JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
3.9.2023 15.05

Sanan- ja uskonnonvapaus länsimaisen demokratian elinehtoina

Pää­mi­nis­te­ri Or­pon hal­li­tus on juu­ri an­ta­nut tie­do­nan­non yh­den­ver­tai­suu­den, tasa-ar­von ja syr­ji­mät­tö­myy­den edis­tä­mi­ses­tä. Jot­kut pi­tä­vät sitä te­at­te­ri­na, toi­set yli­suu­riin mit­ta­suh­tei­siin saa­nee­na asi­a­na ohi to­del­lis­ten on­gel­mien (ku­ten vel­kaan­tu­mi­nen, ter­vey­den­huol­lon krii­si jne), toi­set taas tär­ke­ä­nä mah­dol­li­suu­te­na nos­taa hel­pos­ti ma­ton al­le la­kas­tu­ja tee­mo­ja jul­ki­seen kes­kus­te­luun.

Kris­til­lis­de­mok­raa­teil­le ih­mis­ten yh­den­ver­tai­suus on kris­til­li­sen ih­mis­ku­van poh­jal­ta ar­vo­jem­me läh­tö­koh­ta. Sen mu­kaan jo­kai­nen ih­mi­nen on ai­nut­laa­tui­nen ja kor­vaa­ma­ton yk­si­lö. Ih­mi­sar­vo pe­rus­tuu ih­mi­sen ole­mi­seen, ei hä­nen te­koi­hin­sa, ky­kyi­hin­sä, syn­ty­pe­rään­sä tai mui­hin omi­nai­suuk­siin­sa.

Puo­lus­tam­me ih­mi­soi­keuk­sia sekä jo­kai­sen ih­mi­sen täyt­tä ar­voa. Kris­til­lis­de­mok­raa­tit puo­lus­ta­vat jo­kai­sen oi­keut­ta il­mais­ta va­paas­ti mie­li­pi­teen­sä ja va­kau­muk­sen­sa. Me kan­na­tam­me mie­li­pi­teen ja sa­nan­va­pau­den laa­jaa oi­keut­ta, joka on län­si­mai­sen de­mok­ra­ti­an eli­neh­to ja va­pai­den yh­teis­kun­tien kiis­ta­ton pe­rus­ta. Us­kon­non, oman­tun­non ja va­kau­muk­sen va­paus on mer­kit­tä­vä ih­mi­soi­keus ja suu­ri kan­sal­li­nen rik­kaus. An­teek­si­pyy­tä­mi­sen li­säk­si tar­vit­sem­me myös pu­het­ta an­teek­si­an­ta­muk­ses­ta. An­teek­si­an­ta­mus on myös Raa­ma­tun yk­si kes­kei­nen sa­no­ma.

Raa­ma­tus­sa on sy­vää ku­vaus­ta sii­tä, mi­ten ih­mi­sen sy­dä­mes­sä ole­vat asi­at hei­jas­tu­vat suo­raan hä­nen aja­tuk­siin­sa, sa­noi­hin­sa ja te­koi­hin­sa. Sy­dä­men kyl­lyy­des­tä suu pu­huu. Sel­lai­nen kuin ih­mi­sen sy­dän, sel­lai­nen kie­li. Sel­lai­nen kuin kie­li, sel­lai­nen sy­dän. Tie­tys­ti olem­me ereh­ty­väi­siä jo­kai­nen, tö­pek­sim­me ja töl­vim­me. Mut­ta joka syn­tin­sä tun­nus­taa, se saa ar­mon. Raa­mat­tu on niin loh­dul­li­nen. Kun me nöyr­rym­me ja tun­nus­tam­me rik­ko­muk­sem­me, Ju­ma­la an­taa an­teek­si.

Sa­mal­la ha­lu­an muis­tut­taa, et­tä kris­ti­tyt ovat maa­il­man vai­no­tuin ih­mis­ryh­mä. Joka vuo­si 360 mil­joo­naa ih­mis­tä vai­no­taan kris­til­li­sen va­kau­muk­sen­sa täh­den. Mei­dän jo­kai­sen vel­vol­li­suus on nos­taa tätä räi­ke­ää ih­mi­soi­keus­rik­ko­mus­ta ih­mis­ten tie­toi­suu­teen, kos­ka val­ta­me­dia uu­ti­soi sii­tä lii­an vä­hän.

Kat­rii­na Hiip­pa­vuo­ri

Kris­til­lis­de­mok­raat­tien 2. vpj, Mas­kun kun­nan­val­tuu­tet­tu