JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
3.2.2023 15.15

Opiskelua ryhmässä vai yksin?

Nel­li ja Ron­ja pe­rään­kuu­lut­ta­vat opet­ta­jien nä­ke­mys­tä ryh­mien ja työ­pa­rien muo­dos­ta­mi­ses­sa, opet­ta­jal­la kun on hyvä nä­ke­mys op­pi­lai­den kes­ki­näi­ses­tä so­vel­tu­vuu­des­ta ryh­mä- tai pa­ri­työs­ken­te­lyyn (V-SS 2.2.). Nel­li ja Ron­ja kan­nat­ta­vat­kin sitä, et­tä opet­ta­ja tar­koin har­ki­ten va­lit­see ryh­mä­työn tai pa­ri­työs­ken­te­lyn osal­lis­tu­jat sen si­jaan, et­tä op­pi­laat it­se va­lit­si­si­vat työ­ryh­män osal­lis­tu­jat ja työ­pa­rit.

Kir­joit­ta­jien huo­li ei ole­kaan tur­haa, sil­lä sel­lai­sen ryh­män muo­dos­ta­mi­nen, jos­sa jo­kai­sen ta­sa­ver­tai­nen pa­nos pää­see vie­mään työ­tä eteen­päin ja sa­mal­la sii­tä myös it­se hyö­ty­en, on enem­män­kin sat­tu­man kaup­paa kuin to­del­li­suut­ta. Jo­kai­nen op­pi­las, ku­ten kuka ta­han­sa meis­tä on yk­si­lö asen­teis­saan, työ­mo­ti­vaa­ti­os­saan, käy­tök­sel­tään, tie­doil­taan, tai­doil­taan, syn­ty­pe­räl­tään ja niin edel­leen. Toi­sin sa­no­en täy­sin ho­mo­gee­ni­sen ryh­män muo­dos­ta­mi­nen ei ole mah­dol­lis­ta, mis­tä seu­raa, et­tei myös­kään lop­pu­tu­los usein­kaan hyö­dy­tä kaik­kia osal­lis­tu­jia toi­vo­tul­la ta­val­la.

Ryh­mä­dy­na­miik­kaan kuu­luu, et­tä ai­na en­nem­min tai myö­hem­min ryh­mäl­le va­li­taan tai vain va­li­koi­tu­vat joh­ta­jat, jot­ka ot­ta­vat oh­jat kä­siin­sä ja hil­jai­set seu­raa­vat ryh­män vah­vim­pia osal­lis­tu­jia. Näin syn­tyy ”su­den­kuop­pa”, jo­hon tai­doil­taan hei­kom­pi op­pi­las saat­taa jou­tua tah­to­mat­taan tai vain tyy­ty­en osaan­sa niin sa­not­tu­na ”va­paa­mat­kus­ta­ja­na”, min­kä seu­rauk­set hän väis­tä­mät­tä löy­tää edes­tään en­nem­min tai myö­hem­min.

Nä­ki­sin ryh­mä­töi­den myö­tä mah­dol­li­ses­ti ke­hit­ty­vien ryh­mä­työ­tai­to­jen tär­keim­mäk­si ele­men­tik­si, jota ai­na tar­vi­taan nyt ja tu­le­vai­suu­des­sa. Vain har­va tu­lee toi­meen täy­sin eris­täy­ty­nee­nä muus­ta maa­il­mas­ta. Asi­oi­den op­pi­mi­sen kan­nal­ta ti­lan­ne on mo­ni­mut­kai­nen: esi­mer­kik­si ete­nee­kö työs­ken­te­ly vah­vem­pien vai hei­kom­pien osal­lis­tu­jien eh­doil­la? Kum­pi­kin on huo­no vaih­to­eh­to.

Op­pi­lai­den tasa-ar­voi­sen koh­te­lun kan­nal­ta ryh­mä­töi­den tu­los­ten ar­vi­oin­ti on on­gel­mal­lis­ta, kos­ka se ei yk­si­löi osal­lis­tu­jien pa­nos­ta ryh­mä­työ­nä an­sait­tuun ar­vo­sa­naan, vaik­ka opet­ta­jal­la sii­tä to­den­nä­köi­ses­ti on­kin oma nä­ke­myk­sen­sä. Moni oi­val­lus ja ope­tus­me­to­di saat­ta­vat näyt­tää ”pa­pe­ril­la” hie­nol­ta ja hy­vin toi­mi­val­ta, mut­ta sy­väl­li­sem­pi asi­aan pe­reh­ty­mi­nen osoit­taa, et­tä käy­tän­nös­sä asia voi ol­la toi­sin­kin.

Nel­li ja Ron­ja ei­vät tyr­mää ryh­mä­töi­den te­koa osa­na kou­lu­työ­tä, mut­ta he pai­not­ta­vat opet­ta­jan ak­tii­vis­ta otet­ta ja har­kin­taa ryh­mien muo­dos­ta­mi­ses­sa, mikä kuu­los­taa hy­vin pe­rus­tel­lul­ta.

Han­nu Krei­vi­lä

KM