JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
4.8.2022 6.40

Virus on tullut jäädäkseen

Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tos (THL) tie­dot­ti hil­jat­tain, et­tä ko­ro­na­pan­de­mia on muut­tu­nut ko­ro­na­en­de­mi­ak­si, eli vi­rus­ta esiin­tyy kaik­ki­al­la maa­il­mas­sa vaih­te­le­val­la il­maan­tu­vuu­del­la. THL us­koo, et­tä ti­lan­ne tu­lee jat­ku­maan näin ja sii­hen on vain so­peu­dut­ta­va.

Ko­ro­na­vi­rus­ta­pauk­sia on ha­vait­tu enem­män esi­mer­kik­si U-so­ten yh­teis­toi­min­ta-alu­eel­la vii­meis­ten pa­rin vii­kon ai­ka­na (V-SS 2.8.). Fluns­sat yleen­sä ryöp­säh­tä­vät sen jäl­keen, kun lap­set pa­laa­vat kou­luun, mut­ta U-so­ten alu­eel­la ai­na­kin ko­ro­na­ryöp­säh­dys on ta­pah­tu­nut jo sitä en­nen.

Ko­ro­na­vi­ruk­seen suh­tau­tu­mi­nen on muut­tu­nut, jos esi­mer­kik­si ver­taa ti­lan­tee­seen kak­si vuot­ta sit­ten tai vaik­ka vain vuo­si sit­ten. Ko­ro­nas­ta on nyt tul­lut enem­män ar­ki­päi­vää, ja moni on sen myös jo sai­ras­ta­nut. THL:n ter­veys­tur­val­li­suu­so­sas­ton joh­ta­ja Mika Sal­mi­nen mai­nit­si vii­me vii­kol­la tie­do­tus­ti­lai­suu­des­sa, et­tä ko­ro­nan vuok­si sai­raa­lan jou­tu­mi­sen ris­ki on vä­hen­ty­nyt huo­mat­ta­vas­ti.

Ta­pah­tu­ma­jär­jes­tä­jien kan­nal­ta ku­lu­va kesä on ol­lut sii­nä mie­les­sä po­si­tii­vi­nen, et­tä ta­pah­tu­ma- ja ra­vin­to­la-alan ra­joi­tuk­sia tai ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­sia ei ole enää tänä ke­sä­nä ol­lut. Ke­vääl­lä to­sin us­kot­tiin vah­vas­ti, et­tä ta­pah­tu­mis­ta on jopa yli­tar­jon­taa, kun jär­jes­te­tään ko­ro­nan vuok­si use­am­paan ker­taan siir­ty­neet ta­pah­tu­mat, ja nii­den li­säk­si myös kaik­ki uu­det ta­pah­tu­mat.

Va­kan le­vik­ki­a­lu­eel­la ta­pah­tu­ma­jär­jes­tä­jät ovat ol­leet tyy­ty­väi­siä, vaik­ka esi­mer­kik­si vii­me vii­kon­lop­pu­na päät­ty­neel­lä Cru­sell-vii­kol­la kä­vi­jä­mää­rä kas­voi vas­ta vii­kon lop­pua koh­den (V-SS 2.8.). Jär­jes­tä­jät us­ko­vat, et­tä kon­sert­tei­hin läh­te­vä koh­dey­lei­sö on voi­nut ol­la vie­lä tänä ke­sä­nä va­ro­vai­sel­la mie­lel­lä.

Pie­nem­mis­sä ta­pah­tu­mis­sa vä­keä taas on vä­lil­lä ol­lut ihan yli odo­tus­ten. Yk­si täl­lai­nen oli My­nä­mä­en Ka­le­las­sa jär­jes­tet­ty his­to­ri­a­kä­ve­ly vii­me vii­kol­la, jo­hon osal­lis­tui jopa 90 ih­mis­tä.

Jen­ni Ky­län­pää