JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
1.12.2020 19.20

Mynämäen Gadolin Älykylä

On­nit­te­lut My­nä­mä­ki! Ga­do­lin Äly­ky­lä on to­del­la in­nos­ta­va suun­ni­tel­ma, alu­eel­le mis­sä on vah­va maa­seu­tu­e­lä­mi­sen, te­ol­li­suu­den, My­nä­jo­en kos­ken mah­dol­lis­ta­man saha ja myl­ly­toi­min­nan sekä rau­ta­tie­a­se­man vilk­kaan toi­min­nan pe­rin­teet unoh­ta­mat­ta lä­hie­täi­syy­del­lä si­jait­se­vaa jo kes­ki­a­jal­la asu­tet­tua Su­ni­lan kar­ta­noa, jos­sa 1820– 1852 asui Äly­ky­län ni­men­kin saa­nut ja kan­sain­vä­li­ses­ti­kin tun­net­tu ke­mis­ti Jo­han Ga­do­lin.

Äly­ky­lä-han­ke to­teut­taa par­haal­la mah­dol­li­sel­la ta­val­la toi­mia edul­li­sen ris­kit­tö­män ja yh­tei­söl­li­sen asu­mi­sen puo­les­ta, suun­nan­näyt­tä­jä­nä uu­siu­tu­vien tek­ni­koi­den ke­hit­tä­jä­nä il­mas­ton­muu­tok­sen vas­tai­sis­sa toi­mis­sa, mis­sä maa­seu­tu tu­lee näyt­tä­mään vah­vuu­ten­sa.

Ih­mi­set ha­lu­aa mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan toi­mia il­mas­to­muu­tok­sen tor­jun­nas­sa ja luon­non mo­ni­muo­toi­suu­den säi­lyt­tä­mi­sek­si.

Mo­net asi­at mitä yh­tei­sö­ky­lä par­haim­mil­laan to­teut­taa esim. kier­to­ta­lous, ja­ka­mis­ta­lous hii­li­neut­raa­lius ovat vie­lä mo­nil­le jä­sen­tä­mät­tö­miä asi­oi­ta.

Äly­ky­lä-han­ke on iso in­for­ma­tii­vi­nen asia paik­ka­kun­nal­le ja maa­kun­nal­li­ses­ti­kin. Toi­von Äly­ky­lä-mark­ki­noin­tiin on­nis­tu­mi­sen iloa!

Lau­ri Num­mi­nen

My­nä­mä­en Seu­dun Pien­kiin­teis­töyh­dis­tys

Kun­nan­val­tuu­tet­tu (vas.)