JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
2.6.2023 14.30

Vihreä siirtymä – puhdas siirtymä

Hal­li­tus­neu­vot­te­luis­sa saa­tu mer­kit­tä­vä pää­tös? Ku­vas­taa neu­vot­te­lun ta­soa.

Oli taas ilo kat­sel­la Blin­ke­nin ja Ma­ri­nin yh­tei­se­siin­ty­mis­tä. Suo­mel­la on ker­ran­kin edus­ta­va pää­mi­nis­te­ri, ikä­vää vain, et­tei vas­taa­vaa ole tu­los­sa.

San­na Ma­ri­nin kau­del­la ovat au­en­neet ne­kin ovet, jot­ka Suo­mel­ta en­nen ovat py­sy­neet kiin­ni. Täs­tä hyvä esi­merk­ki Na­toon liit­ty­mi­nen.

Hän jos ku­kaan on ko­hot­ta­nut suo­ma­lais­ten nuor­ten it­se­tun­toa ole­mal­la avoin, re­hel­li­nen ja päät­tä­väi­nen suo­ma­lai­nen nuo­ri. Hän on luo­nut toi­voa, et­tä kai­kis­ta voi tul­la mal­li­kan­sa­lai­sia, kun vain us­koo it­seen­sä, ei­kä jää ben­sa­pum­pul­le va­lit­ta­maan. ”Kau­pan kas­sal­ta” meni nel­jä vuot­ta HM-tut­kin­toon työn ohes­sa, kun ny­kyi­sel­tä hal­li­tus­tun­nus­te­li­jal­ta ku­lui vas­taa­vaan tut­kin­toon 12 vuot­ta. San­na Ma­rin us­koi it­seen­sä.

Hal­li­tus­neu­vot­te­lut tun­tu­vat jun­naa­van pai­koil­laan ja pää­tök­siä tu­lee niu­kas­ti. Yk­si pää­tö­seh­do­tus on, et­tä kan­sa­lai­suu­den saa, kun vuo­si­tu­lot ovat 40 000 eu­roa. Tämä mer­kit­si­si, et­tä Mas­kun­kin vä­ki­lu­ku jäi­si kol­ma­so­saan ny­kyi­ses­tä. Tämä, jos mi­kään oli­si is­ku kun­nan ta­lou­teen.

Hal­li­tus­neu­vot­te­li­jat ei­vät tun­nu ym­mär­tä­vän, mi­ten luo­daan kan­san hy­vin­voin­ti – ei ai­na­kaan leik­kaa­mal­la. Maam­me hy­vin­voin­ti on luo­tu ra­ken­ta­mal­la ja sii­nä ra­ken­nus­työs­sä SDP on ol­lut mu­ka­na 117 vuot­ta. Meil­lä on ol­lut so­tia, mak­set­tu so­ta­kor­vaus ja ra­ken­net­tu toi­mi­va te­ol­li­suus. Me tar­vit­sem­me työ­pe­räis­tä maa­han­muut­toa, kos­ka meil­lä syn­ty­vyys las­kee koko ajan, kun pei­tot ei­vät hei­lu en­ti­seen ta­paan.

Olin it­se­kin sai­raa­las­sa 5 vuo­ro­kaut­ta ja osas­tol­la oli usei­ta maa­han­muut­to­taus­tai­sia: muun mu­as­sa lää­kä­rei­tä, sai­raan­hoi­ta­jia ja siis­ti­jöi­tä muu­ta­mia mai­ni­tak­se­ni. Kai­kil­ta työ kävi su­ju­vas­ti ja he oli­vat ys­tä­väl­li­siä, työ­hön tart­tu­via ja li­säk­si he oli­vat tyy­ty­väi­siä, et­tä saa­vat teh­dä tääl­lä sitä työ­tä, mi­hin heil­lä oli jo saa­tu kou­lu­tus omas­sa maas­saan.

Meil­lä on pu­laa hoi­to­hen­ki­löis­tä. Pi­täi­si ol­la jous­toa ul­ko­lais­ten työ­kel­poi­suu­des­ta, niin et­tä he pää­si­si­vät no­pe­am­min työn al­kuun kiin­ni. Meil­lä on pal­jon alo­ja, joi­hin maa­han­muut­to­taus­tai­set so­pi­vat eri­o­mai­ses­ti ja kaik­ki muut tä­män ym­mär­tä­vät, ku­ten te­ol­li­suus, maan­vil­je­li­jät ja yrit­tä­jät, mut­ta PS:lle tämä on kova pala.

Tun­tuu sil­tä, et­tä tyh­mää kan­saa on help­poa hal­li­ta, kun seu­raa näi­tä hal­li­tus­neu­vot­te­lui­ta – suur­ta te­at­te­ria ja tur­hia kan­na­not­to­ja.

Ju­ha­ni Jo­ki­nen

Mas­ku