JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset
8.9.2023 6.10

Julkinen liikenne vaatii rahaa

Isois­sa kau­pun­geis­sa asu­vien voi ol­la vai­kea ym­mär­tää kuin­ka vält­tä­mä­tön­tä oman au­ton käyt­tö maa­seu­dul­la, esi­mer­kik­si Va­kan alu­eel­la, on. Toki jul­kis­ta lii­ken­net­tä he­rä­tel­lään par­hail­laan esi­mer­kik­si suun­ni­tel­lun Tur­ku-Uu­si­kau­pun­ki -lä­hi­ju­nan avul­la, mut­ta ai­na­kin vie­lä työ­mat­koi­hin tar­vi­taan pal­jon omia au­to­ja.

Uu­des­sa­kau­pun­gis­sa on teh­ty tänä vuon­na iso jouk­ko­lii­ken­teen uu­dis­tus, jon­ka ha­lu­taan pal­ve­le­van myös mui­ta kun kou­lu­kyy­ti­läi­siä. Täs­sä­kin uu­dis­tuk­ses­sa tär­kein­tä kui­ten­kin on saa­da kou­lu­lai­set kyy­dit­tyä kou­luun oi­ke­aan ai­kaan.

Maa­nan­tai­na Uu­den­kau­pun­gin val­tuus­tos­sa uu­dis­tuk­ses­ta kes­kus­tel­tiin pit­kään, ja uu­dis­tus sai päät­tä­jil­tä myös pal­jon kri­tiik­kiä. Kou­lu­jen al­ka­mi­sai­ko­ja on kau­pun­gis­sa muu­tet­tu uu­dis­tuk­sen vuok­si, ja myös val­tuus­ton maa­nan­tai­na myön­tä­mä li­sä­mää­rä­ra­haa tar­vit­tiin, jot­ta ko­ko­nai­suus to­teu­tuu.

Uu­des­sa­kau­pun­gis­sa vii­me vuon­na toi­mi­nut Uki­kyy­ti sai pal­jon ke­hu­ja, mut­ta kus­tan­nuk­siin ve­do­ten pal­ve­lus­ta pää­tet­tiin usei­den eri ää­nes­tys­pää­tös­ten jäl­keen lop­pu­vuon­na luo­pua. Nyt syk­syl­lä al­ka­van kut­su­kyy­ti­pal­ve­lun us­ko­taan osal­taan paik­kaa­van Uki­kyy­din jät­tä­mää auk­koa.

Myös Mas­kus­sa on tänä syk­sy­nä häm­mäs­tel­ty jouk­ko­lii­ken­net­tä. Jouk­ko­lii­ken­teen pal­ve­lun­tar­jo­a­jia Mas­kus­sa on, mut­ta nii­den sel­vit­tä­mi­nen on var­sin se­ka­vaa (V-SS 29.8.). Mas­ku­lai­sen jouk­ko­lii­ken­teen käyt­tä­jän voi ol­la han­ka­laa löy­tää tie­toa mil­lä li­pul­la kun­kin au­ton kyy­tiin voi men­nä, tai mikä oli­si esi­mer­kik­si kai­kis­ta vaih­to­eh­dois­ta se edul­li­sin.

Mas­kus­sa, Nou­si­ai­sis­sa ja My­nä­mä­es­sä sel­vi­tel­tiin vuo­si sit­ten mah­dol­lis­ta Fö­liin eli Tu­run seu­dun jouk­ko­lii­ken­tee­seen liit­ty­mis­tä. Liit­ty­mi­nen ka­riu­tui tuol­loin ly­hy­es­ti sa­not­tu­na kus­tan­nuk­siin.

Jouk­ko­lii­ken­net­tä siis tar­vit­tai­siin, mut­ta sen kus­tan­nuk­sia ja tyh­ji­nä kul­ke­via lin­ja-au­to­ja pe­lä­tään. Kun­tien vä­lis­ten lin­ja-au­to­reit­tien kar­si­mis­ta pe­rus­tel­laan usein sil­lä, et­tä käyt­tä­jiä on lii­an vä­hän. Jot­ta jul­kis­ta lii­ken­net­tä voi­si jär­jes­tää, pi­täi­si jol­lain ta­val­la var­mis­tua et­tä se on kan­nat­ta­vaa.

Jen­ni Ky­län­pää

Näköislehdet


Kesälehti

Kysely