JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
28.2.2021 15.00

Positii­vi­sempaa asennetta ja tulosta

Nou­si­ai­nen – vi­reä veh­reä ra­kas ko­ti­kun­ta vai ve­sik­rii­sin ja pouk­koi­le­van pää­tök­sen­te­on tah­ri­ma syr­jä­ky­lä? Nou­si­ais­ten kun­nan ima­go on vii­me vuo­si­na näyt­täy­ty­nyt va­li­tet­ta­van ne­ga­tii­vi­se­na. Hoh­dok­kaat­kaan mai­nos­kam­pan­jat, joi­hin to­del­la­kin on myös hie­nos­ti pa­nos­tet­tu, ei­vät tuo kun­taan uu­sia asuk­kai­ta, jos mie­li­ku­va Nou­si­ai­sis­ta on kiel­tei­nen.

Ikä­vis­tä asi­ois­ta on otet­ta­va opik­si, mut­ta eteen­päin on kat­seet suun­nat­ta­va myön­tei­sem­min asen­tein. Kri­tiik­ki­ä­kin toki tar­vi­taan, mut­ta se ei saa ol­la it­sei­sar­vo.

Nou­si­ais­ten si­jain­ti on lois­ta­va niin asu­mis­ta kuin yrit­tä­mis­tä­kin aja­tel­len. Tu­rus­ta hu­raut­taa Nou­si­ai­siin het­kes­sä uut­ta moot­to­ri­tie­tä pit­kin. Rau­hal­li­nen ja tur­val­li­nen maa­seu­tu saat­taa tun­tua tä­kä­läi­sis­tä it­ses­tään­sel­vyy­del­tä, mut­ta iloit­kaam­me sii­tä­kin.

Lii­kun­ta­pal­ve­lut ovat mai­ni­ot, muun mu­as­sa kun­to­sa­lil­lem­me tul­laan naa­pu­ri­kun­nis­ta­kin ja fris­bee­golf­ra­dal­la käy po­ruk­kaa kau­em­paa­kin. Li­säk­si meil­lä on uu­si pal­loi­lu­hal­li. Tur­ha enää poh­tia, mik­si sel­lai­nen teh­tiin, vaan otet­ta­va myön­tei­se­nä asi­a­na, kos­ka sel­lai­nen jo kun­tam­me kes­kus­tas­ta löy­tyy.

Tänä lu­mi­se­na tal­ve­na hiih­to­kan­sa on naut­ti­nut muun mu­as­sa Valp­pe­rin mah­ta­vis­ta la­duis­ta. Nou­si­ai­sis­sa on upe­at puit­teet luon­to­mat­kai­lul­le. Ku­han­kuo­non ret­kei­ly­rei­tis­tö ve­tää li­sään­ty­vis­sä mää­rin vä­keä. Vii­me vuon­na po­luil­la te­pas­te­li jopa 95 000 ret­kei­li­jää. Voi­si­ko luon­to­mat­kai­lu tuo­da kun­taan li­sää yri­tyk­siä ja työ­paik­ko­ja?

Nou­si­ai­sis­sa on myös koko Suo­men mit­ta­kaa­vas­sa har­vi­nai­nen asia: uu­si hie­no ky­lä­kou­lu Valp­pe­ris­sa. Ky­lä­kou­lus­sa opi­taan luon­nos­ta ole­mal­la konk­reet­ti­ses­ti luon­nos­sa ja muo­dik­kaat kier­rä­tyk­sen ja kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen asi­at tu­le­vat tu­tuik­si. Pie­nis­sä kou­luis­sa on­gel­ma­koh­tiin pys­ty­tään re­a­goi­maan no­pe­as­ti ja ope­tus on yk­si­löl­li­sem­pää.

Ny­kyi­nen mo­ni­puo­li­nen kou­lu­verk­ko on eh­dot­to­mas­ti myön­tei­nen jut­tu kun­nal­le ja sitä tu­li­si hyö­dyn­tää mark­ki­noin­nis­sa­kin. Pa­nos­ta­mal­la kas­va­tuk­seen ja kou­lui­hin sat­saam­me pa­rem­paan tu­le­vai­suu­teen.

Kun­nan pal­ve­lui­den hei­ken­tä­mi­nen ko­lah­taa eni­ten lap­siin ja van­huk­siin. Tark­kaa ta­lous­suun­nit­te­lua tar­vi­taan, mut­ta sen on ol­ta­va myös kau­as­kan­tois­ta. Kun­ta tar­vit­see uu­sia asuk­kai­ta ja yri­tyk­siä. Nii­tä ei saa­da, jos kun­nan pal­ve­lut näi­ve­te­tään ja toi­mi­taan ne­ga­tii­vi­sen kaut­ta.

Tar­vi­taan yh­teis­työ­tä kun­nan ja kun­ta­lais­ten, yh­dis­tys­ten, yri­tys­ten ja val­tuu­tet­tu­jen kes­ken. Hyö­dyn­ne­tään kaik­kea meil­tä jo löy­ty­vää hy­vää ja ke­hi­te­tään uut­ta. Myös po­si­tii­vi­nen asen­ne tu­lee ot­taa käyt­töön. Op­ti­mis­mi ei ta­kaa me­nes­tys­tä ja pa­rem­paa tu­le­vai­suut­ta kun­nal­le, mut­ta ne­ga­tii­vi­suus li­sää mah­dol­li­suut­ta epä­on­nis­tua.

Ou­ti Har­ka

Pro Nou­si­ai­nen