JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset
31.5.2024 6.00

Hoitaja kotiin etäyhteydellä

Var­si­nais-Suo­men hy­vin­voin­ti­a­lu­een ta­voit­tee­na on jär­jes­tää ikäih­mis­ten ko­ti­hoi­to jat­kos­sa si­ten, et­tä kym­me­nen pro­sent­tia sään­nöl­li­sen ko­ti­hoi­don asi­ak­kais­ta sai­si pal­ve­lui­ta etäyh­tey­den vä­li­tyk­sel­lä (V-SS 21.5.) Hoi­ta­ja tu­lee sil­loin ko­ti­käyn­nil­le soit­ta­mal­la asi­ak­kaan ko­tiin si­joi­tet­tuun tab­let­ti­lait­tee­seen ja il­maan­tu­mal­la sit­ten hu­hui­le­maan näy­töl­le, en­nal­ta so­vi­tun ai­ka­haa­ru­kan si­säl­lä.

Mo­nel­la on ko­ti­hoi­don etä­pal­ve­lus­ta vah­vat en­nak­ko­kä­si­tyk­set, sil­lä voi­si­ko näyt­tö­pää­te­kon­tak­ti kos­kaan kor­va­ta ai­toa ja oi­ke­aa läs­nä­o­loa?

Lä­hi­hoi­ta­ja, joka vie­rai­lee ikäih­mi­sen ko­to­na näyt­tö­päät­teen kaut­ta, ei tuo ul­koil­man tuu­lah­dus­ta mu­ka­naan. Hän ei suo­ris­ta puo­li­huo­li­mat­to­mas­ti pöy­tä­lii­naa tai ma­ton kul­maa, ei avaa jää­kaa­pin ovea, ei lai­ta mik­roa lau­la­maan tai kah­via tip­pu­maan, ei­kä va­hin­gos­sa­kaan kos­ke­ta.

Hoi­ta­jil­la­kin on uu­teen työs­ken­te­ly­ta­paan so­peu­tu­mis­ta. Moni heis­tä on miel­tä­nyt it­sen­sä käy­tän­nön aut­ta­jik­si ja huo­len­pi­tä­jik­si, mikä tuli esil­le Va­kan teh­des­sä jut­tua Veh­maal­le avau­tu­vas­ta, isoa alu­et­ta pal­ve­le­vas­ta Var­han ko­ti­hoi­don etäyk­si­kös­tä. Etäyh­tey­den ta­ka­na hoi­ta­jan kä­det ovat si­do­tut, ja työ­tä on­kin osat­ta­va teh­dä tum­put suo­ri­na, pel­käs­tään kuun­nel­len ja kes­kus­tel­len. Pu­hu­van pään il­mai­su­kei­not ovat ra­jal­li­set.

Etu etä­hoi­vas­ta on, sääs­tö­jen li­säk­si, ikäih­mi­sen oma­toi­mi­suu­den yl­lä­pi­tä­mi­nen ja li­sää­mi­nen. Etä­hoi­ta­ja voi suul­li­ses­ti oh­ja­ta ja sit­ten seu­ra­ta, et­tä läm­min ruo­ka tu­lee syö­dyk­si ja lää­ke ote­tuk­si, mut­ta kat­ta­mi­sen ja lääk­kei­den esil­le ot­ta­mi­sen tah­ti on asi­ak­kaan oma. Kun käy­tän­nön toi­met ei­vät har­hau­ta, hoi­ta­jal­la voi­kin yh­täk­kiä ol­la enem­män ai­kaa pel­käs­tään kes­kit­tyä kuun­te­le­maan, te­ke­mään ha­vain­to­ja ja koh­taa­maan.

Sil­loin, kun etä­käyn­nil­lä il­me­nee tar­vet­ta fyy­si­sel­le läs­nä­o­lol­le ja avul­le, oman ko­ti­paik­ka­kun­nan ko­to­na vie­rai­le­vat hoi­ta­jat ot­ta­vat kop­pia. Kai­kis­sa ta­pauk­sis­sa vain tiet­ty osa ko­ti­hoi­don käyn­neis­tä kor­va­taan etä­hoi­ta­jal­la, ei­kä sii­hen­kään ke­tään pa­ko­te­ta.

Saa­ra Huo­vi­nen

Näköislehdet


Kesälehti

Kysely