JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
28.3.2022 10.05

Vauhtia huolto­var­muutta tuovalle luomu­vil­je­lylle

Uk­rai­nan so­dan käyn­nis­tä­mä äkil­li­nen lan­noi­tek­rii­si toi nä­ky­väs­ti ylei­seen kes­kus­te­luun maa­ta­lou­den mo­net on­gel­mat. Ny­kyi­nen ta­va­no­mai­nen vil­je­ly on täy­sin riip­pu­vai­nen lan­noit­tei­den tuon­ti­raa­ka-ai­neis­ta ja tuon­ti­ke­mi­kaa­leis­ta. Se te­kee maam­me huol­to­var­muu­den erit­täin haa­voit­tu­vak­si.

Maan kas­vu­kun­non avain­te­ki­jät ovat sen hu­mus­pi­toi­suus ja fy­si­kaa­li­nen ra­ken­ne. Hy­väs­sä, rei­lut kuu­si pro­sent­tia hu­mus­ta si­säl­tä­väs­sä pel­los­sa sitä on noin 180 ton­nia heh­taa­ril­la. Hu­mus kuoh­keut­taa maan ra­ken­teen ja te­kee sii­tä vet­tä lä­päi­se­vän ja il­ma­van. Hu­mus si­too kas­ve­ja var­ten sata ker­taa enem­män vet­tä ja ra­vin­tei­ta kuin ym­pä­röi­vä kuol­lut mi­ne­raa­li­maa.

Olin Luo­mu­lii­ton pu­heen­joh­ta­ja, kun Suo­meen saa­tiin en­sim­mäi­nen kol­mi­vuo­ti­nen siir­ty­mä­vai­he­tu­ki vuon­na 1990. Se oli 2800 mark­kaa heh­taa­ril­ta vuo­des­sa eli ny­ky­ra­has­sa 730 eu­roa. Se vauh­dit­ti luo­mun kas­vuun. Vuon­na 1990 luo­mu­ti­lo­ja oli 382, nyt nii­tä on jo yli 5000. Pel­lois­ta luo­mus­sa on 15 pro­sent­tia. Vuon­na 1991 val­mis­tui tut­ki­ja Rai­mo Er­vi­ön maa­ta­lou­den ko­ea­se­mil­la teh­ty 30-vuo­ti­nen seu­ran­ta­tut­ki­mus, joka ker­toi ny­ky­vil­je­lyn hä­vit­tä­neen pel­to­jen hu­muk­ses­ta 28 pro­sent­tia.

Nyt 30 vuot­ta myö­hem­min pel­to­jen kas­vu­kun­to on hei­ken­ty­nyt edel­leen mer­kit­tä­väs­ti. Hu­mus­ta on pel­loil­la enää puo­let 60 vuo­den ta­kai­ses­ta eli noin kol­me pro­sent­tia. Sa­mal­la yli­ras­kaak­si muo­dos­tu­nut ko­ne­kan­ta tii­vis­tää pel­to­ja, mikä myös huo­non­taa vil­je­lyn edel­ly­tyk­siä. Näi­den te­ki­jöi­den yh­teis­vai­ku­tuk­ses­ta pel­lois­ta on tul­lut huo­nos­ti ra­vin­tei­ta si­to­via ja vet­tä lä­päi­se­viä, mut­ta myös pou­da­nar­ko­ja. Kol­men vii­me vuo­den sää­o­lot ovat tuot­ta­neet sik­si var­sin heik­ko­ja sa­to­ja.

Siir­ty­mi­nen luo­mu­vil­je­lyyn on ny­ky­pel­loil­la oleel­li­ses­ti vai­ke­am­paa ja vie sel­väs­ti pi­dem­män ajan kuin 30 vuot­ta sit­ten. Nyt vil­je­li­jöil­le tu­li­si tar­jo­ta kuu­si­vuo­tis­ta siir­ty­mä­vai­het­ta ja tuen tu­li­si ol­la kuu­den vuo­den ajan noin 500 eu­roa heh­taa­ril­ta vuo­des­sa. Esi­tyk­se­ni on ra­di­kaa­li, mut­ta jos me ha­lu­am­me to­del­li­sen loi­kan koh­ti pa­rem­paa huol­to­var­muut­ta, niin sii­nä ei­vät au­ta te­ke­mät­tö­myys tai nä­per­te­ly. Luo­mu­vil­je­lys­sä ei tuon­ti­pa­nok­sia tar­vi­ta.

Vil­ja­ti­loil­la tuos­ta kuu­des­ta vuo­des­ta vä­hin­tään kol­me­na vuo­te­na pel­loil­la on kas­va­tet­ta­va api­la­hei­nä­nur­mia vi­her­lan­noit­teek­si pel­lon pe­rus­kun­non ko­hen­ta­mi­sek­si ja luo­mu­vil­je­lyn edel­ly­tys­ten luo­mi­sek­si. Näi­nä vuo­si­na pel­to ei an­na vil­je­li­jäl­le mi­tään tu­lo­ja, vain me­no­ja. On­nek­si siir­ty­mis­tä hel­pot­ta­maan ovat tul­leet or­gaa­ni­set kier­to­lan­noit­teet, myös Ya­ral­ta.

Hal­li­tus ja maa­ta­lous­mi­nis­te­riö pys­ty­vät niin tah­to­es­saan saa­maan ai­kaan ri­pe­än muu­tok­sen, mut­ta se vaa­ti­si asi­an pai­na­vuu­den to­del­lis­ta ym­mär­tä­mis­tä ja sii­tä joh­tu­vaa päät­tä­väi­syyt­tä. 50 vuot­ta maa­ta­lou­den muu­tok­ses­sa mu­ka­na ol­lee­na pel­kään pa­hoin, et­tä te­ke­mät­tö­myys ja nä­per­te­ly jat­ku­vat.

Sep­po Loh­ta­ja

luo­mu­kon­ka­ri

Uu­si­kau­pun­ki