JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset
16.6.2022 6.00

Kalastajilla yhä ammattihuolia

Tai­vas­sa­lon Si­lak­ry­säyk­sen oh­jel­mas­sa on mo­nis­ta muis­ta ke­sä­juh­lis­ta poik­ke­a­va li­sä­maus­te: ke­vy­en su­vi­höm­pän ja rat­toi­san yh­des­sä­o­lon li­säk­si tar­jol­la on myös asi­aa. Ry­säyk­sen jul­ki­lau­su­mas­sa am­mat­ti­ka­las­ta­jat pää­se­vät ker­to­maan alan ti­lan­tees­ta. Vii­me lau­an­tai­na vies­tiä Tai­vas­sa­los­ta val­ti­o­val­lan suun­taan läh­ti kus­kaa­maan mas­ku­lai­nen kan­sa­ne­dus­ta­ja Rit­va Elo­maa (ps.).

Voi ol­la, et­tä joku ke­säi­la­koit­si­ja on har­mis­saan, kun ky­lä­rie­han ke­pe­ää tun­nel­maa not­kaut­taa useim­mi­ten synk­kä­sä­vyi­nen ka­las­ta­ja­pu­heen­vuo­ro. Joku toi­nen voi ai­heel­li­ses­ti ar­vel­la, et­tei mo­ko­mal­la jul­ki­lau­su­mal­la ole min­kään­lais­ta käy­tän­nön mer­ki­tys­tä.

Tai­vas­sa­lon am­mat­ti­ka­las­ta­jien, Tai­vas­sa­lon kun­nan ja Ai­ris­to-Vel­ku­an ka­las­tu­sa­lu­een yh­teis­teks­til­lä ei tie­ten­kään on­gel­mia rat­kais­ta. Sil­ti on pai­kal­laan, et­tä Si­lak­ry­säys jak­saa vuo­des­ta toi­seen muis­tut­taa, mil­lai­ses­sa ja­mas­sa am­mat­ti­ka­las­tus on.

Ka­las­ta­jien mu­kaan ny­kyi­nen hal­li­tu­soh­jel­ma lu­pai­li hy­vää. To­teu­tus sai kui­ten­kin mel­kois­ta kri­tiik­kiä: hyl­je­kan­nan hoi­to­suun­ni­tel­man laa­din­ta tök­kii, hyl­je­va­hin­ko­jen kor­vaa­mi­nen kan­ger­te­lee, me­ri­met­sost­ra­te­gi­an toi­meen­pa­no on unoh­tu­nut, me­ri­met­so­jen met­säs­tyk­sen poik­keus­lu­pien saan­ti Ely-kes­kuk­sel­ta ve­nyy tol­kut­to­man pit­käk­si.

Vä­hem­män yl­lät­tä­väs­ti hyl­keet ja me­ri­met­sot pää­si­vät taas ka­las­ta­jien pur­naus­lis­tal­le. Kun näis­tä me­ri­a­lu­ei­den eläi­mis­tä on jat­ku­vaa rie­saa, niin jon­kin­lai­nen pop­pa­kons­ti pi­täi­si kek­siä, jot­ta esi­mer­kik­si am­mat­ti­ka­las­ta­jien ja luon­non­suo­je­li­joi­den ar­vot voi­tai­siin so­vit­taa yh­teen.

Jul­ki­lau­su­maan mah­tui sel­lai­nen hal­li­tus­ke­hu, et­tä ko­ti­mai­sen ka­lan edis­tä­mi­soh­jel­ma on laa­dit­tu ja käyn­nis­tet­ty. Hy­vien ta­voit­tei­den li­säk­si pi­täi­si muis­taa lau­su­maan kir­jat­tu huo­mau­tus: il­man am­mat­ti­ka­las­ta­jia ei ole ko­ti­mais­ta luon­non­ka­laa, jon­ka käyt­töä voi­si edis­tää.

Ka­las­tus­lau­su­mat saat­ta­vat kuu­los­taa vuo­sit­tain tois­tu­val­ta va­li­tus­vir­rel­tä. Huo­li on kui­ten­kin yh­tei­nen, sil­lä Suo­mi-ka­laa pi­täi­si ny­kyis­tä use­am­min ol­la ruo­ka­lau­ta­sel­la.

Vesa Pent­ti­lä