JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
7.9.2021 19.30

Suomen raken­teel­lisiin ongelmiin on uskallettava puuttua

2020-luku on yrit­tä­jyy­den vuo­si­kym­men. Glo­ba­li­saa­tio ja maa­il­man di­gi­ta­li­soi­tu­mi­nen ovat joh­ta­neet työ­e­lä­män ra­ken­ne­muu­tok­seen. Yhä use­am­pi hen­ki­lö elät­tää it­sen­sä palk­ka­töi­den ohel­la yrit­tä­jyy­del­lä. Täs­tä huo­li­mat­ta suo­ma­lai­nen yh­teis­kun­ta ja lain­sää­dän­tö ovat jää­neet jäl­keen täs­sä ke­hi­tyk­ses­sä, ei­vät­kä ne pys­ty vas­taa­maan ala­ti li­sään­ty­vän yrit­tä­jyy­den tar­pei­siin. Suo­men ra­ken­teel­li­siin on­gel­miin on nyt us­kal­let­ta­va puut­tua en­tis­tä pon­te­vam­min.

Nyt kun ta­lous on läh­te­nyt vir­ko­a­maan ja yrit­tä­jät suh­tau­tu­vat po­si­tii­vi­sin mie­lin ja odo­tuk­sin tu­le­vaan, kär­si­tään mo­nil­la aloil­la työ­voi­ma­pu­las­ta ei­kä te­ki­jöi­tä rii­tä kaik­ki­al­le. Työ­mark­ki­noi­dem­me jäyk­kyys ja muut ra­ken­teel­li­set on­gel­mat ei­vät saa aset­tua po­ten­ti­aa­li­sen kas­vun es­teek­si.

Tu­le­vai­suu­des­sa tar­vit­sem­me en­tis­tä enem­män te­ki­jöi­tä ja osaa­jia myös ra­jo­jem­me ul­ko­puo­lel­ta. Rat­kai­su­ja tar­vi­taan no­pe­as­ti, jot­ta yri­tyk­siem­me kas­vu ei py­säh­dy työ­voi­man saa­ta­vuu­son­gel­miin. Ha­lu­am­me työ­mark­ki­noil­lem­me ei vaan te­ki­jöi­tä, vaan myös alan­sa par­hai­ta osaa­jia. Tämä it­ses­sään pu­huu saa­ta­vuus­har­kin­nan luo­pu­mi­sen puo­les­ta.

Työn vas­taa­not­ta­mi­ses­ta tu­li­si teh­dä hou­kut­te­le­vam­paa. Konk­reet­ti­nen toi­mi työn kan­nat­ta­vuu­den ja työl­li­syy­den pa­ran­ta­mi­sen eteen oli­si an­si­o­si­don­nai­sen työt­tö­myys­tur­van ly­hen­tä­mi­nen ja por­ras­ta­mi­nen. So­si­aa­li­tur­va it­ses­sään­kin vaa­tii uu­dis­tuk­sia.

Myös pai­kal­li­ses­sa so­pi­mi­ses­sa on vih­doin pääs­tä­vä eteen­päin. Sen puo­les­ta pu­hu­vat jo tuo­reen pk-yri­tys­ba­ro­met­rin tu­lok­set, jon­ka mu­kaan pai­kal­li­nen so­pi­mi­nen on tu­ke­nut use­an yri­tyk­sen kas­vua ja aut­ta­nut ti­lan­tees­sa, jos­sa yri­tyk­sen pal­ve­lui­den ja tuot­tei­den ky­syn­tä on las­ke­nut mer­kit­tä­väs­ti.

Vii­me sun­nun­tai­na vie­tet­tiin Yrit­tä­jän päi­vää. Al­ma­nak­kaan ky­sei­nen juh­la­päi­vä pää­si vas­ta vuon­na 2010. Yrit­tä­jyy­den tun­nus­tus ja ar­vos­tus ovat siis var­sin uu­si asia ja sik­si yrit­tä­jyy­den mer­ki­tyk­sen esil­le nos­ta­mi­nen on edel­leen hy­vin tär­ke­ää.

Il­man yrit­tä­jiä ja yrit­tä­jien mak­sa­mia ve­ro­ja ei yh­teis­kun­ta toi­mi. Yrit­tä­jyyt­tä tu­ke­via uu­dis­tuk­sia ei siis pidä enää vii­vy­tel­lä.

Jyr­ki Hak­ka­rai­nen

pu­heen­joh­ta­ja

Var­si­nais-Suo­men Yrit­tä­jät