JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset
19.3.2024 6.00

Hyvin­voin­tialue pohtii karsintaa

Tä­män ei oli­si pi­tä­nyt yl­lät­tää: Var­si­nais-Suo­men hy­vin­voin­ti­a­lue poh­tii mit­ta­vaa leik­kaus­lis­taa maa­kun­nan ter­vey­sa­se­ma­ver­kos­toon.

Täs­sä vai­hees­sa on kyse vas­ta vi­ran­hal­ti­ja­val­mis­te­lus­ta, mut­ta en­nus­mer­kit viit­taa­vat sii­hen, et­tä suun­ni­tel­ma me­nee heit­tä­mäl­lä läpi, kun asia tu­lee ai­ka­tau­lu­kaa­vai­lu­jen mu­kaan alu­e­val­tuus­ton esi­tys­lis­tal­le ke­sä­kuus­sa. Jot­kut po­liit­ti­set pu­heet sii­tä, et­tä jo­kai­ses­sa var­si­nais­suo­ma­lai­ses­sa kun­nas­sa säi­lyi­si jon­kin­lai­nen sote-pis­te myös jat­kos­sa, kuu­los­ti­vat jo ai­em­min yl­ti­öop­ti­mi­sel­ta hö­pö­tyk­sel­tä.

Kun raha ei rii­tä ei­kä hen­ki­lö­kun­taa ole tar­peek­si, niin jo­ta­kin on teh­tä­vä. To­sin hen­ki­lö­kun­taa toi­mi­pis­te­leik­kauk­set ei­vät ai­na­kaan suo­raan tuo li­sää.

Vii­me vii­kol­la esil­le tuo­tu aja­tus­mal­li ter­vey­sa­se­mien sul­ke­mi­sis­ta vih­loo var­mas­ti ran­kal­la ta­val­la ai­na­kin Mas­kus­sa. Kun­ta on vä­es­tö­mää­räl­tään Var­si­nais-Suo­men suu­rin ns. maa­lais­kun­ta kau­pun­kien jäl­keen. Nyt Mas­ku uh­kaa jää­dä huo­mat­ta­vas­ti pie­nem­pien kun­tien Py­hä­ran­nan, Ori­pään, Kus­ta­vin ja Kos­ki Tl:n sii­hen sur­ki­mus­jouk­koon, jos­sa ei jat­kos­sa enää ole sote-kes­kus­pal­ve­lu­ja.

Mas­kun ter­vey­sa­se­man keh­nos­ta kun­nos­ta on pu­hut­tu jo pit­kään. Kun ra­ken­nus­ten kun­to vai­kut­taa hy­vin­voin­ti­a­lu­een rat­kai­sui­hin, niin nyt so­pii ky­syä yk­sin­ker­tai­nen ky­sy­mys, jo­hon kiel­tä­mät­tä liit­tyy myös mel­koi­nen hin­ta­lap­pu: oli­si­ko Mas­kun kun­nan kan­nat­ta­nut pe­rus­kor­ja­ta ter­vey­sa­se­ma kun­toon tai pe­rä­ti ra­ken­taa ko­ko­naan uu­si pöm­pe­li?

Mas­kun lä­hi­kun­nis­ta My­nä­mä­es­sä en­ti­nen ter­vey­sa­se­ma oli taan­noin rep­sah­ta­nut kel­vot­to­maan ja­maan. Pai­kal­li­set päät­tä­jät päät­ti­vät, et­tei ro­mua ikä­ra­ken­nus­ta ryh­dy­tä re­mon­toi­maan, vaan van­ha pu­re­taan ja ti­lal­le ra­ken­ne­taan uut­ta. Nyt My­nä­mä­es­sä on uu­deh­ko ter­veys­kes­kus, joka ei hy­vin­voin­ti­a­lu­een lak­kau­tus­lis­toil­la vi­lah­te­le.

Vaik­ka maa­kun­nas­ta ka­to­aa ter­vey­sa­se­mia, niin sil­ti mat­kat pal­ve­lui­hin ovat sie­det­tä­viä ver­rat­tu­na joi­hin­kin mui­hin Suo­men kolk­kiin. Sil­ti lä­hi­pal­ve­lun kar­kaa­mi­nen kir­pai­see mo­nel­la hen­ki­lö­koh­tai­sel­la ta­sol­la.

Vesa Pent­ti­lä

Näköislehdet

Kysely