JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
21.9.2023 15.20

Velkalaivan kääntö

Uu­si val­ti­on bud­jet­ti osoit­taa, et­tä val­tio vel­kaan­tuu en­tis­tä­kin enem­män. Val­ti­on bud­je­tin ali­jää­mä on kas­va­nut 1,5 mil­jar­dia sii­tä, mitä hal­li­tus­neu­vot­te­luis­sa oli so­vit­tu. Nyt ve­la­no­ton tar­ve on 11,5 mil­jar­dia. Pet­te­ri Or­po ja Riik­ka Pur­ra ovat use­aan ker­taan tuo­neet esiin, et­tä lai­van kurs­sia on kään­net­tä­vä.

Nyt on­gel­ma­na on se, et­tä tä­män hal­li­tuk­sen lai­vas­ta puut­tuu ruo­ri, jo­ten se me­nee en­tis­tä la­tua pit­kin – li­sää vel­kaa. Hei­dän mie­les­tään tä­hän on sel­vä syy: edel­tä­vän hal­li­tuk­sen toi­men­pi­teet. Kai­kis­sa pu­heis­sa unoh­de­taan se, et­tä San­na Ma­ri­nin hal­li­tuk­sen an­si­os­ta työl­lis­tet­tiin noin 100 000 ja työl­li­syy­sas­te nou­si 75 pro­sent­tiin ei­kä tar­vin­nut lei­ka­ta työt­tö­myys­tur­vaa ja mui­ta etu­ja.

Nyt vie­lä Or­pon hal­li­tus saa naut­tia sii­tä, et­tä työt­tö­myys­va­kuu­tus puo­lit­tuu. Syy­nä on, kun Ma­ri­nin hal­li­tuk­sen ai­ka­na oli hyvä työl­li­syy­sas­te ja ra­has­ton net­to­va­ral­li­suus kas­voi lail­la mää­rät­tyyn enim­mäis­mää­rään. Va­li­tet­ta­vas­ti tämä hal­li­tus imu­roi sii­tä noin 0,2 pro­sen­tin ver­ran bud­je­tin kat­teek­si.

Val­ti­on bud­je­tin mu­kaan so­peu­tus­toi­met joh­ta­vat sii­hen, et­tä ve­ro­tus ke­ve­nee jopa enem­män kuin lei­ka­taan. Se tar­koit­taa sitä, et­tä suu­ri­tu­loi­sia tu­e­taan ja pie­ni- ja kes­ki­tu­lois­ten ase­ma heik­ke­nee huo­mat­ta­vas­ti. Se, mitä hal­li­tus­puo­lu­eet lu­pa­si­vat ää­nes­tä­jil­le en­nen vaa­le­ja, on kuin ve­teen piir­ret­ty vii­va.

Pe­rus­suo­ma­lais­ten polt­to­ai­ne­a­len man­ne­kii­ni Mau­ri Pel­to­ka­gas esiin­tyi ST1:llä ja uho­si, et­tä polt­to­ai­nei­den hin­nat on saa­ta­va las­ke­maan. Mitä ajat­te­le­vat ää­nes­tä­jät nyt, kun työ­mat­ko­jen ko­ko­nais­kus­tan­nuk­set nou­se­vat?

To­si­a­sia on se, et­tä olem­me vel­kaa, jos­ta seu­raa­vat ko­rot, jot­ka me­ne­vät vuo­sit­tain mak­suun. Val­ti­on vel­ka oli vuon­na 2009 noin 53 mil­jar­dia ja nyt 152 mil­jar­dia.

Ve­las­ta syy­te­tään vain Ma­ri­nin hal­li­tus­ta, kun ai­na unoh­de­taan ko­koo­mus­ve­toi­set ja Juha Si­pi­län hal­li­tuk­set, jot­ka ot­ti­vat myös joka vuo­si vel­kaa. Kun lap­si syn­tyy, hän saa val­ti­ol­ta lah­jak­si al­le 200 eu­ron ar­voi­sen äi­tiys­pak­kauk­sen ja vel­kaa noin 26 000 eu­roa.

Jul­ki­seen vel­kaan suh­tees­sa brut­to­kan­san­tuot­tee­seen on EU:ssa so­vit­tu 60 pro­sen­tin ylä­ra­ja. Suo­men vel­ka on 71,6 pro­sent­tia. Ko­ro­nak­rii­si ja sota Uk­rai­nas­sa nos­ti­vat Suo­men ve­lan yli EU:n suo­si­tuk­sen. Suo­mi on EU:n ti­las­tos­sa 12:s ve­lan mää­räs­sä ver­rat­tu­na brut­to­kan­san­tuot­tee­seen.

Meil­lä on hyvä ja tur­val­li­nen ko­ti­maa. Pi­de­tään sii­tä huol­ta, et­tä jat­kos­sa­kin näin on. Mak­se­taan ko­rot ja ää­nes­te­tään seu­raa­vis­sa vaa­leis­sa nii­tä eh­dok­kai­ta, jot­ka pi­tä­vät lu­pauk­sen­sa vaa­lien jäl­keen­kin.

Ju­ha­ni Jo­ki­nen

Mas­ku