JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
7.9.2021 10.10

Susien kaatoluvat eivät ole ratkaisu

Kes­kus­ta esit­tää rat­kai­suk­si su­sien tu­le­mi­seen piha-alu­eel­le vain kaa­to­lu­pia. Susi on kui­ten­kin edel­leen luo­ki­tel­tu Suo­mes­sa uha­na­lai­sek­si la­jik­si. Koko Suo­mes­sa su­sia on noin 300 yk­si­löä, jois­ta Lai­ti­la-My­nä­mä­ki-Pöy­tyä -alu­eel­la on kol­me lau­maa. Yh­teen­sä se tar­koit­taa noin 20 yk­si­löä täl­lä alu­eel­la. My­nä­mä­en lau­mas­sa ar­vi­oi­daan ole­van kuu­si yk­si­löä.

Uha­na­lai­suu­den kri­tee­ri on 250 li­sään­ty­mis­ky­kyis­tä yk­si­löä. Ver­tai­lun vuok­si mai­nit­ta­koon, et­tä il­ves­tä esiin­tyy koko Suo­mes­sa noin 2000 yk­si­löä ja val­ko­hän­tä­peu­ro­ja 125 000. Su­sien mää­rä on kas­vus­sa, mut­ta em­me sil­ti puhu niin val­ta­vis­ta mää­ris­tä ja isos­ta on­gel­mas­ta, mitä su­si­kes­kus­te­lus­sa usein an­ne­taan ym­mär­tää.

Kun­nan on tär­ke­ää va­rau­tua su­si­kan­nan kas­vuun. Luon­non mo­ni­muo­toi­suu­den yl­lä­pi­tä­mi­sek­si on olen­nais­ta, et­tä la­jim­me ovat elin­voi­mai­sia. Se tu­li­si kui­ten­kin teh­dä en­nal­ta­eh­käi­se­mäl­lä va­hin­ko­ja, ei­kä kaa­ta­mal­la pi­ha­pii­riin tu­le­via yk­si­löi­tä.

Mer­kit­tä­vä osa pe­to­va­hin­gois­ta on mah­dol­lis­ta vält­tää en­nal­ta­eh­käi­se­vil­lä toi­mil­la, ku­ten asen­ta­mal­la säh­kö­ai­to­ja. Ai­toi­hin avus­tus­ta voi ha­kea Suo­men riis­ta­kes­kuk­sel­ta. Ne vä­hen­tä­vät tut­ki­tus­ti suur­pe­to­jen ai­heut­ta­mia va­hin­ko­ja, kun ne on asen­net­tu oi­kein, ei­kä pe­to­e­läin pää­se kai­vau­tu­maan ai­dan ali.

Mui­ta kei­no­ja pe­lot­taa pe­dot pois pi­hoil­ta ovat ää­ni- ja va­lon­läh­teet. Asuk­kai­den vas­tuul­la on myös var­mis­taa, et­tei­vät pe­dot opi et­si­mään ra­vin­toa ih­mi­sa­su­tus­ten luo­ta esi­mer­kik­si ruo­ka­jät­tei­den pe­räs­sä.

Kaa­to­lu­vat ovat vii­mei­nen kei­no, kun peto on ai­heut­ta­nut mer­kit­tä­viä va­hin­ko­ja ja ne kri­tee­rit tus­kin täyt­ty­vät niil­lä pe­rus­tein, mitä My­nä­mä­es­sä on va­hin­koa su­des­ta ai­heu­tu­nut. Akuu­teis­sa ti­lan­teis­sa po­lii­sin mää­räyk­sel­lä voi saa­da kaa­to­lu­van, mut­ta täs­sä ta­pauk­ses­sa akuut­ti vaa­ra­ti­lan­ne on jo ohi. Jo sat­tu­nei­siin va­hin­koi­hin voi ha­kea kor­vaus­ta maa­seu­tu­e­lin­kei­no­vi­ra­no­mai­sel­ta.

Vi­ra­no­mai­set ei­vät näi­tä kaa­to­lu­pia jaa her­kin pe­rus­tein ja aloi­te kaa­to­lu­vis­ta on lä­hin­nä kei­no näyt­tää te­ke­vän­sä asi­al­le jo­tain, vaik­ka oi­ke­as­ti olen­nais­ta oli­si pa­nos­taa en­nal­ta­eh­käi­se­viin kei­noi­hin. Mi­ten pe­to­va­hin­ko­ja on tä­hän men­nes­sä kun­nan ta­sol­la eh­käis­ty?

Kun­ta voi tar­jo­ta esi­mer­kik­si kou­lu­tus­ta asuk­kail­le: mi­ten eh­käis­tä pe­to­ja pi­hoil­la, koi­ra­no­mis­ta­jil­le mi­ten koh­da­ta peto sekä avus­tus­ta esi­mer­kik­si säh­kö­ai­to­jen, kar­kot­tei­den tai va­lo­jen asen­ta­mi­seen pi­ha­mail­le.

Meri-Sal­la Tuo­mi­nen ja An­ni Il­vo­nen

Vih­re­ät