JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
7.9.2023 8.55

Varsi­nais­suo­ma­lai­sille on turvattava sosiaali- ja tervey­den­huollon lähipalvelut

Var­si­nais-Suo­men kes­kus­tan pii­ri­hal­li­tuk­sen ja alu­e­val­tuus­to­ryh­män mie­les­tä hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la tu­lee ol­la kat­ta­va lä­hi­pal­ve­lu­ver­kos­to. Jo­kai­ses­sa kun­nas­sa on ol­ta­va vä­hin­tään yk­si so­si­aa­li- ja ter­vey­sa­se­ma.

So­si­aa­li- ja ter­vey­sa­se­man pal­ve­lui­ta voi­daan tu­kea muun mu­as­sa liik­ku­vil­la ja jal­kau­tu­vil­la pal­ve­luil­la. Tär­kei­tä lä­hi­pal­ve­lui­ta ovat esi­mer­kik­si kou­lu­ter­vey­den­huol­lon ja opis­ke­lu­huol­lon pal­ve­lut kou­luil­la, äi­tiys- ja las­ten­neu­vo­lat, so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon neu­von­ta, hoi­ta­ja- ja lää­kä­ri­vas­taa­no­tot, suun ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lut sekä so­si­aa­li­työn pal­ve­lut.

Kes­kus­ta pi­tää hy­vin­voin­ti­a­lu­euu­dis­tuk­sen yh­te­nä tär­keim­mis­tä ta­voit­teis­ta eri­ar­voi­suu­den vä­hen­tä­mis­tä. Van­han jär­jes­tel­män tu­lok­se­na eri so­si­aa­li- ja vä­es­tö­ryh­mien vä­li­set hy­vin­voin­ti- ja ter­vey­se­rot ovat suu­ria.

Eri­ar­voi­suu­den vä­hen­tä­mi­nen edel­lyt­tää sitä, et­tä pe­rus­pal­ve­lui­ta ja eri­tyi­ses­ti ma­ta­lan kyn­nyk­sen pal­ve­lui­ta vah­vis­te­taan. Erit­täin tär­ke­ää var­si­nais­suo­ma­lais­ten yh­den­ver­tai­suu­den kan­nal­ta on myös se, et­tä tär­ke­ät lä­hi­pal­ve­lut ovat saa­vu­tet­ta­via. Pal­ve­lui­den etään­ty­mi­nen joh­taa sii­hen, et­tä pal­ve­lui­hin ha­keu­tu­vat ny­kyis­tä huo­nom­min juu­ri ne ih­mi­set, joi­den hoi­don tai avun tar­ve on kaik­kein suu­rin.

Ko­tiin an­net­ta­via pal­ve­lui­ta on tär­ke­ää ke­hit­tää ja vah­vis­taa. Lap­si­per­heet tar­vit­se­vat ny­kyis­tä enem­män ko­ti­pal­ve­lua, mikä tu­kee per­hei­den pär­jää­mis­tä ja jak­sa­mis­ta. Ko­ti­sai­raa­la­toi­min­taa tu­lee laa­jen­taa kaik­kiin Var­si­nais-Suo­men kun­tiin. Ikäih­mis­ten toi­min­ta­ky­vyn vah­vis­ta­mi­sek­si on vah­vis­tet­ta­va ko­ti­kun­tou­tus­ta.

Kes­kus­ta suh­tau­tuu myön­tei­ses­ti pal­ve­lui­den uu­dis­ta­mi­seen. Säh­köi­sil­lä ter­veys- ja mie­len­ter­veys­pal­ve­luil­la hel­po­te­taan pal­ve­lui­den saa­ta­vuut­ta ja voi­daan par­haim­mil­laan vä­hen­tää kyn­nys­tä pal­ve­lui­hin ha­keu­tu­mi­seen. On kui­ten­kin vält­tä­mä­tön­tä huo­leh­tia myös sii­tä, et­tä fyy­si­set pal­ve­lut ovat tu­le­vai­suu­des­sa­kin hy­vin saa­vu­tet­ta­via.

Kun pal­ve­lui­ta uu­dis­te­taan, on eh­dot­to­mas­ti huo­leh­dit­ta­va sii­tä, et­tä uu­si toi­mi­va pal­ve­lu on ke­hi­tet­ty ja käy­tös­sä en­nen kuin jo­ta­kin pal­ve­lua su­pis­te­taan tai se lo­pe­te­taan.

Var­si­nais-Suo­men hy­vin­voin­ti­a­lu­een pal­ve­lust­ra­te­gi­an val­mis­te­lu on lop­pu­suo­ral­la. Pal­ve­lust­ra­te­gi­as­sa ase­te­taan so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­den pit­kän ai­ka­vä­lin ta­voit­teet ja mää­ri­tel­lään myös tu­le­van pal­ve­lu­ver­kon pe­ri­aat­teet. Var­si­nai­nen pal­ve­lu­verk­ko­pää­tös teh­dään to­den­nä­köi­ses­ti vuo­den 2024 alus­sa.

Var­si­nais-Suo­men kes­kus­tan pii­ri­hal­li­tuk­sen ja alu­e­val­tuus­to­ryh­män yh­teis­ko­kous pai­not­taa, et­tä kes­kus­ta on puo­lus­ta­nut ja puo­lus­taa jat­kos­sa­kin Var­si­nais-Suo­men hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon lä­hi­pal­ve­lui­ta.

Var­si­nais-Suo­men kes­kus­tan pii­ri­hal­li­tus

Var­si­nais-Suo­men kes­kus­tan alu­e­val­tuus­to­ryh­mä