JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset
22.9.2023 6.00

Hienosti lapsenmielistä

Veh­maan Tum­ma­mä­en van­hal­la lou­ho­sa­lu­eel­la avau­tui kak­si viik­koa sit­ten kak­si uut­ta pol­kua. Sam­mal­pol­ku vie luon­non­tie­tees­tä kiin­nos­tu­neet sam­ma­lien ja jä­kä­lien maa­il­maan, ja Peik­ko­pol­ku viih­dyt­tää yl­lä­tyk­sel­li­sil­lä peik­ko­hah­moil­la mat­kal­la nä­kö­a­la­pai­kal­le.

Lah­din­gon ky­läyh­dis­tys ava­si en­sim­mäi­sen po­lun lou­hos­mont­tu­jen ym­pä­ris­töön va­paa­eh­tois­voi­min ja maa­seu­dun ke­hit­tä­mis­ra­has­ton han­ke­ra­hoi­tuk­sen tur­vin kym­me­nen vuot­ta sit­ten. Yh­dis­tys ha­lu­aa tar­jo­ta ai­nut­laa­tui­ses­sa, kun­nan omis­ta­mas­sa pai­kas­sa luon­to­e­lä­myk­siä ja pi­tää esil­lä ki­vi­työn his­to­ri­aa, mut­ta kult­tuu­ril­la­kin on ol­lut si­jan­sa esi­mer­kik­si lou­hos­kon­sert­tien mer­keis­sä. Nyt avat­tu­jen uu­sien pol­ku­jen idea iti jo kym­me­nen vuot­ta sit­ten.

Lou­hos­toi­min­ta päät­tyi alu­eel­la vuon­na 1973, ja luon­nol­la on ol­lut puo­li vuo­si­sa­taa ai­kaa ot­taa ih­mi­sen toi­min­nan ai­heut­ta­mat mai­se­man­muu­tok­set hal­tuun. Met­sän kes­kel­le hy­lä­tyt rää­pe­ki­vi­ka­sat ovat hil­jal­leen peit­ty­neet he­le­än­vih­re­ään sam­mal­mat­toon. Sam­mal­po­lun var­rel­la voi pai­kal­le tuo­ta­vien kylt­tien oh­jauk­ses­sa tun­nis­taa tois­ta­kym­men­tä sam­mal- ja jä­kä­lä­la­jia – sel­lai­sia, joi­den toi­sis­taan erot­ta­mi­seen ei tar­vi­ta vie­lä luup­pia, mik­ros­koop­pia tai dna-ana­lyy­siä.

Uu­sien pol­ku­jen ava­jais­päi­vä­nä ky­läyh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja Rei­jo Leh­to­nen poh­ti, ovat­ko he ky­län mie­het ol­leet eh­kä lap­sen­mie­li­siä vai pe­rä­ti lap­sel­li­sia, kun in­nol­la tem­pau­tui­vat ra­ken­ta­maan peik­ko­ja muun mu­as­sa moot­to­ri­sa­hoin (V-SS 14.9.). Haus­kaa oli heil­lä ol­lut, mut­ta on lop­pu­tu­los­kin var­sin mo­ni­puo­li­nen ja vai­kut­ta­va.

Luon­to­po­lul­la vie­rai­le­van lap­sen ute­li­ai­suu­den ruok­ki­mi­nen, lap­sen kat­seen ta­sol­le me­ne­mi­nen ja luon­to­ym­pä­ris­tön luo­val­la ta­val­la, uu­des­ta nä­kö­kul­mas­ta kä­sin hal­tuun ot­ta­mi­nen on jo­ta­kin pal­jon enem­män kuin lap­sek­kuut­ta. En­nes­tään­kin var­sin suo­sit­tu vir­kis­ty­sa­lue on tä­män jäl­keen en­tis­tä enem­män va­ka­vas­ti otet­ta­va.

Saa­ra Huo­vi­nen