JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
18.1.2022 13.15

Valta kuuluu kansalle

Val­ta kuu­luu kan­sal­le -puo­lue on vas­ta­voi­ma ny­kyi­sil­le po­liit­ti­sil­le puo­lu­eil­le ja vaih­to­eh­to ny­ky­me­nol­le.

Suo­mea on pit­kään ajat­tu alas ja sitä joh­de­taan ta­voit­tee­na Great Re­set -val­lan­ku­mous. Tätä var­ten Klaus Schwab loi Yo­ung Glo­bal Le­a­ders -kou­lu­tuk­sen , joka al­koi jo vuon­na 1993. Kurs­sil­le osal­lis­tui­vat muun mu­as­sa Es­ko Aho ja An­ge­la Mer­kel. Myös Jyr­ki Ka­tai­nen ja Alek­san­der Stubb sekä No­ki­an tek­no­lo­gi­a­joh­ta­ja Tero Ojan­pe­rä ovat käy­neet sa­man kou­lu­tuk­sen yh­des­sä lu­kuis­ten eri mai­den päät­tä­vis­sä ase­mis­sa ole­vien po­lii­tik­ko­jen sekä yri­tys- ja ra­hoi­tus­maa­il­man joh­ta­jien kans­sa.

Suo­men pää­mi­nis­te­ri San­na Ma­rin (sd.) aloit­ti kou­lu­tuk­sen pää­mi­nis­te­rik­si pääs­ty­ään. Kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­ja An­ni­ka Saa­rik­ko on myös ol­lut täs­sä kou­lu­tuk­ses­sa.

WEF on ra­ken­ta­nut jul­ki­sen sek­to­rin ja glo­baa­lien yri­tys­ten lii­ton, jol­lais­ta ei ai­em­min ol­lut. Se on voi­ma­kas ul­ko­par­la­men­taa­ri­nen val­lan­käyt­tä­jä eri mais­sa ja täl­lä het­kel­lä vah­vem­pi kuin kos­kaan. Tämä yh­teis­toi­min­ta tu­kee ns. glo­ba­lis­tien agen­daa ja oh­jaa eri mai­den po­liit­tis­ta pää­tök­sen­te­koa ta­val­la, jota on vai­kea us­koa to­dek­si.

Pyr­ki­mys on hä­vit­tää kan­sal­lis­val­ti­ot ja siir­tää näi­den hal­lin­ta kes­ki­te­tyl­le glo­baa­lil­le joh­dol­le, jos­sa glo­baa­lit yri­tyk­set ja fi­nans­si­val­ta alis­ta­vat kaik­kien mai­den kan­sa­lai­set oman lu­jan kont­rol­lin­sa al­le. Kes­kei­nen vä­li­ne alis­ta­mi­seen on di­gi­taa­li­nen ro­ko­tus­pas­si.

Mi­nis­te­ri Kris­ta Kiu­ru on sel­ke­äs­ti to­den­nut, et­tä pas­si tar­vi­taan, jot­ta sitä voi­daan käyt­tää myös sil­loin, kun ei ole tar­vet­ta ter­vey­del­li­sel­le ra­joi­tuk­sel­le. Kyse on käy­tän­nös­sä so­si­a­lis­ti­ses­ta Kii­nan hal­lin­to­jär­jes­tel­mää seu­raa­vas­ta to­ta­li­ta­ris­ti­ses­ta mal­lis­ta.

Ko­ro­nan var­jol­la hal­li­tus on aja­nut Suo­men va­ra­rik­koon, lou­kan­nut Suo­men pe­rus­tus­la­kia, tu­hon­nut suo­ma­lais­ten omai­suut­ta ja ja­ka­nut ve­ro­ra­ho­jam­me EU:lle. Tes­taus­vai­hees­sa ole­vat ja poik­keus­lu­vil­la käyt­töön ote­tut ko­keel­li­set gee­ni­ma­ni­pu­laa­ti­o­pis­tok­set, joi­ta kut­su­taan har­haan­joh­ta­vas­ti ”ro­ko­tuk­sik­si”, voi­daan kat­soa lää­ke­tie­teel­li­sik­si ko­keik­si, kos­ka pis­tos­ten tuo­te­ke­hi­tys on kes­ken ja val­mis­ta­jien ar­vio tuo­te­ke­hi­tysp­ro­jek­tien päät­ty­mi­ses­tä ajoit­tuu ai­kai­sin­taan vuo­sik­si 2023–2024.

Huo­li­mat­ta Fi­me­aan tul­leis­ta val­ta­vis­ta hait­tail­moi­tuk­sis­ta, val­tio on hyö­kän­nyt las­ten kimp­puun ns. ro­kot­ta­mi­sel­la. Jo­kai­nen näi­tä pis­tok­sia ot­ta­va on ky­sei­sen tuo­te­ke­hi­tysp­ro­jek­tien ko­e­hen­ki­lö. Täl­lai­seen ko­e­hen­ki­lö­roo­liin pai­nos­ta­mi­nen eli ”ro­ko­tuk­sen” ot­ta­mi­seen vel­voit­ta­mi­nen, on Nu­rem­ber­gin koo­din ja Hel­sin­gin so­pi­mus­ten vas­tais­ta. Suo­mi on si­tou­tu­nut nou­dat­ta­maan näis­sä ole­via mää­räyk­siä. Li­säk­si pai­nos­ta­mi­nen mi­hin ta­han­sa lää­ke­tie­teel­li­siin toi­men­pi­tei­siin on sekä Ovie­don so­pi­muk­sen, Unes­con bi­oe­tii­kan ju­lis­tuk­sen, Eu­roo­pan neu­vos­ton pää­tök­sen ja Suo­men pe­rus­tus­lain vas­tais­ta.

Ko­koo­mus­kin on juo­nes­sa mu­ka­na hy­väk­sy­mäl­lä ko­ro­na­pas­sin ja jopa kirk­ko on vaa­ti­nut pas­sia jou­lu­kirk­koon. Eläm­me ns. raa­ma­tul­li­sia ai­ko­ja, kun ih­mi­set ja­e­taan eri ryh­miin pe­rus­tus­la­kia rik­ko­en. Vi­ra­no­mai­set ei­vät nou­da­ta hei­tä vel­voit­ta­via la­ke­ja ja sor­ta­vat omaa kan­saan­sa.

Nyt Kiu­ru, Ma­rin ja Saa­rik­ko hoi­ta­vat ter­vey­den­hoi­to alal­le ns. pak­ko­pii­kin uhal­la to­taa­li­sen ka­tast­ro­fin ja koko sote kaa­tuu, en­nen kuin se al­kaa­kaan. VKK vas­tus­taa ko­ro­na­ro­ko­tuk­sia ja ro­ko­te­pas­sia.

Uu­des­sa Suo­mes­sa kun­ni­oi­te­taan pe­rus­tus­la­kia, suo­jel­laan ih­mi­siä ja toi­mi­via yri­tyk­siä. Pal­ve­lut hoi­de­taan pai­kal­li­ses­ti. Ha­lu­an vai­kut­taa sii­hen, et­tä Suo­mes­sa kun­ni­oi­te­taan jo­kai­sen ih­mi­sar­voa.

Lau­ri Saa­re­la

OTM

Lai­ti­la