JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
25.9.2023 12.30

Veroale rikkaille

On var­sin pöy­ris­tyt­tää, kuin­ka ny­ky­hal­li­tus väit­tää, et­tä ve­ro­tuk­sen ke­ven­nys koh­dis­tuu eten­kin pie­ni- ja kes­ki­tu­loi­siin. Näin voi ol­la yh­teis­sum­mas­sa, mut­ta tämä ei ole tot­ta hen­ki­lö­koh­tai­sis­sa pie­nis­sä tu­lo­luo­kis­sa.

Ra­ha­mi­nis­te­ri Riik­ka Pur­ra (ps.) tois­taa it­se­ään pa­pu­kai­jan ta­val­la jan­kut­ta­mal­la, et­tä iso­tu­lois­ten so­li­daa­ri­suus­ve­ron ala­ra­jan nos­to ai­heut­taa vain 60 mil­joo­nan eu­ron vä­hen­nyk­sen val­ti­on tu­loi­hin. Tämä lie­nee tot­ta, mut­ta tämä ei mi­ten­kään mah­du suo­ma­lai­sen hy­vin­voin­ti­val­ti­on ajat­te­luun sii­tä, et­tä ka­ve­ria ei jä­te­tä.

Pie­ni­tu­loi­sen ve­ro­ke­ven­nys voi ol­la muu­ta­ma kymp­pi kuu­kau­des­sa, mut­ta yli kymp­pi­ton­nin pal­kois­sa huo­jen­nus­ta tu­lee pari-kol­me ton­nia vuo­des­sa. Tuo öky­vä­ki ei tuol­lais­ta hel­po­tus­ta tar­vit­se ver­rat­tu­na vaik­ka­pa pie­ni­palk­kai­seen yk­sin­huol­ta­jaan.

On kum­mal­lis­ta hö­pöt­te­lyä vä­hä­va­rais­ten ti­lan­teen ko­hen­ta­mi­ses­ta. Tämä ei tie­ten­kään ko­koo­mus­ta kiin­nos­ta, mut­ta sitä voi ih­me­tel­lä, mik­si muut hal­li­tus­puo­lu­eet ovat läh­te­neet mu­kaan täl­lai­seen köy­hien kyy­kyt­tä­mi­seen.

Vaa­li­tu­los ei ole kos­kaan vää­rä. Tä­män por­va­ri­hal­li­tuk­sen me ää­nes­tä­jät ha­lu­sim­me maa­ta joh­ta­maan.

Ko­vin kau­as oi­keis­to­hal­li­tus on kui­ten­kin ka­ran­nut ta­val­li­sen ih­mi­sen elä­mäs­tä. Tä­män voi­si vie­lä ym­mär­tää pa­rem­man väen ko­koo­muk­sel­ta, mut­ta nyt sa­mas­sa ri­vis­sä vi­ki­se­vät myös pe­rus­suo­ma­lai­set, RKP ja kris­til­lis­de­mok­raa­tit.

Luu­li­si noil­la apu­puo­lu­eil­la ole­van ar­vo­jen­sa puo­les­ta jo­ta­kin sa­not­ta­vaa ta­val­lis­ten suo­ma­lais­ten puo­les­ta. Eh­kä mus­tan mi­nis­te­ri­au­ton ta­ka­penk­ki ja muh­kea palk­ka me­ne­vät yli in­hi­mil­li­syy­sar­vo­jen.

Hal­li­tuk­sel­la on hie­no ta­voi­te li­sä­tä työ­paik­ko­ja. Tä­hän so­pii äly­va­paas­ti se, et­tä työ­mat­ka­kus­tan­nus­ten vä­hen­ny­soi­keuk­sia lei­ka­taan

Olen kes­ki­tu­loi­nen, mut­ta jo val­miik­si kyyk­ky­a­sen­nos­sa.

Iloi­nen ve­ron­mak­sa­ja