JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
1.2.2023 9.30

Oppilas­kun­nasta on hyötyä kaikille

Usein on ti­lan­tei­ta, jois­sa op­pi­laat ei­vät täy­sin tie­dä, mikä op­pi­las­kun­ta on ja mitä op­pi­las­kun­nan hal­li­tuk­ses­sa teh­dään. Mo­net ei­vät myös­kään tie­dä, mitä hyö­tyä sen toi­min­nas­ta on. Ha­lu­an­kin tä­män ta­kia tuo­da esiin omat mie­li­pi­tee­ni op­pi­las­kun­nas­ta ja sen toi­min­nas­ta.

Op­pi­las­kun­nan toi­min­taa to­teu­te­taan yh­teis­työs­sä op­pi­lai­den ja kou­lun hen­ki­lö­kun­nan kans­sa. Hal­li­tuk­sen ko­kouk­sis­sa pää­te­tään yh­tei­sis­tä asi­ois­ta liit­ty­en kou­luun ja op­pi­lai­siin. Ko­kouk­sis­sa kes­kus­tel­laan on­gel­mis­ta, kuun­nel­laan op­pi­lai­den mie­li­pi­tei­tä ja poh­di­taan eri vaih­to­eh­to­ja ja rat­kai­su­ja op­pi­lai­den nä­kö­kul­mas­ta.

Op­pi­lail­le on op­pi­las­kun­nas­ta mo­nia eri hyö­ty­jä. Sitä kaut­ta op­pi­lail­la on mah­dol­li­suus vai­kut­taa ja saa­da ää­nen­sä kuu­lu­viin. Op­pi­las­kun­nan avul­la op­pi­lail­le voi­daan jär­jes­tää muun mu­as­sa eri­lai­sia ta­pah­tu­mia ja tee­ma­päi­viä, jot­ka tuo­vat vaih­te­lua kou­lun ar­keen.

Jos it­se kuu­luu op­pi­las­kun­nan hal­li­tuk­seen, sii­tä saa tär­ke­ää ko­ke­mus­ta tu­le­vai­suut­taan aja­tel­len. Myös kou­lu hyö­tyy op­pi­las­kun­nan toi­min­nas­ta. Sen an­si­os­ta kou­lun toi­min­nas­sa nä­ky­vät myös op­pi­lai­den mie­li­pi­teet ja kä­den­jäl­ki. Eri­lai­set op­pi­las­kun­nan ta­pah­tu­mat myös edis­tä­vät yh­teis­hen­keä. Täl­löin kou­lus­ta saa­daan kai­kil­le viih­tyi­säm­pi paik­ka.

Op­pi­las­kun­nan ta­voit­tee­na on li­sä­tä kou­lun ja op­pi­lai­den vä­lis­tä yh­teis­työ­tä ja pää­tök­sen­te­koa. Op­pi­las­kun­nan toi­min­nas­sa on mai­nit­se­mie­ni asi­oi­den li­säk­si mui­ta lu­kui­sia hyö­ty­jä.

Näin ol­len oli­si tär­ke­ää, et­tä kaik­ki ym­mär­täi­si­vät op­pi­las­kun­nan tar­koi­tuk­sen ja sen hyö­dyt.

Hert­ta

Hen­ri­kin yh­te­näis­kou­lu