JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
27.9.2023 9.50

Terveisiä Taivassalon seurakunnasta

Tu­run ark­ki­hiip­pa­kun­nan tuo­mi­o­ka­pi­tu­li on tie­dot­tees­saan il­mais­sut huo­len­sa Tai­vas­sa­lon seu­ra­kun­nan ta­lou­del­li­ses­ta ti­lan­tees­ta ja hen­ki­lös­tön kuor­mit­tu­mi­ses­ta. Asi­ois­ta on kes­kus­tel­tu myös kas­vok­kain, mut­ta vä­lil­lä tun­tuu, et­tä em­me täy­sin ym­mär­rä toi­si­am­me.

Tai­vas­sa­lon seu­ra­kun­ta on in­ves­toi­nut tu­le­vai­suu­teen kes­kit­tä­mäl­lä toi­min­tan­sa uu­teen seu­ra­kun­ta­kes­kuk­seen, kirk­koon ja lei­ri­kes­kuk­seen. Seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­ta ha­lut­tiin paik­ka, joka mah­dol­lis­taa toi­min­nat vau­vas­ta vaa­riin. Ti­lat ovat­kin vi­reyt­tä­neet toi­min­taa. Seu­ra­kun­nan toi­min­to­jen li­säk­si ti­lat ovat käy­tös­sä eri yh­dis­tyk­sil­lä ja per­he­juh­lis­sa.

Käyt­tö­as­te on jopa ylit­tä­nyt odo­tuk­set. Van­hat kor­jaus­vel­kai­set kiin­teis­töt, seu­ra­kun­ta­ta­lo ja pap­pi­la, saa­tiin myy­tyä ja ne ovat käy­tös­sä uu­sil­la omis­ta­jil­la. Seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen vii­den mil­joo­nan eu­ron kus­tan­nuk­sis­ta on pie­ni, it­se­näi­nen seu­ra­kun­tam­me hoi­ta­nut jo 3,2 mil­joo­naa.

Seu­ra­kun­nal­la on mai­nit­ta­va maa- ja met­sä­o­mai­suus. Osa täs­tä on muu­tet­tu seu­ra­kun­ta­lai­sia pal­ve­le­vaan toi­min­nal­li­seen muo­toon uu­sien toi­mi­ti­lo­jen muo­dos­sa. Seu­ra­kun­nan tont­ti­vuok­ra­lai­sil­le tar­jot­tiin mah­dol­li­suus lu­nas­taa tont­ti omak­si. Tont­te­ja ei ole mis­sään vai­hees­sa tar­jot­tu ylei­seen myyn­tiin.

To­teu­tu­neis­ta tuo­tois­ta osa käy­tet­tiin seu­ra­kun­ta­kes­ku­sin­ves­toin­tiin ja osa si­joi­tet­tiin ra­has­toi­hin. Täl­lä het­kel­lä ra­has­tois­sa on si­joi­tet­tu­na noin 1,4 mil­joo­naa eu­roa ja kor­ko­ti­lil­lä 0,3 mil­joo­naa. Ku­mu­la­tii­vis­ta yli­jää­mää ta­sees­sa on noin 1,7 mil­joo­naa. Tar­vit­ta­es­sa ra­has­tot ovat hel­pos­ti siir­ret­tä­vis­sä kä­teis­kas­saan.

Vas­toin tuo­mi­o­ka­pi­tu­lin tie­do­tet­ta seu­ra­kun­nal­la ei ole vai­keuk­sia sel­viy­tyä me­nois­taan. Yk­si krii­siy­ty­vän seu­ra­kun­nan ta­lou­den mit­ta­reis­ta on mak­su­val­mius­lu­ku. Eli jos kaik­ki tu­lo­vir­rat py­säh­tyi­si­vät, kau­an­ko pär­jät­täi­siin. Tai­vas­sa­lon seu­ra­kun­nan mak­su­val­mius on 1039 päi­vää. Krii­siy­ty­väs­sä seu­ra­kun­nas­sa luku on al­le 90 päi­vää.

Va­raa si­jai­siin seu­ra­kun­nal­la on, mut­ta haas­teel­lis­ta on löy­tää si­jai­sia. Tämä on­gel­ma on tie­dos­tet­tu koko ro­vas­ti­kun­nas­sa. Tai­vas­sa­lon seu­ra­kun­ta te­kee he­del­mäl­lis­tä yh­teis­työ­tä Kus­ta­vin seu­ra­kun­nan kans­sa. Täs­tä vii­mei­sim­pä­nä esi­merk­ki­nä, kun saam­me jat­kos­sa­kin os­taa kant­to­rin työ­pa­nok­sen Kus­ta­vin seu­ra­kun­nal­ta.

Kun asi­at su­ju­vat ja kes­kus­te­lu­yh­teys säi­lyy, tu­le­vat työt­kin hoi­det­tua. Yh­teis­vi­rat ja yh­teis­työ on meil­lä to­det­tu hy­vin toi­mi­vak­si ja mie­lel­läm­me ker­rom­me ko­ke­muk­sia myös tuo­mi­o­ka­pi­tu­lin suun­taan. Kes­kus­te­lu­jen pe­rus­teel­la täl­lä het­kel­lä meil­lä on erit­täin mo­ti­voi­tu­nut ja tyy­ty­väi­nen hen­ki­lös­tö.

Näh­dään ja kes­kus­tel­laan, tart­tu­kaa hi­has­ta.

Tai­vas­sa­lon seu­ra­kun­nan kirk­ko­neu­vos­to

Näköislehdet


Kesälehti

Kysely