JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
4.4.2021 19.00

Valtuus­to­kauteni suurin käsiteltävä asia

En­sim­mäi­nen val­tuus­to­kau­te­ni Uu­des­sa­kau­pun­gis­sa al­kaa ol­la ta­ka­na­päin ja olen ko­ke­nut sen mie­lek­kääk­si. Olen pääs­syt hy­vin si­säl­le kun­nal­lis­po­li­tii­kan yti­meen, on ol­lut niin sa­not­tu si­sää­na­jo­kau­si.

Olen saa­nut tu­tus­tua po­liit­ti­seen pää­tök­sen­te­ko­jär­jes­tel­määm­me sekä asi­oi­den kä­sit­te­lyyn. Eli mis­sä koh­taa asi­oi­hin on mah­dol­lis­ta vai­kut­taa ja mi­ten se ta­pah­tuu vir­ka­mies­ta­sol­la, oh­jaus­ryh­mäs­sä, lau­ta­kun­nis­sa, kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa sekä po­liit­ti­sis­sa ryh­mis­sä en­nen val­tuus­ton pää­tet­tä­väk­si tu­loa. Hah­mo­tan kun­nan roo­lin ja teh­tä­vä­ken­tän ylei­ses­ti, ym­mär­rän ko­ko­nai­suu­det kun­nan ylei­sen edun kan­nal­ta.

En voi ol­la mai­nit­se­mat­ta Sihy-asi­as­ta, jota on vie­ty eteen­päin nel­jä vuot­ta vir­ka­mies­ta­sol­la. On käy­tet­ty kon­sult­te­ja, omaa oh­jaus­ryh­mää ja käy­ty tu­tus­tu­mas­sa muu­al­le ra­ken­net­tui­hin vas­taa­viin ti­loi­hin ym.

Pro­jek­ti­pääl­lik­kö Mar­ko Ki­vis­tö on an­ta­nut kaik­ken­sa hank­keen eteen­päin vie­mi­sek­si ja tuo­nut ajan­koh­tais­ta tie­toa kii­tet­tä­väs­ti kun­ta­lai­sil­le ja val­tuus­ton jä­se­nil­le en­nen var­si­nais­ta ko­kous­ta sekä huo­mi­oi­nut kan­sa­lais­ten kan­na­no­tot.

Val­tuus­ton ko­kouk­ses­sa huh­ti­kuus­sa 2020 teh­tiin pää­tös Si­hys­tä. Sil­loin eh­do­tet­tiin myös asi­an siir­tä­mis­tä syys­kuul­le ko­ro­nan vuok­si, ää­nes­tet­tiin, ja siir­toa kan­nat­ti 13 val­tuu­tet­tua ja vas­tus­ti 30 val­tuu­tet­tua.

Pu­heen­joh­ta­jal­ta tuli no­pea nui­jan ko­pau­tus, yk­si­mie­li­nen pää­tös hy­väk­syt­ty.

Kon­ka­ri­val­tuu­te­tut­kaan ei­vät eh­ti­neet pyy­tää pu­heen­vuo­roa ja teh­dä pää­tö­se­si­tyk­ses­tä poik­ke­a­vaa esi­tys­tä, joka oli­si men­nyt ää­nes­tyk­seen Si­hyn puo­les­ta tai vas­taan. Lop­pu­tu­le­ma oli­si kui­ten­kin ol­lut mel­ko sama, et­tä kan­nat­ta­jia oli­si ol­lut enem­män kuin vas­tus­ta­jia.

It­se en ihan al­le­kir­joi­ta sa­tap­ro­sent­ti­ses­ti sitä, et­tä val­tuus­to oli­si ol­lut yk­si­mie­li­nen pää­tök­seen. Näin kui­ten­kin de­mok­ra­tia toi­mii, enem­mis­tön pää­tök­sel­lä men­nään eteen­päin.

Olen myös sitä miel­tä, et­tä kun uu­si val­tuus­to kun tu­lee va­li­tuk­si, se ei pää­se heti si­säl­le asi­oi­hin. On help­po ol­la vas­tus­ta­mas­sa ra­ken­ta­mis­ta ja sitä mitä on suun­ni­tel­tu nel­jän vuo­den ai­ka­na.

En­tä sit­ten, jos ei Si­hyä to­teu­te­ta, niin kaik­ki al­kaa alus­ta ja me­nee taas nel­jä vuot­ta. Ei uu­det val­tuu­te­tut sitä ole oh­jai­le­mas­sa, mi­ten täs­tä jat­ke­taan eteen­päin! Olen it­se sitä miel­tä, et­tä kau­pun­gis­sam­me on jo tar­peek­si pa­nos­tet­tu van­ho­jen kiin­teis­tö­jen kor­jaa­mi­seen.

Toki ym­mär­rän sen huo­len mikä Sihy vas­tus­ta­jil­la on, mut­ta ai­ka muut­tuu ja mei­dän pi­tää luo­pua omis­ta pe­ri­aat­teis­ta. Ku­kaan ei pys­ty en­nus­ta­maan tu­le­vai­suut­ta, mitä hy­vää ja huo­noa se tuo tul­les­saan. Ta­lous­joh­ta­jam­me on sa­no­nut, et­tä tiu­kal­le ot­taa ta­lou­del­li­ses­ti, mut­ta kyl­lä täs­tä sel­vi­tään ja kau­pun­gin­joh­ta­jam­me to­te­si, et­tä Si­hyn ra­ken­ta­mi­nen on roh­kea pää­tös.

Mit­kään ole­mas­sa ole­vat pe­rus- ja lä­hi­pal­ve­lut vau­vas­ta vaa­riin ei­vät sai­si hei­ken­tyä, ne oli­si py­rit­tä­vä pi­tä­mään en­ti­sel­lään.

Toi­von­ki­pi­nöi­tä ja po­si­tii­vis­ta ajat­te­lua tu­le­vai­suu­teen.

Tai­ja Vil­ja­nen

kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu, Pro Uki