JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset
24.3.2023 6.00

Illaksi kotiin – junalla

Vak­ka uu­ti­soi ei­len, et­tä Suo­men Lä­hi­ju­nat Oy:n kaa­vai­le­ma van­han ju­na­ka­lus­ton kaup­pa VR:n kans­sa to­teu­tuu kuun lo­pus­sa. Yh­tiö pi­tää edel­leen hen­ki­lö­lii­ken­teen en­si­si­jai­se­na uu­te­na reit­ti­nä Tu­run ja Uu­den­kau­pun­gin vä­liä, vaik­ka on sel­vit­tä­nyt mui­ta­kin mah­dol­li­suuk­sia.

Kun­nos­tuk­sen jäl­keen ju­na­ka­lus­to ha­lu­taan saa­da pi­ka­pi­kaa liik­keel­le ja tuot­ta­maan. Uu­den­kau­pun­gin ra­dal­la asi­oi­ta mut­kis­taa ra­ta­pa­ran­nus­han­ke, joka Väy­lä­vi­ras­ton mu­kaan on val­mis ai­kai­sin­taan ke­säl­lä 2026. Vie­lä on epä­var­maa, mi­ten ra­dan kun­nos­tus­työt vai­kut­tai­si­vat al­ka­vaan lii­ken­nöin­tiin, mi­kä­li työt ja hen­ki­lö­lii­ken­teen aloit­ta­mi­nen li­mit­tyi­si­vät.

Ju­nan lo­pul­li­ses­ta kul­ku­no­peu­des­ta ei ole täyt­tä var­muut­ta, sil­lä ra­dan säh­köis­tä­mis­tä tai pa­ran­nus­hank­kei­ta ei ole suun­ni­tel­tu hen­ki­lö­lii­ken­ne tai no­peuk­sien kas­vat­ta­mi­nen edel­lä. Al­ku­pe­räi­sis­sä lä­hi­ju­na­lii­ken­teen kil­pai­lu­ky­ky- ja kan­nat­ta­vuus­las­kel­mis­sa esi­tet­tiin, et­tä ju­nien no­peus oli­si hyvä saa­da nos­tet­tua jopa 120 ki­lo­met­riin tun­nis­sa. Se kui­ten­kin vaa­ti­si ra­dan ge­o­met­ri­an vii­laa­mis­ta, min­kä es­tä­vät hil­jat­tain asen­ne­tut säh­kö­pyl­väät (V-SS 19.7.22).

Odot­ta­val­la kan­nal­la ole­vil­ta Uu­den­kau­pun­gin ra­dan po­ten­ti­aa­li­sil­ta mat­kus­ta­jil­ta vaa­di­taan vie­lä kär­si­väl­li­syyt­tä. Ra­dan­var­ren kun­nis­sa tar­vi­taan suun­nit­te­lua, so­pi­muk­sia ja si­tou­muk­sia, jot­ta ju­na­lii­ken­tees­tä ker­ran vie­lä tu­lee tot­ta.

Kaik­ki mat­kus­ta­jat ei­vät ju­nan no­peu­des­ta­kaan niin piit­taa. Tun­nin juna Tu­rus­ta Hel­sin­kiin saa ol­la 78 mi­nuu­tin juna, ja joil­le­kin kel­paa jopa en­ti­nen va­jaa kak­si tun­tia. Uu­den­kau­pun­gin ra­dal­la oli­si pää­a­sia, et­tä ko­tiin pää­si­si myös il­lal­la ja vii­kon­lop­pui­sin, ku­ten Va­kan haas­tat­te­le­ma jouk­ko­lii­ken­teen ys­tä­vä hil­jat­tain ki­teyt­ti (V-SS 3.3.23).

Va­kan alu­eel­la yk­si hi­taan, eko­lo­gi­sen mat­kus­tus­ta­van puo­les­ta­pu­hu­ja on Saa­ren kar­ta­no. Kau­nis pu­heen­par­si konk­re­ti­soi­tuu näin: Re­si­dens­si­tai­tei­li­jan on mah­dol­lis­ta ha­kea hi­taan mat­kus­ta­mi­sen apu­ra­haa, mi­kä­li mat­ka omas­ta maas­ta Suo­men Mie­toi­siin kes­tää yli vii­kon.

Saa­ra Huo­vi­nen