JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset
21.3.2024 6.00

Kerrostaloilla olisi kysyntää

Uu­sia ker­ros­ta­lo­ja ei mei­naa nous­ta Var­si­nais-Suo­mes­sa Tu­run kau­pun­ki­seu­dun ul­ko­puo­lel­la.

Kun vaik­ka­pa maa­kun­nan pää­kau­pun­gis­ta läh­de­tään et­si­mään lä­hi­tie­noil­ta uut­ta ko­ti­paik­ka­kun­taa, niin tuos­sa vai­hees­sa yk­kö­su­nel­ma tai­taa ol­la oma­ko­ti­ta­lon ra­ken­ta­mi­nen. Tu­run ym­pä­ris­tös­sä oma töl­li mu­ka­val­la asui­na­lu­eel­la saat­taa in­nos­taa hy­väs­te­le­mään ker­ros­ta­lo­lä­hi­öt.

Sil­ti myös pie­nem­mis­sä kun­nis­sa oli­si tar­vet­ta mah­dol­li­sim­man mo­ni­puo­li­sel­le asun­to­tar­jon­nal­le. Oma­ko­ti- ja myös ri­vi­ta­lo­a­sun­to­ja kyl­lä ra­ken­ne­taan, mut­ta uu­det ker­ros­ta­lo­hank­keet ovat ol­leet vii­me vuo­si­na Va­kan alu­eel­la hy­vin­kin har­vi­nai­sia. Tätä kun­ta­joh­ta­jat tus­kai­le­vat leh­den tä­män päi­vän ra­ken­ta­mis­liit­tees­sä.

Voi­si ku­vi­tel­la, et­tä ker­ros­ta­lo­a­su­mi­nen kiin­nos­tai­si eten­kin kah­ta ikä­ryh­mää. Kun nuo­ri ih­mi­nen ir­tau­tuu lap­suus­ko­dis­taan, hän ei vält­tä­mät­tä heti ryn­tää ra­ken­nus­puu­hiin. Ker­ros­ta­lo­kämp­pä joko vuok­raa­mal­la tai os­ta­mal­la voi­si ol­la näp­pä­rä vä­li­vai­he koh­ti tu­le­via asu­mis­rat­kai­su­ja.

Toi­sen ryh­män muo­dos­ta­vat jo hie­man ikään­ty­neet, joil­le elo oma­ko­ti­ta­los­sa al­kaa käy­dä lii­an ras­kaak­si. Toi­veis­sa saat­tai­si ol­la aset­tu­mi­nen ker­ros­ta­loon pai­kal­lis­ten pal­ve­lui­den li­kel­le, sil­lä ko­ti­kun­nan säi­ly­mi­sel­lä voi ol­la oma mer­ki­tyk­sen­sä. Kun ker­ros­ta­lo­a­sun­to­ja on vain niu­kas­ti tar­jol­la, niin täs­sä vaih­to­eh­dos­sa muut­to muu­al­le saat­taa put­kah­taa mie­leen.

Kun aja­tus tun­tuu ole­van sel­lai­nen, et­tä myös Tu­run ul­ko­puo­li­sis­sa kun­nis­sa ker­ros­ta­lo­e­lä­mä kiin­nos­tai­si, niin yl­lät­tä­vän nih­ke­äs­ti ra­ken­ta­jat ovat täl­lai­ses­ta in­nos­tu­neet. Ker­ros­ta­lon ra­ken­ta­mi­nen il­mei­ses­ti mak­saa suun­nil­leen sa­man ver­ran si­jain­ti­pai­kas­ta riip­pu­mat­ta, mut­ta maa­seu­dul­ta ton­tin voi­si ken­ties saa­da hi­tu­sen eduk­kaam­min kuin kau­pun­gis­ta.

Kun­nis­sa on ym­mär­ret­tä­väs­ti toi­vei­ta ker­ros­ta­lo­hank­kei­den käyn­nis­ty­mi­ses­tä. Pu­nai­nen tupa ja pe­ru­na­maa ei­vät yl­lä kaik­kien suo­sik­ki­lis­tan kär­ki­si­joil­le. Kun kun­nat ha­lu­a­vat hou­ku­tel­la muut­ta­jia, niin kat­ta­va asun­to­tar­jon­ta oli­si mer­kit­tä­vä ve­to­voi­ma­te­ki­jä.

Vesa Pent­ti­lä

Näköislehdet

Kysely