JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
24.2.2024 12.20

Rantamailta: Vehmaan susisurmat

23.10. vuon­na 1880 ha­vah­dut­tiin Veh­maan pi­tä­jän Maar­jär­vel­lä kaa­me­aan to­del­li­suu­teen. Jo ai­em­min muu­al­la Lou­nais-Suo­mes­sa ta­pah­tu­neet su­si­sur­mat oli­vat to­den­tu­neet jo tääl­lä­kin. Ta­paus oli yh­dek­säs koko sar­jas­sa.

Kai­kes­ta tie­dos­ta huo­li­mat­ta aa­te­lis­ti­lan met­sä­tor­pas­sa asu­va les­ki Hen­ri­ka Grön­roos sal­li vii­si­vuo­ti­aan Pau­li-poi­kan­sa läh­teä yk­sin met­sään, jos­sa ker­to­man mu­kaan tap­pa­ja­su­si ta­voit­ti hä­net Maar­jär­ven yli joh­ta­neen sil­lan luo­na. Myö­hem­min hä­nen ruu­mii­no­si­aan löy­tyi eri puo­lil­ta pi­tä­jää.

"Lap­si jäl­leen su­den saa­lii­na" ot­si­koi Sa­no­mia Tu­rus­ta -leh­ti kir­joi­tuk­sen­sa 5.11.1881. Ta­paus oli jo 22. pit­käs­sä sar­jas­sa, jon­ka koh­teek­si jou­tui­vat mo­net man­te­reen pi­tä­jät Vak­ka-Suo­mes­sa.

Ta­pauk­sen poik­keuk­sel­li­suu­des­ta paik­ka­kun­nal­la ker­toi pai­kal­li­sen kir­joit­ta­jan lä­het­tä­mä teks­ti, jos­sa ta­paus­ta ku­va­taan seik­ka­pe­räi­ses­ti: Lap­si jäl­leen su­den saa­lii­na. Tääl­lä ovat su­det jäl­leen käy­neet ryös­tö­ret­kel­lä, vie­lä­pä ky­läi­sim­mis­sä pai­kois­sa. Vii­me maa­nan­tai­na, lo­ka­kuun 31. päi­vä eh­too­puo­lel­la Lait­tis­ten ky­län Räy­län tor­pas­ta lä­he­tet­ty kak­si las­ta asi­oil­le erää­seen toi­seen, maan­tien toi­sel­la puo­len ole­vaan naa­pu­ri­torp­paan. Eh­dit­ty­än­sä jo ihan tor­pan edus­tal­le he kau­huk­sen­sa nä­ki­vät kol­me sut­ta, jois­ta yk­si hyök­kä­si hei­dän pääl­len­sä, ot­ti suu­hun­sa toi­sen, Ali­na-ni­mi­sen, noin 6-vuo­ti­aan tyt­tö­lap­sen. Tor­pan lä­hei­syy­des­sä työs­ken­te­le­vät ve­nä­läi­set maan­mit­ta­rit eli to­pog­ra­fit tur­haan yrit­ti­vät es­tää sut­ta sur­man­työs­tään. Sa­ma­na päi­vä­nä löy­det­tiin jään­nök­siä lap­sen ruu­miis­ta ja seu­raa­va­na päi­vä­nä noin kol­men ruot­sin virs­tan pääs­tä tor­pas­ta kyl­ki­kap­pa­lei­ta ja pää.

