JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
8.4.2021 6.10

Tarjoa koti kokeilijalle

Vie­lä on my­nä­mä­ke­läi­sil­lä het­ki ai­kaa miet­tiä, oli­si­ko it­sel­lä ka­lus­tet­tua huo­net­ta, huo­neis­toa, ta­loa tai mök­kiä, jon­ka voi­si vuok­ra­ta jol­le­kul­le, joka ha­lu­ai­si ko­keil­la My­nä­mä­es­sä asu­mis­ta.

Kun­ta et­sii Ke­säk­si My­nä­mä­keen -kam­pan­jas­sa asun­to­ja 17.4. saak­ka, ja kun tar­jon­ta on tie­dos­sa, et­si­tään nii­tä ko­kei­li­joi­ta.

Pöy­ty­äl­lä vas­taa­van­lai­nen ke­sä­kam­pan­ja to­teu­te­taan jo tois­ta ker­taa, jo­ten ko­ke­muk­set lie­ne­vät ol­leen hy­viä. Ja mik­si­pä ei. Näin maa­seu­dul­le muut­toa har­kit­se­va pää­see tun­nus­te­le­maan, mil­lais­ta asu­mi­nen siel­lä oi­ke­as­ti on.

Osal­la ko­kei­lu saat­taa ka­ris­taa haa­ve­ku­vat, mut­ta osa saat­taa to­de­ta, et­tä tän­ne­hän minä ha­lu­an.

Ja ne, jot­ka huo­maa­vat et­tei­vät ha­lua: pa­rem­pi et­tä huo­maa­vat ko­keil­les­sa ei­vät­kä vas­ta, kun talo on jo os­tet­tu.

Mo­nes­ti tu­lee leh­ti­jut­tu­ja teh­des­sä ky­sy­neek­si haas­ta­tel­ta­val­ta, et­tä mi­ten hän on ky­sei­seen kun­taan asuk­kaak­si pää­ty­nyt.

Niil­lä, joil­la ei ole su­ku­si­tei­tä, muut­to­a­ja­tus on he­rän­nyt hy­vin­kin pie­nes­tä, jos­ta­kin po­si­tii­vi­ses­ta sei­kas­ta, jon­ka on huo­man­nut net­tiä tai leh­tiä se­la­tes­sa, kah­vi­pöy­tä­kes­kus­te­lus­sa tai ohi­kul­ku­mat­kal­la ky­län kau­pas­sa poi­ke­tes­sa.

Sil­lä "ruo­hon­juu­ri­työl­lä", mi­ten vie­ras koh­da­taan, mil­tä paik­ka ulos­päin näyt­tää ja mitä sii­tä jul­ki tuo­daan, on isom­pi mer­ki­tys kuin iki­nä osai­si ku­vi­tel­la. Suun­taan tai toi­seen.

Par­hail­laan on My­nä­mä­es­sä sel­vi­tyk­sen al­la myös se, mil­lai­sia asu­mis­tar­pei­ta ja odo­tuk­sia ikään­ty­vil­lä on. Ky­se­ly on pos­ti­tet­tu kai­kil­le it­se­näi­ses­ti asu­vil­le yli 70-vuo­ti­ail­le.

Sii­nä ky­sy­tään muun mu­as­sa et­tä mis­sä nä­kee it­sen­sä asu­van seu­raa­vien 5–10 vuo­den ai­ka­na ja mitä pi­tää tär­ke­ä­nä har­ki­tes­saan seu­raa­vaa asu­mis­paik­kaa: pai­na­vat­ko vaa'as­sa pal­ve­lut, es­teet­tö­myys tai se et­tä ys­tä­vät tai omai­set asu­vat lä­hel­lä. Ja toi­vo­taan­ko kun­nan edis­tä­vän omal­la toi­min­nal­laan esi­mer­kik­si uu­sia se­ni­o­rei­den vuok­ra-asun­to­ja, yh­tei­söl­li­siä asun­to­ja tai pal­ve­lu­a­sun­to­ja.

Usein kri­ti­soi­daan, et­tä kun­nas­sa suun­ni­tel­laan ky­sy­mät­tä ih­mi­sil­tä. Nyt on ky­syt­ty, jo­ten kan­nat­taa näh­dä vai­vaa ja vas­ta­ta. Kyl­lä se vas­taus jo­hon­kin jo­ten­kin vai­kut­taa.

Va­kan net­ti­si­vul­la­kin voi vas­ta­ta ky­se­lyyn sii­tä, mil­lai­nen oli­si it­sel­le mie­lui­sin asu­mis­muo­to. Tii­viis­sä ky­läyh­tei­sös­sä, kes­kus­tan yti­mes­sä pal­ve­lu­jen vie­res­sä vai haja-asu­tu­sa­lu­eel­la, jos­sa lä­hi­naa­pu­ri ei näy joka ik­ku­nas­ta?