JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset
23.5.2023 6.00

Junahaaveissa vielä kysymyksiä

Var­si­nais-Suo­mes­sa on kak­si eri­tyyp­pis­tä hen­ki­lö­ju­na­haa­vet­ta: toi­nen liit­tyy maa­kun­nal­li­sen lä­hi­lii­ken­teen ke­hit­tä­mi­seen ja toi­nen Tun­nin juna -hank­kee­seen. Ra­hal­li­ses­ti on kyse eri ko­ko­luo­kan in­ves­toin­neis­ta. Las­kel­mien mu­kaan lä­hi­lii­ken­net­tä oli­si mah­dol­lis­ta käyn­nis­tää pik­ku­hi­luil­la ver­rat­tu­na sii­hen, mitä Tu­run ja Hel­sin­gin vä­lil­le suun­ni­tel­tu Tun­nin juna mak­sai­si

Suo­men Lä­hi­ju­nat Oy:n An­te­ro Al­ku jak­saa ol­la luot­ta­vai­sil­la mie­lil­lä. Hän pe­rus­te­li (V-SS 9.5.), mik­si yh­ti­ön ju­na­lu­nas­tus VR:ltä siir­tyi maa­lis­kuun lo­pus­ta eteen­päin. Tämä pe­rus­tui ke­vään edus­kun­ta­vaa­lien tu­lo­so­do­tuk­seen. Al­ku ar­ve­li, et­tä vaa­li­oh­jel­mien pe­rus­teel­la tu­le­van hal­li­tuk­sen po­li­tiik­ka on ai­em­paa myön­tei­sem­pää lä­hi­ju­na­lii­ken­teen kan­nal­ta. To­sin tä­hän kom­ment­tiin liit­tyy täs­sä vai­hees­sa ky­sy­mys­merk­ki: mikä on seu­raa­van hal­li­tuk­sen ko­koon­pa­no?

Lä­hi­ju­na­yh­tiö on heh­kut­ta­nut, kuin­ka Uu­den­kau­pun­gin ja Tu­run vä­li­nen rata oli­si en­sim­mäi­nen lii­ken­nöi­tä­vä uu­tuus­reit­ti Var­si­nais-Suo­mes­sa. Va­kan alu­eel­la aja­tus on enem­män kuin mie­len­kiin­toi­nen, sil­lä ra­dan var­rel­la si­jait­se­vat Mas­ku, Nou­si­ai­nen, My­nä­mä­ki ja Veh­maa. Al­ku esit­ti myös aja­tuk­sen sii­tä, et­tä lä­hi­ju­na­lii­ken­ne voi­si laa­jen­tua Uu­den­kau­pun­gin ja Sa­lon vä­li­sek­si yh­tey­dek­si.

Suo­men Lä­hi­ju­nat Oy:n kaa­vai­le­ma ai­ka­tau­lu on ki­reä, sil­lä ta­voit­tei­den mu­kaan lii­ken­nöin­ti pi­täi­si aloit­taa jo vuon­na 2025. Vä­ki­sin­kin tu­lee mie­leen lii­al­li­nen op­ti­mis­ti­suus, sil­lä ai­van kä­den­kään­tees­sä Uu­den­kau­pun­gin rata ei ole hen­ki­lö­lii­ken­ne­kun­nos­sa. To­sin täs­sä­kään hank­kees­sa ei kan­na­ta ujos­tel­la, vaan ta­voit­teet on syy­tä aset­taa kun­ni­an­hi­moi­sel­le ta­sol­le.

Ko­ko­naan toi­nen asia on Tun­nin ju­nan koh­ta­lo. Vaik­ka Var­si­nais-Suo­mi on pit­kään heh­kut­ta­nut tätä maa­kun­nan yk­kös­hank­kee­na, niin jo en­nen edus­kun­ta­vaa­le­ja al­koi il­maan­tua so­ra­ää­niä. Jos po­lii­tik­ko­jen vaa­li­pu­hei­siin on ol­len­kaan luot­ta­mis­ta, niin Tun­nin juna -han­ke ei nau­ti täy­sin yk­si­mie­lis­tä tu­kea puo­lu­ei­den vä­lil­lä.

Ju­na­haa­veis­sa on vie­lä ky­sy­myk­siä.

Vesa Pent­ti­lä