Seu­ra-leh­den 1970-lu­vul­la te­ke­män ar­tik­ke­lin mu­kaan ta­paus sat­tui Veh­maan pi­tä­jän Lait­tis­ten ky­län Köy­kän­mä­es­sä. Tä­män sel­vi­tyk­sen mu­kaan sur­man koh­teek­si jou­tui ren­ki Ju­ha­ni Ju­ha­nin­po­jan kuu­si­vuo­ti­as Ali­na Kris­tii­na -ni­mi­nen ty­tär. Leh­den ta­ri­na poik­ke­aa jon­kin­ver­ran al­ku­pe­räis­teks­tis­tä vuo­del­ta 1881. Tä­män mu­kaan hän oli il­ta­päi­väl­lä noin kel­lo nel­jän ai­kaan tu­los­sa ko­tiin­sa Köy­kän­mä­keen. Ko­to­na ol­lut äi­ti ker­toi ha­vain­neen­sa Ali­na-ty­tön jo pi­ha­pii­ris­sä, mut­ta sa­mal­la hän näki myös su­den lä­hes­ty­vän maan­tien suun­nas­ta tyt­töä. Kau­em­pa­na hän ker­toi näh­neen­sä kak­si muu­ta sut­ta.

Tämä ker­to­mus, joka pe­rus­tuu täy­sin pe­ri­mä­tie­toon ja lie­nee sa­mal­la hie­man dra­ma­ti­soi­tu, an­taa traa­gi­sen ku­vauk­sen ty­tön lo­pun het­kis­tä. Ta­ri­na jat­kuu si­ten, et­tä tyt­tö eh­ti ava­ta tu­van oven, jol­loin susi hyp­pä­si hä­nen sel­kään­sä. Äi­ti kuu­li ty­tön pa­rah­duk­sen ja eh­ti nä­ke­mään, mi­ten susi raa­ha­si tätä la­ji­to­ve­rien­sa luo ja ka­to­a­van met­sään.

Vuo­del­ta 1979 ole­va ta­ri­nan mu­kaan su­den sur­maa­mak­si tul­leen Ali­nan ko­ti­ta­lo oli ar­tik­ke­lia teh­tä­es­sä edel­leen ole­mas­sa. Ku­ten ym­mär­ret­tä­vää ta­pauk­seen liit­ty­vä ta­ri­na on jo tuol­loin ai­na­kin kol­man­nen pol­ven muis­tel­mia ta­pah­tu­nees­ta. Lä­hes sa­dan vuo­den ai­ka­e­ro kah­den ta­ri­nan vä­lil­lä on mer­kit­tä­vä. En­sim­mäi­nen ta­ri­na on ai­ka­lai­sen, pi­tä­jän asuk­kaan kir­joit­ta­ma tuo­ree­seen tie­toon pe­rus­tu­va ku­vaus jär­kyt­tä­väs­tä ta­pah­tu­mas­ta.

Ei­vät edes ai­ka­lai­set tien­neet kuin vas­ta pal­jon myö­hem­min, et­tä ky­sees­sä oli nor­maa­lis­ta poik­ke­a­va su­siyk­si­lö, jon­ka poik­ke­a­va met­säs­tys­viet­ti joh­ti näi­hin sur­ma­te­koi­hin, joi­ta lop­pu­jen lo­puk­si ta­pah­tui Lou­nais-Suo­mes­sa 22. Vas­ta met­säs­tyk­sen lo­pul­ta saa­tua li­sä­voi­mia Ve­nä­jäl­tä ja kaa­don on­nis­tut­tua kook­kaan naa­ras­su­den koh­dal­la ti­lan­ne rau­hoit­tui ja lap­si­sur­mat lop­pui­vat.

Vak­ka-Suo­men alu­eel­la ta­pah­tui yh­teen­sä 17 lap­siin koh­dis­tu­nut­ta su­si­sur­maa. Näi­den li­säk­si oli lu­kui­sia lä­hel­tä piti -ti­lan­tei­ta, jois­ta ei sil­loi­nen leh­dis­tö ker­to­nut. Var­sin pie­net lap­set pan­tiin usein pai­me­nik­si ja näin he al­tis­tui­vat vaa­ral­le. Myös ai­kui­set ko­ki­vat ole­van­sa usein vaa­ras­sa su­sien ah­dis­ta­es­sa muun mu­as­sa tal­vi­sin reel­lä mat­kaa­jia.

Mark­ku Leh­to

Kir­joit­ta­ja me­neh­tyi en­nen jou­lua. Teks­ti jul­kais­taan omais­ten toi­vees­ta.

Näköislehdet

Kysely