JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset
3.5.2024 4.00

Kapitulilta yllätyskäänne

Kun Tu­run ark­ki­hiip­pa­kun­nan tuo­mi­o­ka­pi­tu­li pää­tyi hel­mi­kuus­sa esit­tä­mään Kus­ta­vin, Py­hä­ran­nan, Tai­vas­sa­lon ja Veh­maan seu­ra­kun­tien liit­tä­mis­tä pi­ka­vauh­tia jo en­si vuo­den alus­sa osak­si Uu­den­kau­pun­gin seu­ra­kun­taa, niin ti­lan­ne saat­toi ol­la sel­lai­nen, et­tä peli tun­tui pe­la­tul­ta.

To­sin lo­pul­li­nen pää­tös Vak­ka-Suo­men seu­ra­kun­tien jät­ti­fuu­si­os­ta oli­si men­nyt tu­le­va­na ke­sä­nä kirk­ko­hal­li­tuk­sen kä­sit­te­lyyn.

Nyt tors­tai­na tuo­mi­o­ka­pi­tu­li teki pää­tök­sen, joka saat­toi mo­net yl­lät­tää. Jois­sa­kin en­nak­ko­ar­ve­luis­sa on to­det­tu, et­tei tuo­mi­o­ka­pi­tu­li pe­rään­ny kan­nas­taan ja et­tä ke­vääl­lä jär­jes­tet­ty lau­sun­to­kier­ros on vain pa­kol­lis­ta te­at­te­ria.

Nyt tuo­mi­o­ka­pi­tu­lil­le on nos­tet­ta­va hat­tua sii­tä, et­tä seu­ra­kun­tien ja seu­ra­kun­ta­lais­ten kan­na­no­toil­la oli to­del­lis­ta mer­ki­tys­tä. Tuo­mi­o­ka­pi­tu­li päät­ti ot­taa laa­jan seu­ra­kun­ta­lii­tos­hank­keen kä­sit­te­lys­sä li­sä­ai­kaa val­mis­te­luun. Tämä mer­kit­see sitä, et­tei fuu­sio to­teu­du ai­em­man ho­su­mi­sai­ka­tau­lun mu­kai­ses­ti en­si vuo­den alus­sa.

Ai­ka­li­sä oli tuo­mi­o­ka­pi­tu­lil­ta ter­ve­tul­lut rat­kai­su, sil­lä hop­pui­lus­ta har­voin hy­vää seu­raa. Nyt tuo­mi­o­ka­pi­tu­lil­la ja Vak­ka-Suo­men seu­ra­kun­nil­la on mah­dol­li­suus rau­hal­li­sem­mis­sa tun­nel­mis­sa har­ki­ta tu­le­via rat­kai­su­ja.

To­sin tuo­mi­o­ka­pi­tu­lin tors­tai­sen pää­tök­sen sa­na­muo­toi­lus­ta käy sel­ke­äs­ti il­mi se, et­tei lii­tos­han­ket­ta ole mis­sään ni­mes­sä hau­dat­tu. Tuo­mi­o­ka­pi­tu­lin mu­kaan pe­rus­tei­ta kyl­lä riit­tää sil­le, et­tä Vak­ka-Suo­mes­sa muu­te­taan seu­ra­kun­ta­ja­koa.

Enem­män kuin to­den­nä­köis­tä on se, et­tä alu­een seu­ra­kun­ta­toi­min­taan tu­lee uu­dis­tus­ta jos­sa­kin ai­ka­tau­lus­sa. Tuo­mi­o­ka­pi­tu­lil­le on an­net­ta­va ke­hut sii­tä, et­tä se ot­ti va­ka­vas­ti lau­sun­not, jois­sa esi­tet­tiin mah­dol­li­suut­ta Vak­ka-Suo­men seu­ra­kun­nan syn­nyt­tä­mi­sek­si. Täl­lai­sen vaih­to­eh­don sel­vit­tä­mi­nen vaa­tii luon­nol­li­ses­ti li­sä­ai­kaa.

Vak­ka-Suo­men seu­ra­kun­tien toi­min­nal­li­set ja ta­lou­del­li­set jat­ko­nä­ky­mät ovat edel­leen tar­kas­te­lus­sa. Toki näin pi­tää­kin ol­la, jot­ta saa­daan sel­vyys sii­tä, mi­ten pal­ve­lut jat­kos­sa tur­va­taan.

Vesa Pent­ti­lä

Näköislehdet


Kesälehti

Kysely