JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset
22.11.2022 6.10

Äänestysinto jäi alhaiseksi

Seu­ra­kun­ta­vaa­lien ää­nes­tysp­ro­sent­ti jäi tänä vuon­na val­ta­kun­nal­li­ses­ti al­hai­sem­mak­si kuin mitä se oli nel­jä vuot­ta sit­ten. Alus­ta­vien las­kel­mien pe­rus­teel­la ää­nes­tysp­ro­sent­ti jäi 12,7 pro­sent­tiin. Jo vuon­na 2018 ää­nes­tysp­ro­sent­ti oli al­hai­nen: 14,4. Ko­vin vilk­kaas­ti ei­vät seu­ra­kun­ta­lai­set jak­sa uur­nil­le as­ti vai­vau­tua. Alai­käi­set ää­nes­tä­jät ei­vät ol­leet kiin­nos­tu­neet vai­kut­ta­mis­mah­dol­li­suuk­sis­taan juu­ri ol­len­kaan, sil­lä 16–17-vuo­ti­ais­ta ää­nen­sä an­toi vain 6,8 pro­sent­tia ää­ni­oi­keu­te­tuis­ta.

Seu­ra­kun­tien pää­tök­sen­te­ko ei eh­kä vai­ku­ta niin suu­res­sa mää­rin kir­kon jä­sen­ten elä­mään, kuin vaik­ka kun­ta­vaa­leis­sa va­lit­ta­vien luot­ta­mus­hen­ki­löi­den te­ke­mät pää­tök­set. Ää­nes­ty­sin­toa yleen­sä löy­tyy enem­män sil­loin, kun ta­pe­til­la on jo­kin sel­keä vaa­li­tee­ma, jo­hon ää­nes­tä­jä to­den­nä­köi­ses­ti ko­kee vai­kut­ta­van­sa.

Esi­mer­kik­si Tai­vas­sa­los­sa ää­nes­tysp­ro­sent­ti hui­te­li kor­ke­am­mal­la sil­loin, kun eh­do­kas­lis­to­ja oli kak­si: toi­sen lis­tan eh­dok­kaat kan­nat­ti­vat uu­den seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen ra­ken­ta­mis­ta, ja toi­sen lis­tan eh­dok­kaat taas vas­tus­ti­vat. Nyt kun seu­ra­kun­ta­kes­kus on ra­ken­net­tu ja käy­tös­sä, ää­nes­tysp­ro­sent­ti tus­kin nou­see enää yli 40 pro­sent­tiin. Maan kes­ki­ar­voon näh­den Tai­vas­sa­lon ää­nes­tysp­ro­sent­ti on toki yhä hyvä.

Myös Kus­ta­vis­sa on val­ta­kun­nal­li­seen lu­kuun ver­rat­tu­na var­sin ak­tii­vi­sia seu­ra­kun­ta­lai­sia. Ää­nes­tysp­ro­sent­ti nou­si Kus­ta­vis­sa yli 30 pro­sent­tiin. Kus­ta­vis­sa uur­nil­le ryn­tä­si tänä vuon­na vii­si ää­nes­tä­jää vä­hem­män kuin vuo­den 2018 vaa­leis­sa.

Veh­maa on Va­kan kun­nis­ta ai­noa, mis­sä ää­nes­tä­jiä oli liik­keel­lä nyt enem­män kuin nel­jä vuot­ta sit­ten. Veh­maal­la seu­ra­kun­nan ta­lous­ti­lan­ne ja lii­to­sai­keet Uu­den­kau­pun­gin seu­ra­kun­nan kans­sa ovat ol­leet sen ver­ran jul­ki­suu­des­sa esil­lä, et­tä seu­ra­kun­ta­lai­set ovat ha­lun­neet to­den­nä­köi­ses­ti ää­nes­tä­mäl­lä vai­kut­taa sii­hen py­syy­kö Veh­maan seu­ra­kun­ta it­se­näi­se­nä vai ei.

Jen­ni Ky­län­pää