JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset
14.6.2024 6.00

Kesäillan huumaa teatterissa

Vak­ka-Suo­men Sa­no­mien ke­sä­leh­ti Kesä-Vak­ka il­mes­tyi juu­ri ja si­säl­tää myös lis­tan seu­dun ke­sä­ta­pah­tu­mis­ta, jois­ta suu­ri osa on va­paa­eh­tois­ten kult­tuu­ri­har­ras­ta­jien työn tu­los­ta. Lis­ta kan­nat­taa­kin lu­kea huo­lel­la läpi, ja suun­ni­tel­la, mi­ten ke­sän­viet­toon­sa sai­si si­säl­ty­mään myös pai­kal­li­sen kult­tuu­ri­toi­min­nan tu­ke­mi­sen.

Sil­lä mitä oli­si­kaan Suo­men kesä esi­mer­kik­si il­man har­ras­ta­ja­voi­min pyö­ri­tet­ty­jä ke­sä­te­at­te­rei­ta? Ai­nut­laa­tui­nen suo­ma­lais­kan­sal­li­nen pe­rin­ne on syn­nyt­tä­nyt vä­hin­tään joka kun­taan oman ke­sä­te­at­te­rin, ja par­hai­siin jopa kak­si­kin.

Tu­han­net in­nok­kaat har­ras­ta­jat ym­pä­ri Suo­men ovat ku­lu­nee­na­kin ke­vää­nä ko­koon­tu­neet har­joit­te­le­maan ke­sän ai­ka­na en­si-il­tan­sa saa­via esi­tyk­siä. Oh­jaa­ja on so­vit­ta­nut teks­tiä pa­rem­min suu­hun so­pi­vak­si, pu­vus­ta­ja suun­ni­tel­lut ja om­mel­lut asu­ja, la­vas­ta­jat pau­kut­ta­neet ku­lis­se­ja ka­saan. Uut­ta mu­siik­ki­a­kin on eh­kä sä­vel­let­ty.

Ja kun esi­tys­kau­si al­kaa, te­at­te­rin­te­ki­jöi­den va­paa­eh­toi­set ys­tä­vät ja ky­län­mie­het val­jas­te­taan kah­via keit­tä­mään, buf­fe­tia pi­tä­mään ja lii­ken­net­tä oh­jaa­maan. Ky­lä­läi­sis­tä iso osa saat­taa ol­la jol­la­kin ta­val­la mu­ka­na yh­tei­ses­sä pon­nis­tuk­ses­sa.

Li­pun os­ta­mi­nen on si­ten kä­de­no­jen­nus ja kult­tuu­ri­te­ko heil­tä, jot­ka ei­vät muu­ten te­ke­mi­seen osal­lis­tu. Li­pul­la lu­nas­taa it­sel­leen myös rie­mas­tut­ta­van ke­sä­e­lä­myk­sen.

Va­kan alu­een ke­sä­te­at­te­rien oh­jel­mis­tois­sa on tänä ke­sä­nä va­lin­nan­va­raa var­mas­ti jo­kai­seen ma­kuun. Esi­mer­kik­si Laa­jo­en ke­sä­te­at­te­ris­sa saa tä­nään en­si-il­tan­sa osu­vas­ti ni­met­ty Ke­sä­te­at­te­rin te­ke­mi­sen sie­tä­mä­tön vie­hä­tys eli Ta­paus Wi­de­ri­ver.

Me­ri­mas­kun te­at­te­ris­sa Korp­pu­ja ja kui­va­kuk­kia on jo hy­väs­sä vauh­dis­sa ja Nut­tur­lan ke­sä­te­at­te­rin jän­ni­tys­näy­tel­mä Kuin tuh­ka tuu­leen käyn­nis­tyy 19.6. Viik­koa myö­hem­min 26.6. al­kaa pyö­riä Wan­ha-Vink­ki­län Ky­läyh­dis­tyk­sen ko­me­di­an Hal­ko­ho­lis­ti esi­tyk­set. Ja Len­tä­vän Lo­kin ke­sä­te­at­te­ris­sa Uu­des­sa­kau­pun­gis­sa näh­dään Rei­dar S. - re­he­vä ta­ri­na tai­de­maa­la­ri Rei­dar Sä­res­tö­nie­mes­tä 30.6. al­ka­en.

Mi­hin näis­tä sinä läh­ti­sit?

An­ne­li Per­kiö

Näköislehdet


Kesälehti

Kysely