JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset
2.6.2023 6.00

Ei nyv voi kiältä kettä, on suvi koittanu

Lau­an­tai­na koit­taa mo­nen lap­sen odot­ta­ma päi­vä, kun kou­lu­lai­set sän­tää­vät Su­vi­vir­ren lau­let­tu­aan kou­lun­pen­keil­tä ke­sä­lai­tu­mil­le.

Alun pe­rin ruot­sa­lai­seen 1600-lu­vul­ta pe­räi­sin ole­vaan vir­teen suo­ma­lai­sil­la on eri­tyi­nen suh­de. Kir­kois­sa Su­vi­vir­si lau­le­taan yleen­sä ju­han­nus­päi­vän ju­ma­lan­pal­ve­luk­sen yh­tey­des­sä. Vir­si on myös var­sin ylei­nen va­lin­ta ke­sän hää­ti­lai­suuk­siin. Tun­ne­si­de syn­tyy mo­nil­la jo kou­lun päät­tä­jäis­juh­lis­sa. Kou­lu lop­puu, kesä al­kaa!

Su­vi­vir­ren teks­ti on iloi­nen ja va­loi­sa. Se me­nes­tyi hy­vin, kun Hel­sin­gin Sa­no­mat ky­syi vuon­na 2009 lu­ki­joil­taan on­nel­li­sia suo­ma­lai­sia lau­lu­ja.

Lu­ki­joil­ta tul­lei­den yli 800 sä­vel­män jouk­koon hy­väk­syt­tiin muu­ta­mia kään­nös­kap­pa­lei­ta. Su­vi­vir­si oli yk­si näis­tä, sil­lä sen pe­rus­tel­tiin tul­leen osak­si suo­ma­lais­ta kol­lek­tii­vis­ta on­nen mai­se­maa. Vir­sis­tä suo­si­tuin oli yk­si 35:stä eni­ten mai­nin­to­ja saa­neis­ta kap­pa­leis­ta.

Su­vi­vir­si on saa­nut osak­seen myös ar­vos­te­lua. Kes­kus­te­lua us­kon­nol­li­sen vir­ren so­pi­vuu­des­ta kou­lun pää­tös­juh­liin on käy­ty use­am­paan ot­tee­seen. Tois­tai­sek­si vir­si on pi­tä­nyt paik­kan­sa ti­lai­suu­des­sa. Edus­kun­nan pe­rus­tur­va­la­ki­va­li­o­kun­ta on lin­jan­nut, et­tei yk­sit­täi­sen vir­ren lau­la­mi­nen tee ti­lai­suu­des­ta us­kon­nol­lis­ta, vaan Su­vi­vir­ren lau­la­mi­sen kat­so­taan ole­van osa suo­ma­lais­ta kult­tuu­ri­pe­rin­töä.

Su­vi­virt­tä voi ny­ky­ään lau­laa mo­nil­la eri sa­noil­la. Kris­ti­nus­kos­ta puh­dis­te­tut sa­nat on jul­kais­sut Va­paa-ajat­te­li­jain liit­to. 2003 vuon­na jul­kais­tu ver­sio kan­taa ni­meä Su­vi­lau­lu.

Su­vi­vir­res­tä löy­tyy ver­si­ot yh­dek­säl­lä eri mur­teel­la. Jo puk­kas glai­duu ai­kaa on ke­sis vii­mein­kin, vir­si käyn­nis­tyy sta­di­lais­ten suu­hun so­vi­tet­tu­na.

Ko­ro­na­ke­vää­nä 2020 Van­taan­kos­ken seu­ra­kun­ta ke­rä­si leik­ki­mie­li­sel­lä kil­pai­lul­la eh­do­tuk­sia Su­vi­vir­ren uu­dek­si, seit­se­män­nek­si sä­keis­tök­si. Voit­ta­ja­eh­do­tus toi Su­vi­vir­teen ko­ro­nan ja il­mas­ton­muu­tok­sen.

Vaih­to­eh­to­ja virt­tä vei­saa­vil­le riit­tää. On jo­kai­sen oma asia, mil­lä har­tau­del­la tai va­ka­vuu­del­la sii­hen suh­tau­tuu. Lau­la­kaa, jos lau­lat­taa.

Jes­se Ran­ta

Näköislehdet


Kesälehti

Kysely