JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
20.9.2023 14.00

Säästääkö Varha järjes­tö­a­vus­tuk­sista?

Var­si­nais-Suo­mes­sa toi­mii yli 900 sote-jär­jes­töä ja -sää­ti­ö­tä. Jär­jes­töt toi­mi­vat esi­mer­kik­si las­ten­suo­je­lun, las­ten­hoi­don ja van­hem­muu­den tu­ke­mi­sen teh­tä­vis­sä, sai­rau­teen ja vam­maan liit­ty­vien po­ti­las­ryh­mien pa­ris­sa, elä­ke­läis­ten pa­ris­sa, ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin edis­tä­mi­ses­sä, työl­li­syy­den ja työl­lis­tä­mi­sen edis­tä­mi­ses­sä sekä päih­de- ja huu­me­riip­pu­vuu­den eh­käi­sys­sä. On sa­no­mat­ta­kin sel­vää, et­tä suu­rin osa näis­tä lu­kui­sis­ta jär­jes­töis­tä on var­si­nais­suo­ma­lai­sil­le mo­nel­la ta­paa tär­kei­tä.

En­nen hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den aloi­tus­ta kun­nat ovat tu­ke­neet mo­nia näi­tä jär­jes­tö­jä toi­min­nas­saan. Var­han aloi­tuk­sen jäl­keen on jär­jes­tö­a­vus­tuk­sia myön­net­ty sel­lai­sil­le toi­mi­joil­le, joi­den ydin­toi­min­not tu­ke­vat Var­han jär­jes­tä­mis­vas­tuul­le kuu­lu­via pal­ve­lui­ta.

Alu­e­val­tuus­to va­ra­si vuo­del­le 2023 kol­me mil­joo­naa eu­roa jär­jes­tö­a­vus­tuk­siin. Jär­jes­tö­jä kui­ten­kin oh­jeis­tet­tiin ha­ke­maan vain sa­mo­ja sum­mia, mitä kun­nat­kin ovat niil­le ai­kai­sem­min myön­tä­neet. Var­ha ja­koi­kin al­ku­vuo­des­ta 2,5 mil­joo­naa avus­tuk­sia jär­jes­töil­le.

Kui­ten­kin sa­maan ai­kaan ovat inf­laa­ti­on vai­ku­tuk­set ol­leet myös jär­jes­tö­toi­min­nas­sa nä­ky­vät. Kaik­ki ne jär­jes­töt, jot­ka jou­tu­vat mak­sa­maan vuok­ria, ener­gia- ja hen­ki­lös­tö­ku­lu­ja tai jot­ka jou­tu­vat hank­ki­maan ai­nei­ta ja tar­vik­kei­ta, ovat koh­dan­neet vuo­den ku­lu­es­sa ta­lou­del­li­sia vai­keuk­sia. SDP:n alu­e­val­tuus­to­ryh­mä esit­ti hel­mi­kuun alu­e­val­tuus­tos­sa, et­tä avus­tuk­sia myön­net­täi­siin vie­lä uu­del­la haul­la, kos­ka jär­jes­tö­jen toi­min­ta­ku­lut oli­vat nous­seet ja mo­nel­la toi­min­nan jat­ku­mi­nen oli vaa­ka­lau­dal­la.

Ko­ko­naan uu­si avus­tus­ha­ku oli­si kui­ten­kin pro­ses­si­na ol­lut työ­läs. Sen si­jaan Var­han hy­vin­voin­nin ja ter­vey­den edis­tä­mi­sen ja­os­to sai elo­kuus­sa pää­tet­tä­väk­seen 6,3 pro­sen­tin in­dek­si­ko­ro­tuk­sen ja­et­tui­hin jär­jes­tö­a­vus­tuk­siin. Ja­os­to kui­ten­kin pää­tyi SDP:n esi­tyk­ses­tä tu­ke­maan kym­me­nen pro­sen­tin ko­ro­tus­ta kaik­kiin avus­tuk­siin.

Tämä tar­koit­taa 250 000 eu­ron li­sä­a­vus­tuk­sia ja ero vi­ran­hal­ti­joi­den esi­tyk­sen lop­pu­sum­maan on 96 000 eu­roa. Koko jär­jes­tö­a­vus­tuk­siin va­rat­tua sum­maa ei edel­leen­kään ol­tai­si ja­ka­mas­sa. Nyt kui­ten­kin hy­vin­voin­ti­a­lu­e­joh­ta­jan si­jai­nen Ant­ti Par­po on käyt­tä­nyt pää­tök­seen ot­to-oi­keut­ta ja ha­lu­aa tuo­da asi­an vie­lä alu­e­hal­li­tuk­seen pää­tet­tä­väk­si.

On ly­hyt­nä­köis­tä ja ta­lou­del­li­ses­ti kan­nat­ta­ma­ton­ta sääs­tää jär­jes­tö­a­vus­tuk­sis­ta. Tut­ki­muk­sen mu­kaan jär­jes­tö­jen va­paa­eh­tois­työ­hön si­joi­te­tul­la yh­del­lä eu­rol­la saa­daan noin kuu­sin­ker­tai­nen tuo­tos yh­tä työ­tun­tia koh­den las­ket­tua (Laa­sa­nen, Ju­ha­ni 2011 Hel­sin­gin yli­o­pis­to, Ru­ra­lia-in­si­tuut­ti).

Alu­e­hal­li­tuk­sen tu­li­si­kin näh­dä tämä kan­nat­ta­va pa­nos­tus ja pää­tyä edel­leen tu­ke­maan jär­jes­tö­jä kym­me­nen pro­sen­tin li­sä­a­vus­tuk­sel­la. Sik­si hy­vin­voin­ti­a­lu­een kan­nat­taa pun­ni­ta tar­koin myös vuo­den 2024 ta­lou­sar­vi­on laa­din­nas­sa, mil­lai­sia hy­vin­voin­ti- ja ter­veys­vai­ku­tuk­sia voim­me alu­een asuk­kail­le tur­va­ta jär­jes­tö­toi­min­nan kaut­ta kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti.

Nii­na Al­ho (sd.)

alu­e­hal­li­tuk­sen 2. vpj

Kris­tii­na Hel­ls­ten (sd.)

alu­e­hal­li­tuk­sen jä­sen

Ari Kor­ho­nen (sd.)

alu­e­hal­li­tuk­sen jä­sen

SDP:n alu­e­val­tuus­to­ryh­män pj.