JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
27.9.2023 12.45

Paikal­lis­ke­hit­tä­misen leikkaukset peruttava

Vah­va ja vä­lit­tä­vä Suo­mi -hal­li­tu­soh­jel­mas­sa esi­te­tään maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­ri­ön hal­lin­no­na­lal­le leik­kauk­sia alu­eel­li­seen ja pai­kal­li­seen maa­seu­dun ke­hit­tä­mi­seen. Leik­kauk­set koh­dis­tui­si­vat vuo­sil­le 2025–2027 ja oli­si­vat esi­tyk­sen mu­kaan yh­teen­sä 137,5 mil­joo­naa eu­roa kan­sal­li­sis­ta va­rois­ta. Kaik­ki­aan leik­kauk­set oli­si­vat yh­teen­sä yli 240 mil­joo­naa eu­roa EU-ra­hoi­tus mu­kaan lu­kien eli liki puo­let maa­seu­dun ke­hit­tä­mi­seen va­ra­tuis­ta va­rois­ta.

Kan­sal­li­ses­ta vas­tin­ra­has­ta leik­kaa­mi­nen on ai­na jä­sen­val­ti­ol­le it­sel­leen hai­tal­lis­ta. Vas­tin­ra­ha kun on ni­men­sä mu­kais­ta: se on mag­neet­ti, joka ve­tää EU:lle mak­sa­mia jä­sen­mak­su­ja, omia ve­ro­eu­ro­jam­me, ta­kai­sin Suo­meen käy­tet­tä­väk­si yh­tei­sek­si hyö­dyk­si.Il­man kan­sal­lis­ta osuut­ta ei par­hain­ta­kaan maa­seu­dun ke­hit­tä­mi­soh­jel­maa voi­da to­teut­taa. Maa­ta­lou­den ja maa­seu­dun ke­hit­tä­mi­sen CAP27-ko­ko­nai­suus on Suo­mel­le EU-jä­sen­mak­su­jem­me suu­rin yk­sit­täi­nen pa­laut­ta­mis­me­ka­nis­mi.

Mi­kä­li kan­sal­lis­ta ra­hoi­tu­so­suut­ta lei­ka­taan, tätä vas­taa­va EU-ra­hoi­tu­so­suus pa­lau­tuu EU:n kaut­ta käy­tet­tä­väk­si jos­sain toi­ses­sa jä­sen­val­ti­os­sa, vaik­ka­pa Ita­li­as­sa tai Ro­ma­ni­as­sa.

En­si vuon­na EU:ssa ja myös Suo­mes­sa käyn­nis­ty­vät jo seu­raa­van oh­jel­ma­kau­den suun­nit­te­lu ja neu­vot­te­lut. Suo­mi huo­non­taa omia tu­le­van kau­den neu­vot­te­lu­a­se­mi­aan luo­pu­mal­la EU-ra­hoi­tu­so­suu­des­ta, ikään kuin suo­ma­lai­sel­la maa­seu­dul­la ei oli­si tar­vet­ta kai­kil­le ke­hit­tä­mi­seu­roil­le. Mi­ten pe­rus­tel­la uu­den kau­den ra­hoi­tus­tar­peet, kun juu­ri on osoi­tet­tu, et­tä Suo­mes­sa saa­daan­kin hy­vät tu­lok­set ai­kaan vain puo­lel­la sii­tä ra­ha­sum­mas­ta, mitä ai­em­min so­vit­tiin? Suo­mi on jo nyt EU:n net­to­mak­sa­ja ja leik­kaus­ten myö­tä Suo­men mak­suo­suus kas­vaa en­ti­ses­tään.

Le­a­der et­sii ja ra­hoit­taa uu­sia yri­ty­sal­ku­ja maa­seu­tu­a­lu­eil­la. Le­a­der tu­kee yrit­tä­jien omis­ta­jan­vaih­dok­sia, yri­tys­ten ke­hit­tä­mis­tä ja in­ves­toin­te­ja. Hal­li­tu­soh­jel­man esi­te­tyt leik­kauk­set Le­a­der-ra­hoi­tuk­seen koh­dis­tui­si­vat eri­to­ten pie­ny­ri­tyk­siin ja pal­ve­lui­hin. Maa­seu­dul­la toi­mi­vis­ta yri­tyk­sis­tä 94,7 pro­sent­tia on mik­ro­y­ri­tyk­siä ja nii­den pää­a­si­al­li­nen ke­hit­tä­mis­tu­ki­ra­hoi­tus tu­lee Le­a­der-ryh­mil­tä.

Le­a­der-toi­min­nan ydin­tä on voi­maan­nut­taa yh­tei­sö­jä tu­ke­mal­la lii­kun­ta­paik­ko­ja, ky­lä­ta­lo­jen toi­min­taa, luon­to­rei­tis­tö­jä, kult­tuu­ri­ta­pah­tu­mia ja pal­jon muu­ta. Le­a­der ka­na­voi joka oh­jel­ma­kau­si mil­joo­nia tal­koo­työ­tun­te­ja yh­tei­sek­si hy­väk­si.

Le­a­der-toi­min­ta on on­nek­si mo­nin ta­voin lu­kit­tu ko­ko­nai­suus CAP-suun­ni­tel­man si­säl­lä, mut­tei täy­sin tur­vat­tu. Leik­kauk­sia ei tule koh­den­taa Le­a­der-ra­hoi­tuk­seen, jon­ka osuus CAP:n maa­seu­tu­ra­hoi­tuk­ses­ta on edel­leen­kin kaik­kien EU-mai­den al­hai­sin­ta ta­soa.

Suo­men ky­lien Le­a­der-ja­os­to te­kee kaik­ken­sa, jot­ta leik­kauk­sia ei esi­te­tys­sä muo­dos­saan to­teu­te­ta.

Heli Wal­ls

Le­a­der-työn ke­hit­tä­mis­pääl­lik­kö

Le­a­der-ja­os­to