JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
1.3.2021 13.00

Ylellisyys vai välttä­mät­tömyys

Pos­ti­laa­tik­koom­me saa­pu­nut Sihy-esi­te he­rät­ti hie­man ris­ti­rii­tai­sia tun­tei­ta. En muis­ta, mil­loin kau­pun­ki tai kau­pun­gin­joh­ta­ja on muis­ta­nut kun­ta­lai­sia oi­kein joka ko­tiin lä­he­tet­ty­nä pai­no­tuot­tee­na. Tai yleen­sä­kään muis­ta­nut kun­ta­lai­sia. Väis­tä­mät­tä tun­tuu sil­tä kuin asi­al­li­nen tie­dot­ta­mi­nen oli­si muut­tu­nut mit­ta­vak­si mai­nos­kam­pan­jak­si.

Toi­nen tois­taan isoim­min kir­jai­min saam­me lu­kea hank­keen iha­nuu­des­ta. Mie­tin ko­vas­ti, mitä täl­lä ha­e­taan tai mitä ha­lu­taan to­dis­taa. Mik­si juu­ri kun­ta­vaa­lien al­la? Niin kau­pun­ki, pai­kal­li­nen me­dia kuin so­si­aa­li­nen­kin me­dia ovat teh­neet näis­tä vaa­leis­ta si­hy­vaa­lit.

Se on va­li­tet­ta­vaa, kos­ka meil­lä oli­si run­saas­ti mui­ta­kin tär­kei­tä tee­mo­ja. On hy­vin vai­kea niel­lä sitä, mi­ten han­ke as­kel as­ke­leel­ta kas­voi kas­va­mis­taan. Läh­det­tiin liik­keel­le ui­ma­hal­lin re­mon­tis­ta ja pää­dyt­tiin yli 100 mil­joo­nan pra­me­aan jät­ti­hank­kee­seen.

Mi­nul­ta on ky­syt­ty, mik­si en esit­tä­nyt vii­me huh­ti­kuun val­tuus­tos­sa pää­tö­se­si­tyk­ses­tä poik­ke­a­vaa esi­tys­tä tai jät­tä­nyt eri­ä­vää mie­li­pi­det­tä. Ko­kouk­sen ku­lu­es­sa näyt­ti sel­väl­tä, et­ten sai­si riit­tä­vää kan­na­tus­ta ja ää­nes­tyt­tä­mi­nen oli­si ol­lut tur­haa. Esi­tin kui­ten­kin sihy-pää­tök­sen siir­tä­mis­tä tuon­nem­mak­si.

Toi­vee­na oli, et­tä asi­aa voi­tai­siin vie­lä har­ki­ta uu­del­leen, to­teut­taa sup­pe­am­pa­na tai pa­loit­tain to­teu­tet­tu­na. Ja il­man tur­haa pur­ka­mis­ta. Esi­tin, et­tä han­ke­pää­tös­tä siir­ret­täi­siin vä­hin­tään sii­hen as­ti, kun­nes näh­dään, mi­ten ko­ro­na ete­nee ja mil­lai­set ovat sen seu­rauk­set koko yh­teis­kun­nal­le ja Uu­del­le­kau­pun­gil­le.

Tois­ta­kym­men­tä vas­tuun­tun­tois­ta val­tuu­tet­tua kan­nat­ti eh­do­tus­ta­ni. Täl­lä het­kel­lä­kään ei­vät ko­ro­nan lo­pul­li­set seu­rauk­set ole tie­dos­sam­me, mut­ta en­nus­teet ovat to­del­la huo­not. Yri­tyk­set siir­tä­vät in­ves­toin­te­ja, sa­moin te­ke­vät mo­net kun­nat. Mis­sään ni­mes­sä yh­teis­kun­tam­me ei ole nyt sama kuin han­ke­pää­tös­tä teh­tä­es­sä.

On muis­tet­ta­va, et­tä edes­sä on mui­ta­kin ta­lou­del­li­sia haas­tei­ta. Sote-uu­dis­tuk­ses­ta tie­de­tään, et­tä kun­tien ta­lous ra­ken­tuu ai­van uu­del­la ta­val­la. Tu­lois­ta 60 pro­sent­tia siir­tyy tu­le­viin maa­kun­nal­li­siin hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­siin. Voi vain toi­voa, et­tä myös me­not siir­ty­vät sa­man­suu­rui­si­na.

Kau­pun­gin tu­lee sel­vi­tä jo nyt teh­dyis­tä in­ves­toin­neis­ta ja sen li­säk­si si­vis­tys- ja hy­vin­voin­ti­kes­kuk­sen jät­ti­ve­lois­ta ja ns.le­a­sing­kus­tan­nuk­sis­ta. Kä­sis­säm­me ovat täl­lä het­kel­lä esi­mer­kik­si Ka­lan­nin kou­lu­jen on­gel­mat, jot­ka ovat an­ta­neet odot­taa rat­kai­sua lu­vat­to­man kau­an.

En vas­tus­ta si­nän­sä koko sihy-han­ket­ta. Ha­lu­an vain sa­noa, et­tä ylel­li­syy­des­tä on mal­tet­ta­va luo­pua, jot­ta vält­tä­mät­tö­myy­det tu­li­si hoi­det­tua.

Mer­ja Kos­ki