JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
13.1.2022 13.10

Valtuutettu, sinä olet sote-uudistus

Mie­tin, mil­lai­nen pu­hut­ta­va ot­sa­ke oli­si so­pi­va tä­hän jut­tuun, jos­sa ha­lu­an tuo­da esiin taus­tal­taan, iäl­tään ja mel­ko kat­ta­vas­ti eri kun­nis­ta tu­le­van Var­si­nais-Suo­men hy­vin­voin­ti­a­lu­een eh­dok­kai­den mah­dol­li­suuk­sis­ta toi­mia yh­teis­työs­sä koko alu­een hy­väk­si. On­han se ta­voi­tel­ta­va yh­tei­nen etu ide­o­lo­gi­sis­ta erois­ta huo­li­mat­ta.

Nyt se vas­ta al­kaa. Sote sai vii­me ke­sä­nä hal­lin­nol­li­set raa­mit, mut­ta to­del­li­nen te­ke­mi­nen on vas­ta edes­sä. Me va­sem­mis­to­lii­tos­sa ha­lu­am­me, et­tä pal­ve­lut ovat lä­hel­lä ih­mis­tä kaik­ki­al­la Suo­mes­sa ja et­tä jo­kai­sel­la on va­raa voi­da hy­vin. Ke­nen­kään lom­pa­kon pak­suus ei saa rat­kais­ta, on­ko hä­nel­lä va­raa ha­keu­tua tar­vit­ta­es­sa avun pii­riin vai ei.

Me ha­lu­am­me, et­tä ly­hyt­nä­köi­set sääs­töt hy­vin­voin­nis­ta lop­pu­vat ja et­tei ter­vey­del­lä teh­dä bis­nes­tä mo­ni­kan­sal­lis­ten suu­ry­ri­tys­ten eduk­si.

Haas­tei­ta riit­tää niin so­teen kuin pe­las­tus­pal­ve­luun­kin: li­sään­ty­nyt vä­hä­va­rais­ten jouk­ko ja il­mas­to­muu­tos, jon­ka hil­lit­se­mi­sek­si tar­vi­taan te­ko­ja, mut­ta so­peu­tu­mi­seen­kin on va­rau­dut­ta­va tu­le­vi­na vuo­si­na. Vä­es­tö ikään­tyy, hoi­don tar­ve kas­vaa ja joh­taa lä­hi­vuo­si­na ra­hoi­tuk­sen li­sä­tar­pee­seen.

En­nal­ta­eh­käi­se­vät toi­men­pi­teet haas­ta­vat kun­nat ja yh­teis­työ hy­vin­voin­ti­a­lu­een kans­sa pi­tää toi­mia.

Lau­ri Num­mi­nen (vas.)

My­nä­mä­ki