JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
Uusikaupunki
24.1.2021 15.40

Surua, kiukkua ja toivon­pil­kahdus

”Tuo­hon iloi­seen jouk­koon mi­nä­kin ha­lu­an kuu­lua” ajat­te­lin kun 6-vuo­ti­aa­na kat­se­lin alas Rau­han­ka­tua ryn­tää­viä ly­se­o­lai­sia. Olin pääs­syt äi­din mu­ka­na pos­tin­paa­til­la kau­pun­kiin käy­mään ja nyt ol­tiin Vuo­ri­ka­dun kul­mil­la. Kou­lu­lais­ten ta­ka­na piir­tyi Vii­kais­ten kou­lun sil­hu­et­ti.

Tuo muis­ti­ku­va vuo­si­kym­men­ten ta­kaa pa­laa elä­vä­nä mie­lee­ni kun seu­raan ny­kyis­tä sihy-kes­kus­te­lua. Jos suun­ni­tel­mat to­teu­tu­vat, tuo näky on­kin koh­ta pelk­kä muis­to ja ti­lal­la sei­soo val­ta­va la­si­pa­lat­si. Sitä aja­tel­les­sa­ni tun­nen su­rua.

Kun ajat­te­len kau­nis­ta Vii­kais­ten­mä­keä kal­li­oi­neen ja puus­toi­neen, suru sy­ve­nee. Myös se ka­to­aa uu­den ra­ken­nuk­sen ja py­sä­köin­ti­a­lu­een tiel­tä. Näin­kö tääl­lä Uu­des­sa­kau­pun­gis­sa to­del­la toi­mi­taan his­to­ri­as­ta ja luon­to­ar­vois­ta täy­sin piit­taa­mat­ta?

Su­ruun al­kaa se­koit­tua kiuk­kua. Mik­sei men­neis­tä vir­heis­tä opi­ta? Wahl­ber­gin­ta­los­sa oli äs­ket­täin näyt­te­ly, jos­sa esi­tel­tiin pe­rä­jäl­keen kes­kus­tan sit­tem­min pu­ret­tu­ja puu­ta­lo­ja ja nii­tä ny­kyi­sin kor­vaa­via ra­ken­nuk­sia. Se oli rii­pai­se­vaa näh­tä­vää. Ta­ri­na ker­too, et­tä van­han pos­ti­ta­lon kak­luu­ni­kin vaa­ti use­am­man tyrk­käi­syn pur­kut­rak­to­ril­la en­nen kuin suos­tui kaa­tu­maan.

Val­li­lan­mä­el­le oli 1960-lu­vun lo­pul­la kaa­voi­tet­tu kuu­si­ker­rok­si­nen talo. Pal­jon tuo­reem­pi on Sor­va­kon­mä­el­lä si­jait­se­van Van­han sai­raa­lan pur­ku-uh­ka. Kuka nyt ha­lu­ai­si pur­kaa nuo kau­pun­kim­me kau­nis­tuk­set, jot­ka au­to­teh­das ja rau­ma­lai­nen ra­ken­ta­ja ai­koi­naan pe­las­ti­vat. Kuka pe­las­taa Vii­kais­ten kou­lun?

En vas­tus­ta si­vis­tys­tä saa­ti hy­vin­voin­tia, si­hyä. Sen si­jaan vas­tus­tan luon­non­va­ro­jen tuh­laus­ta ja kau­pun­ki­ku­vaam­me kiin­te­äs­ti vuo­si­kym­me­net kuu­lu­neen, kor­jaus­kel­poi­sen kou­lun pur­ka­mis­ta.

Val­ta­vas­sa ra­ken­nus­komp­lek­sis­sa huol­ta he­rät­tä­vät mo­net muut­kin sei­kat ku­ten esi­mer­kik­si alu­een lii­ken­ne­jär­jes­te­lyt sekä ra­ken­nuk­sen sään­kes­tä­vyys ja tur­val­li­suus. Suo­men hal­li­tus ha­lu­aa kak­sin­ker­tais­taa puun­käy­tön jul­ki­ses­sa ra­ken­ta­mi­ses­sa lä­hi­vuo­si­na (HS 19.1.2021). Ra­ken­taa­ko puu­ta­lo­a­lu­ees­taan tun­net­tu Hin­ku-Uu­si­kau­pun­ki sil­ti val­ta­van hal­lin be­to­nis­ta ja la­sis­ta? Se so­pi­si eh­kä New Yor­kiin, mut­ta tus­kin tän­ne. Täs­tä toi­von asi­al­lis­ta kes­kus­te­lua näin kun­ta­vaa­lien al­la.

Vie­lä ei ole myö­häis­tä vi­hel­tää peli poik­ki ja teh­dä sihy-kes­kuk­ses­ta kes­tä­väm­pi pää­tös. Uu­del­la val­tuus­tol­la on sii­hen val­ta.

Au­lik­ki Hä­mä­läi­nen

VTM, Vii­kais­ten kou­lun op­pi­las v.1967-1975