JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
16.3.2023 17.55

Valitsijan ei pidä päättää palkkiosta

Naan­ta­lin val­tuus­tos­sa va­lit­tiin luot­ta­mus­hen­ki­löt kes­kei­siin teh­tä­viin. Sii­nä yh­tey­des­sä käy­tiin kes­kus­te­lu kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jan palk­ki­o­jär­jes­tel­mäs­tä. Teh­tä­väs­sä jat­ka­va Toni Forsb­lom ker­toi jat­ka­van­sa osa-ai­kai­se­na teh­tä­väs­sä ku­ten ai­kai­sem­min­kin.

Kun pyy­sin hän­tä ker­to­maan, mikä tuo kor­vaus on, pyy­si hän kat­so­maan nii­tä si­vuil­ta­ni. Ei nii­tä ol­lut omil­la ei­kä www.sdpnaan­ta­li.fi -si­vuil­la­kaan.

Mut­ta nyt on ja blo­gis­ta­ni voi lu­kea, et­tä Naan­ta­lin kau­pun­gin ko­ko­nais­kor­vaus Toni Forsb­lo­mil­le oli vii­me vuon­na mel­kein 38 000 eu­roa.

Toni piti ar­vi­oi­ta­ni koh­ta­lai­sen suu­res­ta kor­vauk­ses­ta koh­tuut­to­ma­na. Lu­ki­ja voi pää­tel­lä, on­ko luot­ta­mus­hen­ki­lö­palk­kio, joka on 80 pro­sent­tia hä­nen edel­li­sen vuo­den ve­ro­tet­ta­vas­ta ko­ko­nais­tu­lois­ta 48 000 eu­ros­ta koh­ta­lai­sen suu­ri tai jo­tain muu­ta.

Mut­ta tämä on si­vu­seik­ka sii­hen ka­mal­li­suu­teen, et­tä Naan­ta­lin hal­lin­to­sään­nön mu­kaan va­lin­nan osa-ai­kai­suu­den tai nor­maa­lin luot­ta­mus­hen­ki­lö­mal­lin vä­lil­lä te­kee va­lit­ta­va ei­vät­kä va­lit­si­jat. Toi­voin­kin tä­hän poik­keuk­sel­li­sen jär­jes­te­lyyn muu­tos­ta.

Esi­tyk­se­ni oli­si, et­tä hal­lin­to­sään­tö kor­jat­tai­siin seu­raa­vak­si: Palk­ki­o­sään­nön mo­men­tit ku­mo­taan ja nii­den ti­lal­le tu­li­si uu­si mo­ment­ti, jon­ka mu­kaan kau­pun­gin hal­lin­to­sään­tö mah­dol­lis­taa kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jan toi­mi­mi­sen osa-ai­kai­se­na luot­ta­mus­hen­ki­lö­nä. Val­tuus­to päät­tää en­nen kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jan va­lin­taa, va­li­taan­ko pu­heen­joh­ta­ja osa-ai­kai­sek­si luot­ta­mus­hen­ki­lök­si. Sa­mal­la val­tuus­to päät­tää hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jan palk­ki­os­ta.

Osa-ai­kai­sel­le pu­heen­joh­ta­jal­le ei mak­se­ta erik­seen ko­kous­palk­ki­oi­ta ei­kä me­ne­te­tyn työ­a­jan kor­vaus­ta.

Mik­ko Rön­n­holm

Näköislehdet

Kysely