JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
2.3.2021 14.10

Nousiaisten kunnal­lis­vaalit

Het­ki vain, kun­nes taas pää­sem­me an­ta­maan ää­nem­me tu­le­vil­le eh­dok­kail­le kun­ta­vaa­leis­sa. Mie­tin, ke­nel­le an­tai­sin sen yh­den ää­nen, jon­ka omis­tan. Vai on­ko sil­lä niin suur­ta mer­ki­tys­tä kui­ten­kaan vii­me kä­des­sä?

Kun­nes poh­din asi­aa tar­kem­min, siis yh­te­nä kun­nan ve­ron­mak­sa­ja­na. Näin ol­len tu­lin miet­ti­neek­si edel­lis­tä kaut­ta, jos­sa val­tuu­te­tut esi­tyk­sien poh­jal­ta pää­tök­siä oli­vat teh­neet. Tie­tys­ti ai­na enem­mis­tön tur­vin ja jos ei muu­ten, niin ot­to-oi­keut­ta käyt­tä­en, eh­kä hie­man use­am­min kuin tar­peek­si.

Kuin­kas ol­la­kaan, niin aloin huo­les­tua. On­ko päät­tä­jil­lä riit­tä­väs­ti spe­si­fis­tä tie­toa ja tai­toa teh­dä kes­tä­viä ja kau­as­kan­toi­sia pää­tök­siä il­man, et­tei ta­lou­del­li­nen ra­si­te kas­vai­si ras­kaam­mak­si, mitä jak­sam­me kan­taa ve­ron­mak­sa­ji­na? Kon­sult­ti­a­kin on pyy­det­ty toi­si­naan apuun asi­an­tun­ti­jak­si, mut­ta sel­vi­tys­työ ei ole kel­van­nut asi­an­tun­ti­ja­lau­sun­nois­ta huo­li­mat­ta val­tuu­te­tuil­le.

Vaa­lien lä­hes­ty­es­sä it­se edel­ly­tän eh­dok­kail­ta vaa­li­oh­jel­maa ja kir­jal­lis­ta in­foa etu­kä­teen esi­mer­kik­si sii­tä, on­ko ky­sei­nen puo­lue ai­keis­sa teh­dä vaa­li­liit­toa en­nen vaa­le­ja vai­ko pe­rä­ti vaa­lien jäl­keen.

Syys­tä mik­si näin? Kat­son kun­ta­ta­lou­den ti­lan huo­les­tut­ta­vak­si. Li­säk­si ou­dok­sun va­lit­tu­ja pää­tök­sen­te­ki­jöi­tä, jot­ka vaa­lien jäl­keen teh­dyil­lä vaa­li­lii­toil­la runt­taa­vat enem­mis­tö­pää­tök­sil­lä ly­hyt­kes­toi­sia hank­kei­ta päät­ty­en suh­teet­to­man kor­kei­siin kus­tan­nuk­siin ja unoh­ta­en hank­kei­den elin­kaa­ren.

Pai­na­va­na esi­merk­ki­nä pi­dän muun mu­as­sa kun­nan vie­mä­ri­ver­kos­ton pe­rus­kor­jaus- ja uu­dis­han­ket­ta muu­ta­mia vuo­sia sit­ten. Tiet mer­kat­tiin pai­koin muun mu­as­sa Räs­täs­mä­en alu­eel­la, han­ke on kes­key­ty­nyt tois­tai­sek­si, ra­hat on oh­jat­tu tär­ke­äm­piin koh­tei­siin. Tei­den kun­to on pääs­syt sa­mal­la ra­pis­tu­maan lu­vat­to­man huo­no­kun­toi­sek­si joh­tu­en edel­lä mai­ni­tuis­ta syis­tä.

Ai­no­as­taan tun­ne­pe­räi­set syyt ovat vie­neet ky­sei­sil­tä hank­keil­ta ve­si­pe­rän. Näin ol­len toi­von kun­ta­vaa­leis­sa va­li­tuik­si tul­leil­ta enem­män vas­tuul­li­suut­ta ja vä­hem­män oman edun ta­voit­te­lua. Toi­sin sa­no­en: mu­kaan toi­voi­sin hen­ki­löi­tä, joil­la on kant­tia kan­taa myös vas­tuun­sa ää­nes­tä­jil­le, siis meil­le ve­ron­mak­sa­jil­le kun­nas­sa.

Va­li­taan siis ai­dos­ti vas­tuul­li­sia hen­ki­löi­tä päät­tä­mään yh­tei­sis­tä asi­ois­tam­me oman kun­tam­me hy­vin­voin­nin edis­tä­mi­sek­si niil­lä re­surs­seil­la, jot­ka ovat re­a­lis­ti­sia meil­le ja tu­le­vil­le pol­vil­le.

Bru­man