JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset
12.6.2024 7.00

Elämyksiä löytyy ihan nurkan takaa

Mi­ten usein kah­vi­pöy­tä­kes­kus­te­lus­sa tai so­si­aa­li­sen me­di­an kom­men­teis­sa esi­te­tään­kään ky­sy­mys, et­tä "ai mis­sä sel­lai­nen paik­ka on?" Ja näin siis ihan omas­ta ko­ti­kun­nas­ta tai lä­hi­seu­dus­ta.

Kun mie­ti­tään taas, mitä kaik­kea ke­säl­lä te­ki­si, mo­nen kat­se kään­tyy jon­ne­kin kau­em­mas. Tal­vel­la on eh­kä len­net­ty ul­ko­mai­den läm­pöön, jo­ten oli­si­ko vä­lil­lä ai­ka lä­hi­mat­kai­lul­le? Päi­vä­reis­su­ja naa­pu­ri­kun­tiin tai jopa yö­py­mi­nen lä­hel­lä jos­sa­kin eri­koi­ses­sa ma­joi­tus­koh­tees­sa?

Moni ajat­te­lee, et­tä jos koh­de on sel­lai­sen mat­kan pääs­sä, et­tä hy­vin eh­tii yök­si ko­tiin, ei kan­na­ta yö­pyä.

Mut­ta: pai­kas­ta saa ai­van eri ta­val­la ir­ti, kun yö­pyy. Kun aset­tuu aloil­leen jon­ne­kin, edes het­kek­si, kat­soo ym­pä­ril­leen ai­van eri nä­kö­kul­mas­ta.

Paik­ko­ja löy­tyy niin ma­joi­tu­sy­ri­tyk­sil­tä kuin yk­si­tyi­sil­tä Airbnb-ma­joit­ta­jil­ta. Vii­mek­si mai­ni­tut eri­tyi­ses­ti saat­ta­vat joh­dat­taa mai­se­miin, joi­hin ei muu­toin mi­ten­kään pää­tyi­si.

Kun on ma­joi­tus­paik­ka tu­ki­koh­ta­na, usein­han sitä eh­tii vii­meis­tään il­lal­la kä­ve­le­mään ym­pä­ris­tös­sä ja he­rät­ty­ään saa naut­tia aa­mu­pa­las­ta uu­sia nä­kö­a­lo­ja kat­sel­len.

Lenk­kei­lyä tai pyö­räi­lyä har­ras­ta­vat sen tie­tä­vät, et­tä kä­vel­les­sä nä­kee ja ais­tii pal­jon enem­män kuin hu­ris­tel­les­sa au­tol­la kun­tien kes­kus­to­jen läpi.

Esi­mer­kik­si My­nä­mä­es­sä erit­täin laa­jak­si ja mo­ni­muo­toi­sek­si näh­tä­vyy­dek­si muo­dos­tu­nut Pi­o­ni­puis­to on ai­van Kes­kus­ka­dun tun­tu­mas­sa, mut­ta vi­lah­dus­ta­kaan sii­tä ei pää­ka­dul­le näy, vaan pi­tää as­kel­taa sa­dan met­rin ver­ran ke­vy­en lii­ken­teen väy­lää puis­ton por­til­le löy­tääk­seen.

En­tä­pä ovat­ko oman tai kaik­kien naa­pu­ri­kun­tien ylei­set ui­ma­ran­nat tut­tu­ja? Voi­si­ko ot­taa ta­voit­teek­si käy­dä ke­sän ai­ka­na ko­kei­le­mas­sa mah­dol­li­sim­man mo­nia niis­tä sen si­jaan, et­tä ai­na läh­tee sin­ne tu­tul­le ran­nal­le, joka usein on myös se ruuh­kai­sin?

Hu­vi­puis­to­käyn­nit ovat lap­si­per­heis­sä eh­kä ke­sän va­kio-oh­jel­maa, mut­ta nii­den vas­ta­pai­nok­si so­pi­si hy­vin rau­hal­li­sem­pi ret­ki vaik­ka­pa on­ki­maan.

Kai­kil­la ei sii­hen ole tai­toa tai vä­li­nei­tä­kään, jo­ten toi­vot­ta­vas­ti pai­kal­li­set yh­dis­tyk­set tart­tu­vat Län­si-Suo­men Ka­la­ta­lous­kes­kuk­sen tar­jo­a­maan mah­dol­li­suu­teen jär­jes­tää lap­si­per­heil­le suun­nat­tu­ja mak­sut­to­mia on­ki­ta­pah­tu­mia. Yh­teis­työ­kump­pa­nei­ta he et­si­vät ke­sän ja syk­syn ta­pah­tu­miin mu­kaan jat­ku­vas­ti.

Ta­pah­tu­man to­teut­ta­mi­seen vaa­dit­ta­va osal­lis­tu­ja­mää­rä ei suu­ren suu­ri ole, noin kym­me­nen las­ta van­hem­pi­neen, ja ka­la­ta­lous­kes­kuk­sen väki tuo ai­na pai­kal­le lai­nat­ta­vat ka­las­tus­tar­vik­keet ja neu­von­nan.

Sari Hon­ka­sa­lo

Näköislehdet


Kesälehti

Kysely