JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset
7.5.2024 4.00

Askainen voitti esiope­tus­taiston

Esi­o­pe­tus jat­kuu As­kai­sis­sa vie­lä tu­le­va­na lu­ku­vuo­te­na, vaik­ka täs­tä Mas­kun päät­tä­jil­lä on eri­lai­sia nä­ke­myk­siä (V-SS 3.5.). As­kais­lais­ten rie­mun ym­mär­tää, sil­lä ope­tus­pal­ve­lui­den säi­ly­mi­nen Mas­kun si­vu­ky­läs­sä en­ti­ses­sä it­se­näi­ses­sä kun­nas­sa ko­e­taan luon­nol­li­ses­ti hy­vin tär­ke­äk­si.

Sa­mal­la on kui­ten­kin to­det­ta­va, et­tä help­po on löy­tää pe­rus­te­lu­ja myös niil­le aja­tuk­sil­le, joi­den mu­kaan näil­lä nä­ky­mil­lä seit­se­män lap­sen as­kais­lai­nen esi­o­pe­tus­ryh­mää oli­si voi­tu ryh­tyä kus­kaa­maan Le­muun. Kun Mas­kun esi­o­pe­tuk­seen il­moit­tau­tui 110 las­ta, niin As­kai­sis­sa ryh­mä on sel­väs­ti pie­nem­pi kuin muu­al­la.

Toki esi­kou­lui­äs­sä on ar­vo­kas­ta pääs­tä tu­tus­tu­maan sii­hen opi­nah­joon, jos­sa var­si­nai­nen kou­lu­tai­val al­kaa en­sim­mäi­sel­lä luo­kal­la. Sil­ti ryh­män pie­nuus­ra­ja saat­taa jos­sa­kin vai­hees­sa tul­la vas­taan. Mi­ni­ryh­mä ei vält­tä­mät­tä ole pa­ras vaih­to­eh­to, kun es­ka­ri-iäs­sä pi­täi­si val­mis­tau­tua pe­rus­kou­lu­lai­sen elä­mään.

As­kais­lais­ten esi­o­pe­tus­tais­to jää eh­kä ly­hy­tai­kai­sek­si erä­voi­tok­si, sil­lä op­pi­la­sen­nus­teen mu­kaan ky­läl­lä asus­te­lee pie­nim­mäs­sä ikä­luo­kas­sa vain kol­me sel­lais­ta las­ta, jot­ka ovat tu­los­sa lä­hi­vuo­si­na esi­o­pe­tuk­seen. Luul­ta­vaa on, et­tei noin pie­nel­le lap­si­kat­raal­le enää omaa esi­o­pe­tus­ryh­mää pe­rus­te­ta.

Kun syn­ty­vyys on keh­nol­la ta­sol­la, niin lap­si­mää­rien vä­he­ne­mi­nen vai­kut­taa laa­jem­min­kin kou­lu­verk­ko­poh­din­taan. Mas­kus­sa on edel­leen var­sin kat­ta­va pe­rus­kou­lu­ver­kos­to, kun vuo­den 2009 kun­ta­lii­tok­sen jäl­keen ala­kou­lu­ja ei ole ryh­dyt­ty sul­ke­maan, vaik­ka jopa lä­hi­tie­noil­la on täl­lai­siin rat­kai­sui­hin pää­dyt­ty.

Mas­kus­sa ala­kou­lu­lai­sia opis­ke­lee As­kai­sis­sa, Le­mus­sa, Sei­ke­läs­sä, Tam­me­nah­jos­sa ja Ku­rit­tu­las­sa. Voi ol­la, et­tä jos­sa­kin vai­hees­sa päät­tä­jät saa­vat pää­hän­sä aja­tuk­sen sii­tä, et­tä kou­lu­verk­koa pi­täi­si ken­ties har­ven­taa sääs­tö­syi­den pe­rus­teel­la.

To­sin Mas­kus­sa voi­daan yhä elä­tel­lä toi­vei­ta sii­tä, et­tä kun­nan mai­nio si­jain­ti Tu­run kau­pun­ki­seu­dun ku­pees­sa val­ta­tie 8:n ja Kus­ta­vin­tien var­rel­la hou­kut­te­lee lap­si­per­he­muut­ta­jia.

Vesa Pent­ti­lä

Näköislehdet


Kesälehti

Kysely