JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset
11.8.2022 6.00

Kahta mieltä tuulivoimasta

Säh­kö­las­ku­jen lop­pu­sum­ma uh­kaa yhä pai­sua ja jopa ener­gi­a­pu­la väi­jyy, kun ke­sän jäl­keen men­nään koh­ti läm­mi­tys­kaut­ta. Kan­sa­lai­sil­le on jo an­net­tu vink­kiä huo­ne­läm­pö­ti­lo­jen alen­ta­mi­ses­ta ja suih­kut­te­lu­a­jan ly­hen­tä­mi­ses­tä. Jopa ta­hal­li­sia säh­kö­kat­ko­ja on vä­läy­tel­ty kei­nok­si sääs­tää ener­gi­aa.

Tä­hän hä­tään pai­kal­li­ses­ta tuu­li­voi­ma­hank­kees­ta ei ole apua. Kun suun­ni­tel­mat My­nä­mä­en Ju­van­suon ja Lai­ti­lan Kol­san tuu­li­voi­ma­puis­tos­ta ovat eden­neet ym­pä­ris­tö­vai­ku­tus­ten ar­vi­oin­ti­se­los­tuk­seen saak­ka, niin sa­mal­la voi ny­ky­ti­lan­tees­sa poh­tia laa­jem­min tuu­li­voi­man tu­le­vai­suut­ta.

Voi­si luul­la, et­tä tuu­li­voi­man po­si­tii­vi­set sei­kat peit­to­ai­si­vat men­nen tul­len hank­kei­den hait­ta­vai­ku­tuk­set. Kun pu­hu­ri pys­ty­tään val­jas­ta­maan ih­mis­ten hyö­ty­käyt­töön, niin tuu­li­voi­man li­sää­mi­sel­lä on to­den­nä­köi­ses­ti laa­jaa kan­na­tus­ta. Yk­si­mie­li­syyt­tä ei täs­tä­kään asi­as­ta kos­kaan saa­vu­te­ta.

Kor­keuk­siin ko­ho­a­vat tuu­li­voi­ma­lat muut­ta­vat mai­se­maa. Niin muut­taa moni muu­kin ih­mis­toi­min­ta. Joku saat­taa pi­tää tuu­li­voi­ma­puis­toa luon­to­nä­ky­mien lo­pul­li­se­na pi­laa­ja­na, kun taas toi­sen sil­mä tot­tuu uu­den­lai­siin ra­ken­nel­miin. Va­ka­vam­pia ovat ne väit­teet, joi­den mu­kaan tuu­li­voi­ma­lat ai­heut­ta­vat hil­jai­ses­ta hu­ri­nas­ta huo­li­mat­ta jopa va­ka­via ter­veys­hait­to­ja.

Se lie­nee sel­vää, et­tei ku­kaan ha­lua ko­tin­sa tai ke­sä­mök­kin­sä naa­pu­rus­toon lai­tet­ta, jon­ka lapa saat­taa pyö­räh­del­lä 300 met­rin kor­keu­des­sa. Kun Suo­mi on har­vaan asut­tu maa, niin ih­mis­ten ja tuu­li­voi­ma­puis­to­jen so­pui­saan rin­nak­kai­se­loon pi­täi­si ti­laa riit­tää. Esi­mer­kik­si My­nä­mä­keen ja Lai­ti­laan ulot­tu­va han­ke on si­jain­nil­taan sel­lai­nen, et­tä asu­tuk­seen on mat­kaa, mut­ta sil­ti tar­vit­ta­va lii­ken­neyh­teys val­ta­tie 8:lta on lä­hel­lä.

Suo­mes­sa oli vii­me vuon­na lä­hes 1000 tuu­li­voi­ma­laa. Vaik­ka myös vas­tus­tus­ta il­me­nee, niin var­maa on, et­tä tuu­li­voi­ma li­sään­tyy, kun Suo­mi ta­voit­te­lee työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­ri­ön aset­ta­maa kun­ni­an­hi­mois­ta ta­voi­tet­ta: uu­siu­tu­van ener­gi­an osuus on vä­hin­tään 51 pro­sent­tia vuon­na 2030.

Vesa Pent­ti­lä