JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
6.12.2022 10.05

Vielä Maskusta ja Fölistä

Mas­ku hyl­kä­si tänä syk­sy­nä mah­dol­li­suu­den anoa jä­se­nyyt­tä Tu­run seu­dun pai­kal­lis­lii­ken­ne Fö­liin ja tämä har­mit­taa. Mik­si?

Ano­mal­la jä­se­nyyt­tä Fö­liin Mas­kun päät­tä­jät oli­si­vat käy­tän­nös­sä il­mais­seet ha­lun­sa ke­hit­tää kun­nan ja seu­dun jouk­ko­lii­ken­net­tä. Pyr­ki­mys mo­ni­puo­lis­taa jouk­ko­lii­ken­net­tä on kir­jat­tu­na kun­tast­ra­te­gi­aan. Nyt val­tuu­tet­tu­jen enem­mis­tö päät­ti jät­tää ano­muk­sen te­ke­mät­tä.

Asi­an val­mis­te­lu ja tie­to­poh­ja pää­tök­sen te­ke­mi­seen vai­kut­taa ohu­el­ta (V-SS 23.9.). Tämä hu­vit­tai­si enem­män­kin, mi­kä­li kyse ei oli­si va­ka­vas­ta, ny­ky­het­ken tu­le­vai­suu­den asi­as­ta ja pe­ri­aat­tees­ta, mi­ten ja mil­lä asi­an­tun­te­muk­sel­la kun­ta­lais­ten asi­oi­ta hoi­de­taan.

Har­mit­taa, kun olem­me pääs­seet py­sä­kil­le as­ti ja sit­ten jät­tä­neet hei­laut­ta­mat­ta kät­tä, jot­ta sai­sim­me Föli-bus­sin py­säh­ty­mään.

Sit­tem­min 15 val­tuu­tet­tua on laa­ti­nut kun­nan­hal­li­tuk­sel­le aloit­teen, jos­sa vaa­di­taan suun­ni­tel­maa jouk­ko­lii­ken­teen mo­ni­puo­lis­ta­mi­sek­si. Suun­ta on oi­kea ja on­kin kiin­nos­ta­va seu­ra­ta, mil­lai­sia kei­no­ja esi­te­tään, kun on kiel­täy­dyt­ty il­mei­sim­mäs­tä vaih­to­eh­dos­ta, yh­teis­työs­tä ai­no­an seu­dul­li­sen toi­mi­jan kans­sa. Luo­daan­ko uu­si or­ga­ni­saa­tio Mas­kun jouk­ko­lii­ken­teen ke­hit­tä­mis­tä var­ten ja mit­kä ovat sen toi­min­ta­mah­dol­li­suu­det ja asi­an­tun­te­vuus?

Jos Föli tor­pat­tiin hin­nan ta­kia, mit­kä ovat tä­män kor­vaa­van toi­min­nan kus­tan­nuk­set? Jos Föli tor­pat­tiin sik­si, et­tä se ei ny­ky­het­kel­lä pal­ve­li­si ta­sa­puo­li­ses­ti kaik­kia kun­ta­lai­sia, mit­kä oli­si­vat uu­den or­ga­ni­saa­ti­on mah­dol­li­suu­det kat­taa koko kun­ta ja seu­tu, kun or­ga­ni­saa­tio ja toi­min­ta­mal­li luo­daan tyh­jäs­tä? Mil­loin se oli­si val­mis aloit­ta­maan toi­min­tan­sa?

Käy­tän it­se bus­sia 117 työ­mat­koi­hin Mas­kus­ta Tur­kuun ja ta­kai­sin kah­des­ti vii­kos­sa. Seu­tu+-li­pun hin­ta on 65 eu­roa 30 päi­väl­tä, Fö­lis­sä vas­taa­van kau­si­kor­tin hin­ta on 55 eu­roa. Seu­tu+-lip­pu mak­saa it­sen­sä ta­kai­sin ar­vo­va­lin­ta­na (jul­ki­sen lii­ken­teen suo­si­mi­nen ym­pä­ris­tö­syis­tä) ja mat­kus­ta­mi­sen help­pou­te­na (voin teh­dä töi­tä tai le­vä­tä puo­li tun­tia kes­tä­vän mat­kan ajan ei­kä mi­nun tar­vit­se et­siä park­ki­paik­kaa kes­kus­tas­ta). Sa­mal­la hin­nal­la pää­sen mat­kus­ta­maan myös muu­al­la Föli-alu­eel­la, myös Tu­run kau­pun­gis­sa.

Har­mit­taa Mas­kun saa­ma mai­ne­hait­ta. Jos tur­ku­lai­nen ha­lu­aa tul­la bus­sil­la töi­hin Mas­kuun, on hä­nen Seu­tu+-kort­tin­sa hin­ta 88 eu­roa. Sen li­säk­si hä­nel­lä täy­tyy ol­la eri kort­ti kau­pun­gin si­säl­lä mat­kus­ta­mi­seen. Si­ten ly­hyt­nä­köi­ses­tä liit­ty­mät­tö­myys­pää­tök­ses­tä kär­sii myös Mas­kun hou­kut­te­le­vuus työ­paik­ka­kun­ta­na. Nou­si­ai­nen puo­les­taan ha­lu­si liit­tyä Fö­liin, mut­ta Mas­kun kiel­täy­ty­mi­nen vei sil­tä mah­dol­li­suu­den.

Mei­dän huus­hol­lis­sa muis­te­taan, ket­kä päät­tä­jis­tä ää­nes­ti­vät Fö­liin liit­ty­mis­tä vas­taan. Us­ko­ak­se­ni em­me ole ai­noi­ta.

Riit­ta Suo­mi­nen