JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
21.9.2023 11.25

Nyt on aika sanoa painava syy

Am­mat­ti­liit­to JHL on mu­ka­na SAK:n kam­pan­jas­sa, jos­sa sel­ko­kie­lel­lä ker­ro­taan Or­pon-Pur­ran hal­li­tuk­sen leik­kaus­lis­tan si­säl­töä. Se on ka­rua lu­et­ta­vaa.

Hal­li­tu­soh­jel­mas­sa on kir­jauk­sia muun mu­as­sa työ­lain­sää­dän­töön, ra­joi­tuk­sia lak­ko-oi­keu­teen, hei­ken­nyk­siä toi­men­tu­lo- ja so­si­aa­li­tur­vaan sekä työ­eh­to­so­pi­mus­neu­vot­te­lu­jen si­säl­töön puu­tu­taan. Kui­ten­kin tu­lon­siir­rot eli ve­ro­hel­po­tuk­set to­teu­te­taan ja niis­tä hyö­ty­vät vain hy­vin tie­naa­vat ih­mi­set.

Hei­ken­nyk­set koh­dis­tu­vat kaik­kein ko­vem­min hei­hin, jot­ka tu­kea tar­vit­se­vat. Hei­tä ovat lap­si­per­heet, vam­mai­set sekä muut apua tar­vit­se­vat, esi­mer­kik­si nuo­ret ja mie­len­ter­veys­puo­len asi­ak­kaat.

Hal­li­tu­soh­jel­ma suo­sii pa­rem­pi­o­sai­sia ja unoh­taa, mis­tä mei­dän Suo­mem­me on ra­ken­net­tu. So­li­daa­ri­suus, tasa-ar­vo, kun­ni­oi­tus jo­kais­ta työ­tä ja ih­mis­tä koh­taan ei­vät hal­li­tu­soh­jel­mas­sa nyt to­teu­du. Hal­li­tus ei kuun­te­le, ei so­vit­te­le, vaan yk­si­puo­li­ses­ti sa­ne­lee vail­la pa­rem­paa tie­toa ja fak­ta­poh­jaa, mi­ten kaik­ki nämä hei­ken­nyk­set vai­kut­ta­vat ih­mi­siin, jois­ta en­nen vaa­le­ja ol­tiin hy­vin huo­lis­saan.

Tu­kea on an­net­ta­va sil­loin, kun sen tar­ve on ja nyt se vie­dään pois. Tämä luo tur­vat­to­muut­ta.

Hal­li­tu­soh­jel­maa pe­rus­tel­laan sääs­töil­lä, mut­ta sil­lä ei ole mi­tään te­ke­mis­tä jul­kis­ten pal­ve­lui­den pe­las­ta­mi­sen kans­sa, vaan päin­vas­toin. Or­pon-Pur­ran hal­li­tus te­kee mah­dot­to­mak­si jul­kis­ten pal­ve­lu­jen toi­min­nan ta­lou­del­lis­ten ki­ris­tys­ten ta­kia, mut­ta unoh­ta­vat, et­tä koko pal­ve­lu­sek­to­ria tar­vi­taan.

On­ko oi­kein? Ei.

Mei­dän Suo­mem­me on ra­ken­net­tu sii­tä, et­tä kai­kis­ta pi­de­tään huol­ta ja tä­hän ki­tey­ty­vät ar­vot so­si­a­li­de­mok­raa­teis­sa ja JHL:ssä. Tu­le­vai­suus on avoin ja sii­hen pys­tyy vie­lä vai­kut­ta­maan.

JHL Lou­nais-Suo­men de­ma­rit

puo­les­ta

Päi­vi Ran­ta­nen

Mar­ko Lun­de­nius

Näköislehdet


Kesälehti

Kysely