mark­ki­noil­la Kus­ta­vis­sa, Lau­rin mark­ki­noil­la My­nä­mä­es­sä ja Nou­si­ais­ten päi­vil­lä.

Lep­poi­san ru­pat­te­lun li­säk­si pai­kal­lis­leh­ti sai myös pa­lau­tet­ta: sekä po­si­tii­vis­ta kom­men­toin­tia et­tä ra­ken­ta­vaa kri­tiik­kiä. Kai­ken­lai­set lu­ki­ja­lau­sun­not leh­den si­säl­lös­tä ovat tär­kei­tä Va­kan te­ki­jöil­le.

Se ei ole suu­ri uu­ti­nen, et­tä me­dia-ala on pit­kään ol­lut mur­rok­ses­sa. Vaik­ka leh­det ei­vät enää le­vik­ki­lu­ku­jaan jul­kai­se ta­ka­vuo­sien mal­liin, niin sel­vää on, et­tä lä­hes kaik­kien leh­tien pa­pe­ri­ver­si­oi­den ti­laa­ja­mää­rät ovat las­ke­neet. Se­kin lie­nee fak­ta, et­tä iso osa print­ti­leh­tien lu­ki­jois­ta on iäk­kääm­pää vä­keä. Alan vai­keuk­sis­ta ker­too, et­tä mo­net leh­det ovat jo vä­hen­tä­neet jul­kai­su­ker­to­ja.

Synk­kyy­teen ei ole kui­ten­kaan syy­tä va­jo­ta ei­kä leh­dis­tön hau­ta­jai­sia kan­na­ta ryh­tyä suun­nit­te­le­maan. Uu­tis­me­di­an liit­to jul­kai­si vii­me vii­kol­la teet­tä­män­sä tut­ki­muk­sen tu­lok­set, joi­den mu­kaan pai­net­tu tai di­gi­taa­li­nen sa­no­ma­leh­ti on suo­ma­lais­ten mie­les­tä yli­voi­mai­ses­ti luo­tet­ta­vin me­dia. Tätä miel­tä oli 76 pro­sent­tia vas­taa­jis­ta, kun tv-ka­na­vien luo­tet­ta­vuus jäi 57 pro­sent­tiin ja ra­di­o­ka­na­vien 48 pro­sent­tiin. Eri­lai­sia so­si­aa­li­sen me­di­an ka­na­via piti luo­tet­ta­vi­na vain 1–4 pro­sent­tia vas­taa­jis­ta.

Luo­tet­ta­vuu­des­ta sekä tut­ki­muk­sen mu­kaan myös riip­pu­mat­to­muu­des­ta ja asi­an­tun­te­vuu­des­ta huo­li­mat­ta sa­no­ma­leh­tien lu­ke­mi­nen on vä­hen­ty­nyt. So­si­aa­li­sen me­di­an mo­ni­puo­li­ses­sa maa­il­mas­sa surf­faa­mi­nen saat­taa ol­la haus­kaa ajan­vie­tet­tä, mut­ta oi­ke­an tie­don hank­ki­mi­nen näis­tä ka­na­vis­ta on ky­see­na­lais­ta.

Tut­ki­mus­tu­los an­taa us­koa sii­hen, et­tä kai­ken­lai­sen tie­to­tul­van kes­kel­lä leh­dil­lä on yhä mer­kit­tä­vä roo­li.

Vesa Pent­ti­lä

Näköislehdet


Kesälehti

Kysely