JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
17.11.2022 10.30

Ukikyydin määräraha pitää palauttaa

Uki­kyy­dil­le esi­tet­ty mää­rä­ra­ha vuo­del­le 2023 ta­lou­sar­vi­oon on pa­lau­tet­ta­va. Van­hus­neu­vos­tos­sa ih­me­tys­tä he­rät­tää se, et­tä kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen edus­ta­ja­na van­hus­neu­vos­tos­sa ole­va val­tuu­tet­tu Rau­no Aal­to­nen esit­tää mää­rä­ra­han pois­ta­mis­ta Lau­ra Kon­nun kan­nat­ta­es­sa esi­tys­tä. Val­tuu­tet­tu Aal­to­nen on hy­vin tie­toi­nen van­hus­neu­vos­ton kan­nas­ta asi­aan.

Kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa 14.11. suo­ri­te­tus­sa ää­nes­tyk­ses­sä pää­tök­sek­si tuli ää­nin 7–4 pois­taa Uki­kyy­dil­le va­rat­tu mää­rä­ra­ha ta­lou­sar­vi­os­ta.

Ra­haa oli­si saa­mam­me tie­don mu­kaan tar­vit­tu 140 000 eur­pa. Yl­lä­tyk­se­nä ei tule tie­ten­kään, et­tä kau­pun­gin ta­lous on tiu­koil­la tu­le­vi­na vuo­si­na mo­nis­ta­kin syis­tä. Jul­ki­nen lii­ken­ne on kui­ten­kin kau­pun­gin elin­voi­man ja ke­hit­ty­mi­sen eh­to sekä kau­pun­gin si­säl­lä et­tä siel­tä ulos. Mi­ten pää­se­vät liik­ku­maan muun mu­as­sa lap­si­per­heet, ikäih­mi­set ja au­tot­to­mat ta­sa­ve­roi­si­na mui­den kans­sa?

Uu­den­kau­pun­gin kau­pun­ki­suun­nit­te­lu on tie­to­jem­me mu­kaan kil­pai­lut­ta­mas­sa kau­pun­gin jul­ki­sen lii­ken­teen, jo­hon kuu­lui­si myös Uki­kyy­ti. Ta­voit­tee­na on, et­tä kes­tä­vän ja jous­ta­van liik­ku­mi­sen edel­ly­tyk­siä pa­ran­ne­taan ja et­tä Uki­kyy­ti oli­si osa toi­mi­vaa jouk­ko­lii­ken­ne­rat­kai­sua. Van­hus­neu­vos­to kan­nat­taa täl­lais­ta lin­jaus­ta.

Ko­kei­lu on osoit­ta­nut Uki­kyy­din toi­mi­vuu­den jul­ki­sen lii­ken­teen pal­ve­lu­na. Etäi­syy­det ovat jopa kes­kus­tas­sa­kin lai­dal­ta toi­sel­le lii­an pit­kiä kä­vel­tä­vik­si muil­le kuin ter­veil­le nuo­ril­le ja ai­kui­sil­le. Ros­puut­to­ke­leil­lä ne ovat lii­kaa ke­nel­le hy­vän­sä. Ole­mas­sa ole­va toi­nen pal­ve­lu eli kut­su­tak­si on hyvä asia, mut­ta sitä voi­vat käyt­tää vain yli 65-vuo­ti­aat ja vain mää­rät­tyi­nä vii­kon­päi­vi­nä.

Olem­me jo ai­em­min ot­ta­neet kan­taa, et­tä si­tä­kin pal­ve­lua oli­si hyvä ke­hit­tää en­tis­tä pa­rem­mak­si ja ai­van eri­tyi­ses­ti siel­lä, min­ne Uki­kyy­ti ei voi ylet­tyä. Jul­ki­nen lii­ken­ne ei voi myös­kään ol­la lii­an kal­lis­ta, mi­kä­li sen ha­lu­taan to­del­la ole­van jul­kis­ta ja sen käy­tön asi­ak­kaan va­ral­li­suu­des­ta riip­pu­ma­ton­ta.

Ti­las­to­tie­don mu­kaan en­na­kon­pi­dä­tyk­sen alais­ten eläk­kei­den me­di­aa­ni Uu­des­sa­kau­pun­gis­sa on 1583 eu­roa ja työt­tö­myy­se­tuuk­sien 857 eu­roa. Tak­sin käyt­tö ei näi­den lu­ku­jen va­los­sa voi ol­la rat­kai­su kau­pun­gin si­säi­ses­sä lii­ken­tees­sä. Oman au­ton käyt­tö puo­les­taan laa­jas­sa mi­tas­sa so­tii il­mas­ton läm­pe­ne­mis­tä ja yleis­tä ener­gi­ak­rii­siä vas­taan. Li­säk­si se­kin ny­kyi­ses­sä ti­lan­tees­sa on mo­nil­le jo lii­an kal­lis­ta sekä in­ves­toin­ti­na et­tä käyt­tö­ku­luil­taan.

Tie­däm­me, et­tä ko­kei­lun ku­lu­es­sa Uki­kyy­tiä ovat käyt­tä­neet kai­ke­ni­käi­set ih­mi­set lap­si­per­heis­tä hy­vin iäk­käi­siin as­ti. Sil­lä on teh­ty työ­mat­ko­ja, vie­ty lap­sia päi­vä­hoi­toon, nuo­ria har­ras­tuk­siin ja käy­ty ter­veys­kes­kuk­ses­sa sekä kaup­pa-asi­oil­la. Jul­ki­nen lii­ken­ne on tär­keä pal­ve­lu, kun mie­ti­tään ikäih­mis­ten ko­to­naan asu­mi­sen edel­ly­tyk­siä. Li­säk­si tie­de­tään, et­tä juu­ri kes­kus­tan alu­eel­la asuu val­ta­o­sa yk­si­ne­lä­vis­tä yli 80-vuo­ti­ais­ta, joi­den etua van­hus­neu­vos­ton teh­tä­vä on eri­tyi­ses­ti val­voa.

Uu­den­kau­pun­gin van­hus­neu­vos­to ve­to­aa kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen ja -val­tuus­ton jä­se­niin, et­tä he päät­tä­vät pa­laut­taa Uki­kyy­dil­le 140 000 eu­roa vuo­den 2023 ta­lou­sar­vi­oon.

Uu­den­kau­pun­gin van­hus­neu­vos­to